TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Hukuki Çalışmalar

GENEL MERKEZ
10.04.2012 (Son Güncelleme: 03.06.2014 11:42:17)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DAVALAR (2012-2014)

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 10.DÖNEM
HUKUKİ ÇALIŞMALAR

 

 ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E 

DAVACI     : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI                                          

DAVALI   : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

MÜDAHİL DAVALI : BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ             :  20.03.2012         

DAVA KONUSU         : Ankara ili , Yenimahalle ilçesinde bulunan AOÇ 1.derecede doğal ve tarihi sit alanı içinde yer alan ve mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.`ye ait 2100 ada, 23 ve 24 parsellerin üzerinde mevcutta yapılaşmaların bulunduğu, bitki dokusunun insan eliyle oluşturulan yapay bir çevre olarak geliştirildiğinden bahisle 1.derece doğal sit  şerhinin kaldırılarak sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmesine ilişkin Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu`nun 26.12.2012 tarih ve 64 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

DANIŞTAY 14.DAİRE 2012/…..E.

DAVACI TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ :  09.04.2012                

DAVA KONUSU : Ankara-Ulus tarihi kent merkezi kapsamında yer alan alanların 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2.maddesi uyarınca yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 17.02.2010 gün ve 27496 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 21.01.2010 günlü ve 2010/88 sayılı bakanlar kurulu kararının iptali yürütmenin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 5.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI,         TMMOB  ŞEHİR PLANCILAR ODASI                                         

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DAVA TARİHİ : 17.04.2012      

DAVA KONUSU : Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinin 14.12.2012 gün ve 2201 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya ilçesi karakusunlar Kd.7490,7492 nolu parseller (BİRLİK 100 YIL PARKI) kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 9.İDARE MAHKEMESİ 2013/ ….. E

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB  ŞEHİR PLANCILAR ODASI                                        

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DAVA TARİHİ : 17.04.2012      

DAVA KONUSU : Ankara İli, Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere (BİRLİK 100 YIL PARKI) ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 15.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E

DAVACI  TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

MÜDAHİL :  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DAVA TARİHİ : 21.05.2012        

DAVA KONUSU Ankara İli, Çankaya İlçesi Karakusunlar Kd.7490 ve 7492 nolu parsellere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 14.12.2012 gün ve 2205 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve aynı tarih olan 14.12.2012 gün ve 2207 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; dava konusu karara konu parsellerin tamamı için 27.04.1982 tarih ve 221 nolu karar ile 74950 nlu parselasyon planının yapıldığı bu plan notlarında yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri gerçekleşmeden iskan izni verilmez hükmü yer almasına rağmen kamuya terkler gerçekleşmeden iskana izin verildiği daha sonra mal sahiplerince kamulaştırmasız el atma davaları açıldığı, davalı idarenin mülkiyet sorunlarını çözmek için mal sahiplerinin talepleri doğrultusunda dava konusu plan değişikliğini yaptığı, yapılan değişiklik ile 100.yıl birlik parkının konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğü gerekçesiyle yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemli davadır.

 

 

 

DANIŞTAY 6. DAİRE 2012/….. E

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 21.05.2012      

DAVA KONUSU : 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasındaki "şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısıdır" ifadeleri, 11. maddesinin 2. fıkrasındaki "şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı" ifadeleri ile 12. maddesinin 2. fıkrasındaki "ihale yöntemi ile elde edilmesi durumunda" ifadelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dava.

 

 

 

DANIŞTAY 8.DAİRE 2012/….. E.  

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  

DAVA TARİHİ : 18.05.2012 

DAVA KONUSU : 03.04.2012 GÜN VE 28253 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının zeytinciliğin ıslahı, yabanilerinin aşılattırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğinin 

1.maddesi ile 03/04/ 1996 tarihli ve 22600 sayılı resmi gazetede yayımlanan zeytinciliğin ıslahı yabanilerinin aşılattırılmasına dair yönetmeliğin 4.maddesine eklenen zeytinlik-saha tanımının;

2.maddesi ile 03.04.1996 tarihli ve 22600 sayılı resmi gazetede yayımlanan zeytinciliğin ıslahı yabanilerinin aşılattırılmasına dair yönetmeliğin 23üncü maddesinde yapılan düzenlemenin tamamının, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, daha sonra iptaline karar verilmesi istemidir.

