TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

 

PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİNE DOĞRU
(Kongre I. Duyurusu)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası , Ekim 2000 ,Kasım 2004 ve Kasım 2007‘de düzenlediği 3 Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘nin ardından Ekim 2010‘da 4. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘ni düzenleyecektir.

Bilindiği gibi meslek kongreleri, mesleğin dünya ve ülke ölçeğinde mevcut durum ve sorun tespitlerinin yanısıra, gelecekte alınması gereken önlemler ile meslekte, yeni gelişim ve AÇILIMLAR‘ın sağlanmasında önemli araçlardır. Bu anlamda da TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının gerçekleştirmiş olduğu Kongre, güncel teorik, eğitime ilişkin, ve uygulamaya dönük yönlerinin tartışıldığı, iyi bilinen bir ulusal platform haline gelmiştir ve peyzaj mimarlığı alanındaki akademisyenler ile meslek insanlarını bir-araya getirmekte öncü bir role sahiptir.

Peyzaj Mimarlarının hak ve yetki kazanımı mücadelesinde başarılı olabilmelerinin tek yolu, meslek örgütlülüğüne sahip çıkmak,  iyi ve nitelikli bir eğitim ile ve profosyonel yaşamlarında  ürettikleri projelerin kalitesinde yatmaktadır.

3. Peyzaj Mimarlığı Kongremiz, "3. Binyılda hedefler, stratejiler, politikalar" temasıyla düzenlenmiş,  ana tema, "peyzaj mimarlığının geleceği için yeni hedef ve stratejilerin belirlenmesi, mesleğin önünü açacak ilkelere yeni bakış açılarının kazandırılması, peyzaj mimarlığı politikalarında I. ve II. Peyzaj Mimarlığı Kongreleri ile başlayan eylem planının hep birlikte şekillendirilmesi" tartışılmıştı.

Peyzaj Mimarları Odası 4. Kongresini, mesleğin her alanının tartışılıp konuşulacağı "AÇILIMLAR" üzerine kurgulamaktadır.

Planlama, tasarım, onarım, yönetim... Meslekte yeni yaklaşımlar,  yeni teknik ve teknolojilerin kullanımı, terminoloji,  bilimsel gelişmeler, eğitim, sektörel gelişimler, yarışmalar ... Eğitimde yeniden yapılanma, eğitim-pratik kesişmesinde Peyzaj Mimarlarına düşen sorumluklar, ülke peyzajlarının tanınması, saptanması ve kayıt altına alınıp toplumsal sorumluluk anlayışı ile sahiplenilmesindeki roller, kamusal alanlar, kimlikli kentler, kimlikli doğal alanların sürekliğinin sağlanmasında kendini net tanımlamış kimlikli peyzaj mimarlarının yetişmesi de açılımın bir başka boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peyzaj, doğal ve kültürel tüm değerler; peyzaj mimarlığı ise, ülke kaynakları olan doğal ve kültürel varlıkların insan yaşamına/kullanımına  açılışındaki planlama, tasarım, uygulanması ve yönetimi disiplinidir. Ekolojik yönden sağlıklı, dengeli, doğa ile uyum içinde kendini yeniden yaratıp varlığını sürdürülebilir bir yaşam ortamı yaratmanın aracıdır.

21.03.2006 tarih ve 26115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Serbest Müşavirlik, Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme - Mesleki Denetim Ve En Az Ücret Yönetmeliği" İkinci Bölüm Madde 5‘te Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerini Planlama-Tasarım-Onarım-Yönetim alt başlıklarında tanımlamıştır.  Bu durum TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından da onaylı Meslek Analizi ile tescillidir.

40 yıldır Peyzaj Mimarlığı eğitiminin gelişmekte olduğu ülkemizde, günümüzde sayıları 18‘i bulmuş, faal Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde ağırlıkları birbirinden farklı olmakla beraber, farklı fakültelerde değişken içerikte eğitim verilmektedir. Mezunların peyzaj mimarlığı hizmetlerinin üretilmesinde ortak dil, benzer yaklaşım ve ülke kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve planlanmasında aynı kaygılara sahip olması arzulanan bir durumdur. Bunun sağlanması için de gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmalardaki ivmenin iyi yorumlanması, peyzaj mimarların önündeki yolun belki de yeniden düşünülmesi ve haritasının çizilmesini gerektirmektedir. Hedefi belli, stratejilerini belirlemiş, politika üreten ve uygulayan serbest çalışanından akademisyenine, kamu görevlisinden oda yöneticisine Peyzaj Mimarları için gündemlerde belirleyici olmanın tek yolu "Açılımlar" ı masaya yatırmak, değişimi sorgulamak ve tartışmaktan geçmektedir. Bunun da yerinin kongre öncesi etkinlikler ile beslenip, kongrede de 3 gün süre ile masaya yatırmak ile mümkün olduğu inancındayız.

4. kongre Peyzaj Mimarlığının bu günkü konumunun yeterli olup olmadığını, doğal, kültürel ve sosyal boyutta bütünleşmenin nasıl sağlanabileceğini, yalnız ülkemiz açısından değil, dünyadaki peyzaj mimarlığının hangi konumlarda bulunduğunu, kısaca Türkiye‘deki Peyzaj Mimarlığı, mesleklerarası ilişkilerde, kamu-tüzel ilişkilerde gelişmesine rağmen işleyiş olarak aslında yerinde mi sayıyor, yoksa dünyadaki değişime paralel gelişme gösteriyor mu? değilse, nasıl bir atılım yöntemleriyle ya da nasıl bir yeniden yapılanma yöntemleri ile bugünün değil geleceğin mesleği olabilir? Sorularına yanıt arayacak bir tartışmalar dizini olacaktır.

Kültürel Peyzajlar, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve beraberinde getirdiği sorumluklar, Bologna Süreci ve Akreditasyon gibi önemli konulara bu kez Peyzaj Mimarları Kapadokya‘dan seslenecektir.

Eğitim, Sektör ve Örgütlenme konularındaki "Planlama, Tasarım, Onarım ve Yönetim" açılımlarının kongre süresince oturumlarda, panel ve atölye çalışmalarında tartışılması hedeflenmektedir.

4. Kongremiz öncesi,sonsuz yararları olacağına inandığımız "Kongre Öncesi Etkinlikler"  Peyzaj Mimarları Odamız ve şubelerimiz ve temsilciliklerimiz işbirliği içerisinde organize edilecektir. Akademi ile olan ilişkilerde ODA‘mız tarafından da önemsenen  PEMAT toplantıları kongre süresine kadar  yapacağı 2 toplantı ile kongrede de tartışılacağını önemsediğimiz "Eğitim" oturumunu önemli derecede şekillendirmiş olacaktır.

Yerel ve merkezi yöneticilerimizi, üniversitelerimizi, öğrencilerimizi ve demokratik kitle örgüt üyelerini ortak yaşam alanlarımızı ve bu alanları şekillendiren ve sürekliğini sağlayan Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin sorunlarını konuşmaya, tartışmaya ve geleceğimiz için eylem planı oluşturmaya davet ediyoruz.

Düzenleme Kurulu