TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Sozleşme Ornekleri

GENEL MERKEZ
15.06.2007 (Son Güncelleme: 15.06.2007 18:41:04)

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ TİP -I- 

..................................... (İŞİN ADI)

PEYZAJ TASARIMI (ÇEVRE DÜZENLEME) PROJE HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

  

TARAFLAR

Madde 1:        :Bu sözleşme, bir taraftan "............................." işini üstlenen (Firma/İşveren/Kişi adı). ile diğer taraftan (Yüklenici firma/kişi adı) arasında, aşağıda yazılı koşullarla ..../ ... / 200... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

TANIMLAR

Madde 2:        :Bu sözleşmede "................................." işini üstlenen şirket (Firma/İşveren/Kişi adı). ‘İşveren‘, Proje müellifi, (yüklenici firma/kişi adı) ise ‘Yüklenici‘, olarak anılacaktır.

HİZMETLERİN NİTELİĞİ

Madde 3:        :Bu projenin konusu, "..................................." na ait Peyzaj Tasarımı - Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanmasıdır. Bu proje kapsamında yer alan konular şunlardır.

                        a):Etüd ve Avan (Ön) projesi‘nin hazırlanması,

                        b):Kesin Projelerinin hazırlanması,

                        c):Yapısal ve Bitkisel Uygulama projelerinin ve Kesit-Görünüşlerin hazırlanması,

                        d):Bunlarla ilgili Detay projelerinin hazırlanması,

                        e):Keşif-metraj ve İhale dökümanlarının hazırlanması,

                        f):Orijinallerin ve Bilgisayar kayıtlarının teslimidir.

                        g):Varsa Altyapı müh. Işleri ve diğer iş aşamaları eklenir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Madde 4:        Madde 3 de belirtilen projelendirme hizmetleri, aşağıdaki içerikleri kapsayacaktır.

                        a)-Düzenlemesi yapılacak alanın, sorunlar ve iyileştirme önerileri ile potansiyel kullanım alanlarının etüdleri yapılarak alan verileri ortaya konulacaktır. Yeşil alanların ve rekreasyonel kullanımların tasarlanması, sirkülasyonun sağlanması, otopark sorunlarının çözümü, altyapıya ilişkin öneriler, mimari yapılarla ilişkilerin kurulması vb. çalışmalar için "proje alanının ihtiyaç programı, proje ilkeleri, Yapısal ve Bitkisel Düzenleme Plan Notları, öneri bitki listesi ve her türlü tasarım temel ilkeleri" belirlenecektir. 1/1000 veya 1/500 ölçekli avan proje hazırlanır. (Varsa ilgili mühendislik vb. aşamalar eklenir)

                        b)-Bu aşamada, proje alanındaki ulaşım-dolaşıma, açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel karakteri, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemelerin belirlenmesi ve kesit-görünüşlerin hazırlanması, gerekli görülmesi halinde projede yer alacak kapalı mekanların projelendirilmesi çalışmalarını içerir. 1/500 veya 1/200 ölçekli hazırlanır. (Varsa ilgili mühendislik vb. aşamalar eklenir)

                        c)-Yapısal ve Bitkisel uygulama özelliklerini, çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin, projeyi etkileyen bütün elemanların ve alt yapıya ilişkin verileri, kullanılan malzemelerin nitelik ve özelliklerini içeren, kotlandırma, ölçülendirme, aydınlatma elemanlarının ve kent mobilyalarının yerleri arazi biçimlendirme ve yüzey drenajı çözümlerini içeren "Yapısal Uygulama Projeleri" ile, uygun görülen bitkilerin, konumları ve miktarlarının belirlendiği, bitki türleri, boyları, gövde çapları ve adetlerinin olduğu bitki listesini içeren "Bitkisel Uygulama Projeleri", projeyi onaylayacak ilgili belediye ve kurumların kriterleri doğrultusunda 1/200 ölçekte hazırlanır. Uygulama Projelerinin iki yönlü kesitleri, gerekli miktarlarda 1/200 ölçekli hazırlanacaktır. (Varsa ilgili mühendislik vb. bilgiler eklenir)