 

 

 

DANIŞTAY 6.DAİRE 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI,        TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI,TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI                                        

DAVALI : BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ : 26.06.2012                

DAVA KONUSU : 27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı kararın resmi gazetede yayınlanan T.C.BAŞBAKANLIK GAZİ YERLEŞKESİ (OGM) KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI ilan edilmesine ilişkin 2012/3074 sayılı bakanlar kurulu kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemli davdır.

 

 

 

ANKARA 14.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI  :TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 17.07.2012           

DAVA KONUSU :  Güneyde Beştepe caddesi, batıda Söğüt özü caddesi, doğuda Çiftlik caddesi ile çevrili orman genel müdürlüğü Gazi yerleşkesi ve civarının; 5393 sayılı belediye kanunun 73.maddesi uyarınca Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 16.01.2012 tarih ve 136 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi istemli davadır

 

 

 

DANIŞTAY 14. DAİRE 2012/…..E.

DAVACI : TMMOB  PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI,  EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ, EMRE BATURAY ALTINOK, EGEÇEP ve 10 yurttaş

DAVALI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ :  24.07.2012      

DAVA KONUSU : 03.05.2012 GÜN VE 28281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu`nun 10/04/2012 tarihli ve 36 sayılı BARAJ ALANLARINDAN ETKİLENEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ilke kararının 1.maddesindeki ve bakanlıkça gerekli görülmesi halinde cümlesi ile 2. ve 3. maddelerinin tamamı hakkında; yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ 2011/…..E.

DAVACI                      : TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
DAVALI                      : ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜDAHİL DAVALI      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
MÜDAHALE TARİHİ    : 14.08.2012        
DAVA KONUSU            : Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi`nin 17.6.2011 tarih ve 151 sayılı İmar Yönetmeliği Revizyonu konulu meclis kararı ile değiştirilen İmar Yönetmeliği`nin 8.001.2 maddesindeki "Yapı Ruhsatı Başvurusu c) peyzaj mimari proje hazırlanması esasları" başlığı altında düzenlenen hükümde yer alan " her büyüklükteki parseller" ifadesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve ardından İPTALİ istemli davadır.
 

 

 

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI                                          

DAVALI : T.C. BAŞBAKANLIK, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 07.09.2012             

DAVA KONUSU : Davalılar arasında imzalanan  ve OGM mülkiyetindeki

 Muhtelif parsellerde yer alan taşınmazların TOKİ ‘ye devrine ve TOKİ tarafından bunun karşılığında muhtelif inşai faaliyetlerin kararlaştırıldığı 28.02.2012 tarihli protokolün öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

 

 

 

ANKARA 3.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI Ankara Şubesi 

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 01.10.2012       

DAVA KONUSU : Atatürk orman çiftliğinin kültürel peyzaj alanı olarak tescil edilmesi yolundaki başvuru üzerine tesis edilen ve talebin reddine dair 31.07.2012 gün ve 5579 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 1.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB  PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

DAVALI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : İstanbul Büyükşehir belediye meclisince 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek,17.01.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanan ve 14.02.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkarılmış olan Beyoğlu İlçesi TAKSİM MEYDANI Yayalaştırma Projesine ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatını öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ                             

DAVALI  ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                                      

DAVA KONUSU :  04.06.2012 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Pendik ilçesi Kurtköy bağlantısı nazım imar planı değişikliğinin iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,      TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL  ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ :  16.10.2012                                             

DAVA KONUSU :  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi karaağaç geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

 

 

 

İSTANBUL 1. İDARE MAHK. 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,      TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI                    

DAVA TARİHİ :  16.10.2012          

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Nakkaş Geçişi Nazım İmar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,      TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                                               

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Başakşehir geçişi Ispartakule bağlantısı nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 2 İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI :  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,         TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Pendik İlçesi Kurtköy bağlantısı nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 3.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU :  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Eyüp ilçesi Odayeri Geçişi Nazım İmar Planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 4.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,        TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,  TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI :  ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI                    

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                                          

DAVA KONUSU :  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyük şehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Silivri ilçesi Fener köy Geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 4.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                 

