TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Adana Merkez Park Kent Insanımızın Nefes Alma Yeridir #koruyalım#

ADANA
23.11.2021 (Son Güncelleme: 23.11.2021 11:25:07)

TMMOB`ye bağlı Odaların Adana Şube ve Temsilcilikleri Merkez Parktaki yapılaşmanın durdurulması için Adana Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdi.

 

                                                          22 Kasım 2021

Büyükşehir Belediye Başkanlığına

ADANA

Kentimizin merkezinde, Seyhan Nehri kıyı boyunca uzanan Merkez Park, toplumun hizmetine sunulmuş bir rekreasyon alanı olarak kullanılan, kentlinin sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği yeşil alan ihtiyacını karşıladığı önemli bir kamusal alanımızdır.

Oluşturulduğu günden bu yana, her geçen gün yeni bir yapılaşmaya şahit olduğumuz Park alanı, çay bahçeleri, büfeler ve bunların özel mekanlara dönüştürdüğü alanlar ile hızlı bir şekilde betonlaşmaya doğru yol almakta, plansız ve denetimsiz işgallerle kamusal alan niteliğinden hızla uzaklaşmaktadır. 

Motorlu araç trafiğinin ta içlerine kadar sokulmasıyla, bu araçların gezinti yoluna ve otopark alanlarına dönüşen Park, bir yandan yeşil alan dokusunu kaybederken, diğer yandan yayalar ve özellikle çocuklar için tehlikeli bir mekana doğru hızla ilerlemektedir.

Ulusal çerçevede "Festivaller Kenti" olarak anılan bu güzel kentimizde Merkez Park,  bu unvana yakışır festivallere de ev sahipliği yapan, topluma ait bir alan olarak da düzenlenmelidir.

Söz konusu Park içinde başlatılan yeni bir inşaat hakkında itirazlarımıza, konunun basında da yer almış olmasına rağmen faaliyetlerin sürdüğünü üzülerek izlemekteyiz.

Bu tür alanların düzenlenmesi ve yapılacak yapılaşmalar hakkında mevzuat ekte yer almaktadır. Ancak kentimiz için çok özel yeri olan böyle bir alanda yalnızca mevzuat gereklerini yerine getirmek yeterli olmayacaktır. 

Tüm sayılı nedenlerle, aşağıda isim ve imzaları bulunan Meslek Odaları olarak, Merkez Parkın geleceğini planlamak ve keyfi yapılaşmayı engellemek üzere; kullanım koşulları ve fonksiyonların belirleneceği Eski Baraj regülatörlerine kadar olan alanı da kapsayan bir Master Planının hazırlanmasını ve bu süreçte de tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması hususunu bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

Ahmet Uncu

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Aşağıda belirtilen TMMOB`ye Bağlı Odaların Adana Şubeleri Adına

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilciği

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi

İçmimarlar Odası Adana Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Mimarlar Odası Adana Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi

Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

 

 

EK1; PARK ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI

 

c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,)

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1`i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3`ü, her birinin alanı 15 m2`yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi, trafo,

3) Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması, giriş çıkışının parkın giriş çıkışından ayrı olması ve parkın ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosundaki benzer kullanımlar dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark,

4) 10.000 m2 üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban alanları, (2) numaralı alt bentte belirtilenler de dâhil toplamda %3`ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit ile trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu yapılabilir.

 

Okunma Sayısı 25
Fotoğraf Galerisi