                        d)-Uygulama projelerinde listesi ve referansları yer alan yer döşemeleri, kent mobilyaları, havuzlar, çocuk oyun aletleri, vb. her türlü yapısal ve bitkisel donanım ve donatılar, yapım ve üretim tekniklerine yönelik Detay projeleri, uygulanabilirliği göz önünde bulundurularak,  Yüklenici‘nin öngöreceği şekilde 1/100 - 1/1 ölçeklerde hazırlanır. (Varsa ilgili mühendislik vb. bilgiler eklenir)

                        e)- Hazırlanan metrajlar üzerinden ilgili resmi kurumların yayınladığı birim fiyatlar dikkate alınarak keşfin hazırlanması, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması, fiyat toplaması (proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlemesi, her türlü sistematik ve bilimsel bilgileri içeren uygulama teknik şartnamesi ile İşveren ile mutabık kalınan ihale yöntemine uygun olarak,İhale Dosyası düzenlenecektir.

                        f)- Tüm çalışmaların değişikliklerinin işlendiği orijinaller ve bilgisayar kayıtları CD veya DVD meyda halinde teslim edilir.

SINIRLAR

Madde 5 : Çevre Düzenleme proje sınırı, mevcut ........ ölçekli genel yerleşim planında belirlenen,

Ada No:                                   Alan (m²)

.........                                         .............        (bilgiler girilir)

İlave hizmetlere ilişkin açıklamalar bu sözleşmenin 8.maddesinde yer almaktadır.

Madde 6:        :İşveren, sözleşme konusu projelendirme ile ilgili olarak Yüklenici‘nin gerekli göreceği belge, bilgi ve verilerin elde edilmesinde yardımcı olacak, ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır.

                        Sözleşme konusu işleri takip etmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere "teknik kontrolör" görevlendirilecek, isim ve sıfatı yazı ile Yükenici‘ye bildirilecektir.

İŞİN SÜRESİ

Madde 7:        :Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen çalışmaları, sözleşme imza ve onaylanmasından itibaren başlayarak, toplam ....... (yazıyla) takvim gününde tamamlayacaktır. İnceleme ve onay süreleri, bu süreye eklenecektir. Bu sürelerin dağılımı şöyledir.

                Madde 3-a, ..... takvim günü,

                Madde 3-b, ..... takvim günü,

                Madde 3-c, ..... takvim günü,

                Madde 3-d, ..... takvim günü,

                Madde 3-e, ..... takvim günü.

                Madde 3-f, ...... takvim günü.

Madde 8:        :İşveren, proje kapsamının genişletilmesini arzu ettiği taktirde, bu arzusunu Yüklenici‘ye bildirir ve artan iş hacmi için bir ek sözleşme yapılır. Artan iş hacminin gerektirdiği ve munzam çalışmaların gereği olarak İşveren tarafından Yüklenici‘ye ödenecek miktar ek sözleşmede belirtilir. Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde, projenin kapsamında ve hacminde artan bir değişikliğin mali yönden değeri "Peyzaj Mimarları Odası Asgari Ücret Tarifesi" dikkate alınarak taraflarca yeniden hesaplanır ve bir ek sözleşme düzenlenir.

Madde 9:        :Projenin ana çalışmalarının ve sonuçlanmış halinin ilgili onay merciileri tarafından görüşülmesi, madde 7 de belirtilen süre dışındadır. Ancak Yüklenici, bu organlar tarafından önerilen değişiklik tekliflerini, o organla mutabık kalmak koşulu ile ek ücret talep etmeden yerine getirecektir. Bu süreler toplam süreye eklenecek, Yüklenici bu değişiklikleri İşveren‘ce belirlenen süre içerisinde tamamlayacaktır.

Madde 10:      :Yangın, tabii afetler, devamlı yağmurlar, yol kapanması, grev, uzun süreli ve sari hastalıklar, yol ve iş kazası, uzun süreli elektrik kesintileri vb. tarafların iradesi dışında vuku bulacak olağanüstü hallerde, bu sözleşmenin tespit edilen süre içinde tamamlanmaması halinde İşveren, sözleşmeyi ve projenin ikmal süresini gereği kadar uzatmayı kabul eder. Yüklenici, durumu zorlayıcı sebebin doğduğu tarihten itibaren 15 (onbeş) gün zarfında İşveren ve Kontrolör‘e bildirir.