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Beykoz ilçesi Riva-İshaklı geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 5.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,       TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul ili Çatlaca İlçesi  Subaşı bağlantısı nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 5.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,        TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI  : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI               

DAVA TARİHİ :  16.10.2012   

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul Beykoz ilçesi Poyrazköy geçişi Nazım İmar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 7.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,  TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI                    

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                                          

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Sultangazi ilçesi Habipler–Hasdal geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

İSTANBUL 8.İDARE MAHKEMESİ 2013/…..E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,  TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Sarıyer İlçesi Uskumruköy-Demirciköy Geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 10 .İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,     TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                 

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Tuzla İlçesi Akfırat-Tepe ören geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 10 .İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                                 

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Silivri İlçesi Küçükkılıçlı Geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                          

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Çatalca İlçesi Çatalca merkez geçişi nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 10.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI                    

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                  

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Başakşehir İlçesi İstoç bağlantısı nazım imar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

İSTANBUL 8.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB  MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ, TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ,TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DAVALI : ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI                    

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihinde onaylanan ve 24.07.2012- 24.08.2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir belediyesindeki askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli kuzey Marmara otoyolu İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Paşaköy-Mimarsinan Geçişi Nazım İmar planı değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

DANIŞTAY 14.DAİRE 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI,TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ : 16.10.2012                

DAVA KONUSU : Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın Atatürk Orman çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 30.07.2012 tarih ve, 2012/3547 sayılı Bakanlar kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 11.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKNALIĞI

DAVALI YANINDA MÜDAHİL:BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ : 12.11.2012

DAVA KONUSU : Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu`nun 03.02.2012 gün ve 468 sayılı Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde, Atatürk Orman Çiftliği 1.derece doğal ve tarihi sit içerisinde yer alan mülkiyet AOÇ müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve mülkiyeti AOÇ müdürlüğüne ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 13585 ada 12 parselin bir bölümüde içi,ne alan  ve yaklaşık 7 ha`lık alanın 1.derece doğal ve tarihi sit alanı şerhinin kaldırılarak,sadece 3.derece doğal sit alanı olarak tesciline ilişkin Ankara tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun 02.02.2012 gün ve 15 sayılı kararının alanın tarihi açıdan bir özellik ve nitelik taşımadığı belirlendiğinde 3.derece doğal sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin kararın uygun olduğuna ilişkin kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 11.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKNALIĞI

DAVA TARİHİ : 12.11.2012                                          

DAVA KONUSU : Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu`nun 02.02.2012 gün ve 15 sayılı Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde, Atatürk Orman Çiftliği 1.derece doğal ve tarihi sit içerisinde yer alan mülkiyeti AOÇ müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve mülkiyeti AOÇ müdürlüğüne ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 13585 ada 12 parselin bir bölümünü de içine alan  ve yaklaşık 7 ha`lık alanın 1.derece doğal ve tarihi sit alanı şerhinin kaldırılarak,sadece 3.derece doğal sit alanı olarak tesciline ilişkin kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 6.İDARE MAHKEMESİ 2012/….. E.

DAVACI    : TMMOB MİMARLAR ODASI

MÜDAHİL DAVACILAR:TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DAVALI         : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜDAHİL DAVALILAR: EMEK YUNUS EMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA TARİHİ : 14.11.2012                

DAVA KONUSU : : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Yenimahalle ilçesi 2098 ada 46 parsele ilişkin 16.03.2012 tarih ve 422 sayılı 1/10000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 16.03.2012 tarih ve 422 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 9.İDARE MAHKEMESİ 2012/…..  E.

DAVACI                     : N.K.(Peyzaj Mimarı)                                        
DAVALI                     : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MÜDAHİL DAVACI     :  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVA TARİHİ            : 28.12.2012
MÜDAHALE TARİHİ   : 09.01.2012       
DAVA KONUSU           : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na müvekkil tarafından gönderilen 25.09.2011 tarihli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma talepli idari başvurunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü`nün 04.10.223.10.2012 tarih ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/592/12183 sayılı yazısı ile reddedilmesine ilişkin idari işlemin öncelikle İYUK. m. 27 şartları gerçekleştiğinin tespiti ile davalı idarenin savunma süresi kısa tutularak YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ardından İPTALİ istemli davadır.

