TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı Statü Değişikliği Kararı

ANTALYA
22.07.2022 (Son Güncelleme: 25.07.2022 15:39:53)

Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı Statü Değişikliği Kararına yargı dur dedi.

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi ile birlikte Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Barosunun Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 08/05/2021 tarih ve 31478 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan, 07/05/2021 tarih ve 3968 sayılı Kesin Korunacak Hassas Alana İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemi ile açmış olduğu davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

 

Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi olarak alanın sahip olduğu doğal ve ekolojik özellikler belirtilmiştir. Kararda; Yamansaz Bataklığının ekolojik önemi, bitki ve hayvan türlerinin, özellikle nesli tehlike altında ya da endemik olanların alanda bulunduğu, bitki türlerinin özellikle kuşlar için beslenme, üreme vb. gerekliliği, sulak alan olması nedeniyle hidrolojik bir yapısı olduğu vurgulanmıştır.

 

Yamansaz Bataklığını besleyen su kaynaklarının çok yakınına kadar sokulan yapılar, seralar, zemine serilen molozlar, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların bulunduğu, bu kullanımların bazıları için özellikle alandaki fauna açısından önemi çok yüksek olan sazlıkların da yer yer kesildiği özellikle yapıların çevresinde, sulak alanın doğası gereği taban suyunun yüksek olması nedeniyle zemine moloz ve inşaat artıklarının serildiği ve alanda tahribat yarattığı ve bu tahribatın ekosisteme ve peyzaj bütünlüğü açısından parçalayıcı ve görsel olumsuzluk yarattığı bilirkişi raporlarında yer almıştır.

 

Raporun incelenip, değerlendirilmesi sonucunda; doğal sit özelliğini koruduğu belirlenen alanın, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte öneme sahip bitki ve hayvan türlerinin, özellikle nesli tehlike altında ya da endemik olanların alanda bulunduğu yerlerin saptanmasına yönelik çalışma yapılmadan, özellikle antropojenik etkiler sonucu bozulma görülen ve raporda Nitelikli Koruma Alanı olarak önerilen kısımlarda bu türlerin bulunup bulunmadığı belirtilmeden, bitki türleri fauna, özellikle kuşlar için beslenme, üreme vb. gereklilik açısından değerlendirilmeden, alanın sulak alan olması nedeniyle özellikle üzerinde durulması gereken hidrolojik yapı konusu yeterince incelemeden, kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen kısmın hemen sınırında tarım ve hayvancılık, yapılaşma ve şehirleşmeye yönelik insan faaliyetleri (antropojenik etki) sonucu bozulma ve tahrip olma riski çok yüksek olmasına rağmen, alanın kendine özgü koruma amaçlarına ters düşecek nitelikteki bu insan faaliyetleri dikkate alınmadan oluşturulan ve eksik tespitler içerdiği anlaşılan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporuna dayanılarak doğal sit alanının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, koruma statüsünün yüksek olduğu kısımlarının önceki durumuna oranla daraltılarak bataklığın sit statüsünün yarı oranda küçülmesine neden olunduğu ve davaya konu işlemin daraltılmış haliyle uygulanması durumunda antropojenik etki nedeniyle kesin korunacak hassas alan dışında bırakılan bölgesel, ulusal veya uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri yönünden giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açılacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemin ülkemizin taraf olduğu ve Anayasanın 90. maddesi uyarınca kanun niteliğinde olan sulak alanları kapsayan uluslararası sözleşmelere, hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yamansaz Bataklığının olduğu gibi korunması için gerekli önlemlerin alınması ve gelecek nesillere aktarılması halkımız adına beklentimizdir.

 

 

GÜLSÜM KILDAN

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

ANTALYA ŞUBESİ

15. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Okunma Sayısı 14
Fotoğraf Galerisi