YAPILACAK İŞİN BEDELİ

Madde 11:      :Yüklenici, İşveren‘e yukarıda tarif edilen işleri, Katma Değer Vergisi hariç, .................... YTL (yazıyla) bedel karşılığı yapacaktır. Ödemeler;

                a) Sözleşme tarihinde, işin tutarının %20 si avans,

                b) Etüdler ve Ön Proje tesliminde, işin tutarının %20 si,

                c) Kesin Proje tesliminde, işin tutarının %10 i,

                d) Yapısal ve Bitkisel Uygulama Projelerinin tesliminde, işin tutarının %30 I,

                e) Detay projelerinin tesliminde %10

                f) Keşif-metraj ve İhale dosyası tesliminde %8

                e) Orijinallerin tesliminde %2

şeklinde yapılacaktır.

MASRAFLAR

Madde 12:      :Her türlü Oda mesleki denetim ücreti, harç, damga resmi, sigorta vb. masraflar Yüklenici‘ye aittir. Ancak ilgili belediyelerin ve kurumların proje inceleme-onay vb. harçları İşveren tarafından karşılanacaktır.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 13:      :Yüklenici, İşveren tarafından kendisine verilen işleri, meslek etiği ve disiplin anlayışı ile yapacak, yükümlülüklerini yerine getirirken İşveren‘in ve Kontrolör‘ün menfaatlerini ön planda tutacak, çalışmaları hakkında yetkisiz kişi veya kuruluşlara bilgi aktarmayacaktır.

EŞGÜDÜM

Madde 14:      :Proje çalışmaları süresince ilgili kuruluşlar ve taraflar arasındaki eşgüdüm ve işbirliği "teknik kontrolör"  tarafından sağlanacaktır.

İŞİN TESLİM ŞEKLİ

Madde 15:      :İşin takibi ve kontrolü için, bu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen proje çalışmalarında gerekli rapor, belge ve projeler, bilgisayar kayıtları ve basılmış şekilde Kontrolör‘e verilecektir.

Sözleşmenin 3.-a maddesinde belirtilen proje çalışmaları 1 takım renkli, 3 takım ozalit, diğer çalışmalar 3 takım ozalit halinde teslim edilecektir. Ayrıca işin bitiminde bütün projelerin orijinalleri ve bilgisayar kayıtları İşveren ve Kontrolör‘e verilecektir. Daha fazla proje çoğaltma giderleri, fatura karşılığı İşveren tarafından karşılanacaktır.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Madde 16:      :Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Madde 17:      :Taraflardan biri, bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse, diğer taraf durumu yazılı olarak bildirecek, söz konusu durumun 15 (onbeş) gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Şikayet konusu, bu süre içinde tashih edilmediği taktirde, ilgili tarafın bu sözleşmeyi feshetme hakkı doğar.

Bu sözleşmenin, İşveren‘in vecibelerini yerine getirmemesi nedeniyle Yüklenici tarafından feshedilmesi halinde, Yüklenici o zamana kadar yaptığı işlerin tüm ücretini ve kalan miktarın %40‘ını almaya hak kazanır. İşveren, bu meblağları 15 (onbeş) gün içinde ödeyecektir.

Bu sözleşme, Yüklenicinin vecibelerini yerine getirmemesi yüzünden İşveren tarafından  feshedilecek olursa, Yüklenici; o zamana kadar yaptığı işlerin sadece %75‘ine tekabül eden bedeli almaya hak kazanır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 18:      :Taraflar arasında bu sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklar, şu öncelik sırasına göre çözümlenecektir:

                a) Taraflar, konuyu karşılıklı görüşme yoluyla çözeceklerdir.

                b) Konu, tarafların üzerinde anlaşarak seçtikleri hakem tarafından çözülecektir.

                c) Konu, (ilin adı) mahkemeleri tarafından çözülecektir.

