TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi / 14-17 Kasım 2013 Adana
BİLDİRİ ve BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

1.BİLDİRİ TESLİMİ

Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bildiri özetleri 8 Nisan 2013 , kabul edilen bildiriler en geç 31 Temmuz 2013 tarihine kadar Kongre Sekreteryası‘na e-posta ile iletilmelidir.

2.BİLDİRİ YAZIM ORTAMI
Bildiri metni Microsoft Word programında MS Word 6.0 veya üzeri sürümlerde hazırlanmalı ve ms Word (doc dosyası) olarak saklanmalıdır. Varsa resimler JPEG/ TIFF (300 dpi) formatında siyah-beyaz metin içinde basım aşamasında gerektiğinde ayrıca gönderilmelidir.

3.BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ
Bildiri metni  http://www.kongre2013.org/kys/ adresine online sisteme yüklenmelidir.Bildiri metinlerinin özetle uyum, yazım kurallarına uyum ve seçilen kongre oturum hedefine yönelik olup olmadıkları hakemler tarafından değerlendirileceği için bildiri tüm metinleri en geç 31 Temmuz 2013 tarihine kadar gönderilmelidir.
Kurallara göre yazılmayan, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar gönderilmeyen ve kongrede sunulmayan bildiri metinlerine kongre sonrasında basılacak "KONGRE BİLDİRİLERİ" kitabında yer verilmeyecektir.

4.YAZIM DÜZENİ

 • Bildiriler, özet (200 kelimeyi aşmamalı), ingilizce özet, ana metin ve kaynaklar sırasını izlemeli , çizelge, şekiller dahil olmak üzere  sözlü bildiriler için 10 (on), poster bildiriler için 4 (dört) sayfayı aşmamalı ve A1(594 x841 mm) olmalıdır.

 •  Bildiri; Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır. Notlar ve kısaltmalardan özet bölümünde bahsedilmemeli, sadece gerekli olduğu durumlarda kaynak gösterilmelidir. Bildiri özetleri, ayrı olarak basıldığından, özet kısmı, tüm makale metnine ulaşamayacak kişilerin tamamen anlayabileceği şekilde konu hakkında yeterli miktarda bilgi vermelidir.

 •  Bildiri başlık vb. aşağıda verilen örneğe uygun biçimde hazırlanmalı, birden çok yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazarın adının altı çizilmelidir.

 •  Bildiri özeti ve ingilizce özet A4 normundaki sayfaya 10 punto yazı büyüklüğü kullanılarak Arial fontunda yazılmalı ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin altına en fazla 5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

 •  Bildiri metni A4 normundaki sayfaya 10 punto yazı büyüklüğü kullanılarak Arial fontunda yazılmalıdır.

 • Bildiri metni A4 normundaki sayfaya 14x20 cm lik bir çerçeveyi geçmeyecek şekilde sol-sag-alt-ust‘ten 3 cm kenar boşluğu bırakılacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazılan metin bu çerçevenin dışına kesinlikle çıkmamalıdır.

 • Tüm satırların sağ kenarları metin alanı sağ kenarına ulaşacak biçimde bloklanmalıdır. Paragraf başlangıçlarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf girintisi (sol:0), (sağ:0) ;paragraf aralığı önce (3 nk), sonra (3nk) olarak ayarlanmalı ve  1 satır aralığı kullanılmalıdır.

 • Birinci derece başlıklar büyük harf ile, ikinci derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü dereceden başlıklar ise, birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Ana ve ara başlıklar hiyerarşik olarak (örn: 1 ve 1.1 gibi) numaralandırılmalıdır.

 • Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içerisinde "yazar ve yıl" yöntemlerine göre yapılmalıdır. Üç ya da daha fazla yazarın kaynağı ifade edilmek istenirse "ve ark." kısaltması kullanılmalı, "Kaynaklar" bölümünde tüm yazarlar belirtilmelidir. Örn: (Kılıç, 2001) ; (Kılıç ve Yıldırım, 2001) ; (Kılıç ve ark., 2001).

 • Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) ait bildirimler, kaynak olarak kullanılmamalıdır.

 • Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynak dergiden alınmışsa;

Özsoy,N., 2003. Planlama ve Tasarım. Planlama Dergisi, ....... Odası Yayını, (3) 84-88.
Kitaptan alınmışsa;
Keleş, R., C. Hamamcı, 1998. Çevrebilim. İmge Kitabevi Yay.,17-24 s., Ankara.
Kitabın bir bölümünden alınmışsa;
Zube, E. H., 1982. The Natural History of Urban Trees. "Eds. S. Kaplan and R. Kaplan. Humanscape", s.178-185, Ulrich‘s Books, Inc., An Arbor, Michigan.
anonim ise;
Anonim, 1993. Tarım İstatistikleri Özeti 1991. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 1579, Ankara.

internet ortamından alınmışsa;
Yazar veya Kurum, Tarih. Konu Başlığı., http://www.peyzajmimoda.org.tr. , Son Güncelleme tarihi. ( tarih bilinmiyor ise web sayfasının ziyaret tarihi, Yazar bilinmiyor ise "Anonim" belirtilerek
verilmelidir.

· Şekil ve çizelgeler mümkün olduğunca temiz ve net olmalı, renkli fotoğraf kullanılmamalıdır.

· Şekil no ve açıklamaları ve şeklin altına, çizelge no ve açıklamaları çizelgenin üstüne yazılmalıdır.

· Şekil, çizelge açıklamaları, dipnotlar ve kaynakçada 1 satır aralığı kullanılmalıdır.

· Bildirilere sayfa numarası verilmemelidir.

• Hiçbir not ve yazı serbest elle yazılmamalıdır.

ÖRNEK:


BİLDİRİ BAŞLIĞI
(Arial 12pt- Koyu- Tümü Büyük- Ortalanmış)

Yazar Ad Soyad*,Yazar Ad Soyad**
(Arial 12pt- Koyu- Ortalanmış)

*Yazarın bağlı olduğu Kurum ve adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi
**Yazarın bağlı olduğu Kurum ve adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi
(Arial 10pt- İtalik- Ortalanmış)


ÖZET (Arial 10 pt- İki Yana Yaslı Dayalı-İtalik)

İlgilenen yazar(lar)ın en fazla 200 kelime uzunluğunda, Türkçe, A4 boyutundaki bir kağıda Arial 10 pt yazılmış özetleri  http://www.kongre2013.org/kys/ adresine online sisteme yüklenmelidir.. Özetlerde bildirinin başlığı,yazar(lar)ın ad(lar)ı, kurumu ve adresi, faks ve telefon numaraları, e-posta adresi ve kaynaklar bulunmalıdır. Özetler 30 Mart 2013 tarihine kadar gönderilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER : (En fazla 5 adet) (Arial 10 pt- Sola Dayalı)

Tam Metinler Aşağıda verilen formata uygun hazırlanacaktır ;

ÖZET
ANAHTAR KELİMELER
ABSRACT
KEYWORDS

GİRİŞ
MATERYAL ve YÖNTEM
BULGULAR
SONUÇ ve ÖNERİLER
KAYNAKLAR