 

ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ 2012/424 E.
 
DAVACI                    : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ, T
MÜDAHİL                 : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
 
DAVALI                    : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
MÜDAHALE TARİHİ : 24.01.2013
   
DAVA KONUSU        : 18 Temmuz 2013 tarih ve 28711 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan ve ekli krokili listede sınır koordinatları gösterilen alanın AOÇ Hayvanat bahçesi yenileme alanına ilave edilmesine dair bakanlar kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.
 
TALEP KONUSU        : Davaya, davacı yanında müdahale talep edilmiştir.
 
SON DURUM              : Müdahale talebimiz ile ilgili bir karar verildikten sonra, dava konusu işlemin davalı idarece bir başka işlemle kaldırıldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.  

 

 

ANKARA 11.İDARE MAHKEMESİ 2012/…..  E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI 

DAVACI YANINDA MÜDAHİLLER: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

MÜDAHALE TARİHİ 24.01.2013                

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI YANINDA MÜDAHİL:BAŞBAKANLIK

DAVA KONUSU : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 17.06.2011 tarih ve 1806 sayılı kararı ile onaylanan Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1.derece doğal ve tarihi sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının; idarece gerçekleştirilen iki toplantının yasal düzenlemelerle belirlenen amaçlara uygun olmadığı, askıda bulunan planın karar ve hükümlerinin 728 sayılı ilke kararına aykırı olduğu, AOÇ Türkiye ve Ankara için öneminin hiçe sayıldığı, planın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 15.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.


DAVACI                   : O.D.(Peyzaj Mimarı)                                        
DAVALI                   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MÜDAHİL DAVACI  : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVA TARİHİ         : 04.01.2013
MÜDAHALE TARİHİ :31.01.2013        
DAVA KONUSU        : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na müvekkil tarafından gönderilen 25.09.2011 tarihli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma talepli idari başvurunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü`nün 04.10.223.10.2012 tarih ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/592/12183 sayılı yazısı ile reddedilmesine ilişkin idari işlemin öncelikle İYUK. m. 27 şartları gerçekleştiğinin tespiti ile davalı idarenin savunma süresi kısa tutularak YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ardından İPTALİ istemli davadır.
 

 

 

 

ANKARA 11.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI  ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI,ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI     

DAVALI                    : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 05.02.2013   

DAVA KONUSU : AOÇ arazisinde yapımına başlanan Başbakanlık Hizmet Binasına ilişkin 17.07.2012 tarih ve 167/1012 sayılı ruhsat işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

KAYSERİ 2.İDARE MAHKEMESİ 2012/…… E. 

DAVACI : TMMOB MİMARLARI ODASI KAYSERİ ŞUBESİ 

DAVALI              : KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MÜDAHİL DAVALI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

MÜDAHALE TARİHİ : 12.03.2013 

DAVA KONUSU :  Kayseri İmar Planlarında bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerlerdeki müstakil parseller haricinde, konut alanı olarak planlı alanlarda bahçeli olarak yapılaşmasına izin verilen parsellerde bina alanı hariç 1200 m2 bahçesi olan parseller ile da bazında uygulama yapılan konut alanlarında, toplu konut alanlarında, sanayi alanlarında, konu dışı kentsel çalışma alanlarında,ticaret alanlarında,sağlık tesisi alanlarında,kentsel  servis alanlarında,turizm alanlarında,kültürel ve sosyal tesis alanlarında,eğitim tesisi alanlarında,kamusal binaların yer aldığı taşınmazlarda,akaryakıt ve LPG istasyonlarında,mimari projeye uygun olarak peyzaj mimarları tarafından peyzaj projelerinin hazırlanmasının esas olduğu bu projelerin 1/200,1/100,1/50 ölçeklerinde çizilen plan ve yeteri kadar kesitleri ile 1/20 den 1/1`e kadar olan ölçeklerde nokta detaylarından oluşacağı ve ruhsat aşamasında Belediyeye sunulacağı bu projelerin ilçe belediyeleri ile Erkilet, Gesi, Mimarsinan mahallelerinin 2004 yılı öncesi sınırlarında yer alan taşınmazlarda hazırlancağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisinin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclisi kararı ile birlikte,bu karara karşı yaptıkları itirazın reddedilmesine dair 11.06.2012 tarihli kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dava. 