KANUNİ İKAMETGAH

Madde 19:      : Adresler;

 

                İşveren:  (Firma/İşveren/Kişi adı)

                 (ADRES)...................................................................

                 TEL:(0.312) .................. FAX:(0.312) ..................

 

                Yüklenici: (Yüklenici firma/kişi adı)

                 (ADRES)...................................................................

                 TEL:(0.312) .................. FAX:(0.312) ..................

Kanuni ikametgahları olarak tastik edilmiştir. Taraflar, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın veya yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmişlerdir.

Madde 20:      :Projenin her türlü telif hakkı Yüklenici‘ye aittir. Projenin yayınlanması, karşılıklı bilgi vermek koşuluyla, taraflara aittir.

20 maddeden oluşan bu sözleşme  ..../..../200... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza edilmişlerdir.

 

İŞVEREN:                                                                                                YÜKLENİCİ

  

(Firma/İşveren/Kişi adı)                                                         (Yüklenici firma/kişi adı)

 

 ***

***

 

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ TİP -II-

SÖZLEŞME

Madde 1. İşin Konusu:

Ankara İli, ............ İlçesi, ..........ada/parseld yer alan ......m² net alanın Peyzaj Tasarım Projesinin yapım işidir.

Madde 2. Taraflar

İşi yaptıran      :.....................

                         ...................................................................ANKARA

                         TEL:(0.312) .................. FAX:(0.312) ..................

                         Kısaca "İŞVEREN" olarak anılacaktır.

İşi yapan         :......................................................... Ltd. Şti.

                         ...................................................................ANKARA

                         TEL:(0.312) .................. FAX:(0.312) ..................

                         Kısaca "MÜELLİF" olarak anılacaktır.

Madde 3. Yapılacak İşler ve Proje Aşamaları:

MÜELLİF tarafından inşaat mahallinde gerekli etüd ve çalışmaların yapılarak, İŞVEREN ‘in sunacağı ihtiyaç programı ile mesleki verilerin ışığında ............ ölçeklerde Yapısal ve Bitkisel Uygulama Projeleri ile Detay Projelerinin hazırlanmasıdır.

Madde 4. İşin Süresi:

İşin toplam süresi ...... takvim günüdür.

Madde 5. İşe Başlama:

İşe başlama tarihi, sözleşme imza tarihinden ve İŞVEREN‘in proje alanı ile ilgili gerekli doneleri MÜELLİF‘e teslimi ile başlar.

Madde 6. Projelerin Teslim Şekli:

Projeler, 3 takım ozalit ve bilgisayar kayıtları CD olarak teslim edilecektir

Madde 7. İşin Bedeli ve Ödeme Şartları:

Proje işlerinin yapım bedeli .............. YTL + (K.D.V.) dir.

Ödemeler, anlaşma bedeli üzerinden aşağıdaki oranlar dahilinde 2 ayrı hakediş şeklinde yapılır.

       - Avans olarak işe başlamada ........... YTL

       - Projelerin teslimi ve kabulünde kalan miktar şeklindedir.

 

Her türlü Oda mesleki denetim ücreti, harç, damga resmi, sigorta vb. masraflar Yüklenici‘ye aittir. Ancak ilgili belediyelerin ve kurumların proje inceleme-onay vb. harçları İşveren tarafından karşılanacaktır.

Madde 8.

İhtilaf vukuunda, karşılıklı görüşmeler ve/veya hakem huzurunda çözümleme yapılacaktır.

Madde 9.

Bu sözleşme 9 maddeden oluşup, ..../..../200... tarihinde, 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

 

                    İŞVEREN                                                                              MÜELLİF

            ..........................                                                           ...............................

 

YORUMLAR

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 1 adet.

15.09.2007 15:48:00 ANIL YILDIRIM

Sözleşmeyi koymanız çok yararlı fakat, kentsel tasarım sözleşmesi ve yararlı dökümanlar örneğin şartname örnekleri koyarsanız meslektaşlarım adına çok yararlı olucağına inanıyorum.Teşekkürler
 

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı 32767