 

 

 

ANKARA 6.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI :  TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI                                        
DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLĞI, ANKARA VALİLİĞİ

DAVA TARİHİ : 20.03.2013               
 
DAVA KONUSU  : Ankara Valiliği çevre ve şehircilik il müdürlüğü Ankara 1 nolu tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonun ,Özelleştirme idaresi başkanlığınca 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli 1.dereced doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna ilişkin 11.02.2013 tarih ve 74 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 10.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

 

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI                                         
DAVALI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MÜDAHİL DAVALI : BAŞBAKANLIK

DAVA TARİHİ : 20.03.2013

DAVA KONUSU : Ankara 1 nolu kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 13.12.2012 gün ve 352 sayılı AOÇ 2100 ada 23 ve 24.parselde planlanan yapılaşma için özelleştirme idaresi başkanlığınca  1/10000 ölçekli AOÇ 1.Derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişikliği doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ile getirilen kamu kurum ve servis alanları ,arşiv, eğitim ve kongre merkezi, halk eğim merkezi ,kütüphane, müze gibi kültürel amaçlı nazım imar planının tarihi çekirdek alanı kararı ile uyum sağladığında bu parsellerde yapılacak uygulamalrda alandaki mevcut emsal ve kat yüksekliği esas alınarak eşdeğer yapılaşma getirilebileceğine,alana ilişkin plan önerilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü`nde değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğuna ilişkin kararın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemli davadır.
 

 

 

ANKARA 17.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

MÜDAHİLE TALEP EDEN : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜDAHALE TARİHİ : 22.03.2013      

DAVA KONUSU : Ankara Büyükşehir belediye meclisinin 13.07.2012 gün ve 1172 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

DANIŞTAY 6.DAİRE 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI                                          

DAVALI : BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

DAVA TARİHİ 11.06.2013      

DAVA KONUSU Ankara ili, Yenimahalle ilçesi,gazi mahallesi, AOÇ sınırları içerisinde yer alan,mülkiyeti tütün,tütün mamulleri tuz ve alkol işletmelerine ait olan 2100 ada, 23 ve 24 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan , özelleştirme yüksek kurulunun 6.3.2012 tarih 2013/19 sayılı kararı kabul edilerek,08.03.2013 tarihli 28581 sayılı resmi gazetede ilan edilen 1/10.000 ölçekli doğal sit alanı koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli davadır.

 

 

 

ANKARA 18.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

DAVALI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 08.07.2013                

DAVA KONUSU : Çevre ve şehircilik bakanlığının 29/03/2013 tarihli ve 3174  sayılı oluru ile onanmış olan, 10/04/2013 tarihinde Ankara valiliği çevre ve şehircilik il müdürlüğünde askıya çıkarılan Ankara ili Yenimahalle ilçesi AOÇ hayvanat bahçesi yenileme alanına ait 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile Ankara ili Yenimahalle ilçesi AOÇ hayvanat bahçesi yenileme alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planınının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

DANIŞTAY 14.DAİRE 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : BAŞBAKANLIK, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 31.07.2013    

DAVA KONUSU : 18 Temmuz 2013 tarih ve 28711 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde bulunan ve ekli krokili listede sınır koordinatları gösterilen alanın AOÇ Hayvanat bahçesi yenileme alanına ilave edilmesine dair bakanlar kurulu kararının  yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davadır.

 

 

 

ÇANAKKALE İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI                              

DAVALI ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVA TARİHİ : 09.09.2013                

DAVA KONUSU : 13.08.2004 TARİH VE 25552 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca Çanakkale Belediye Başkanlığı`nca düzenlenen KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI şartnamesinin, yarışma jürinsin oluşumuna ilişkin jüri üyelerinin ve raportörlerin isimleri başlıklı 7.maddesi ile ilgili yapılan 26.06.2013 tarih ve 2013-2365 sayılı başvurunun davalı idarenin 04.07.2012 tarih ve 81102984-821.05-5169/8269 sayılı yazısı ile sürüncemede bırakılarak reddedilmesine dair olumsuz idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istemine ilişkin davadır.

 

 

 

İSTANBUL 8. İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E.

DAVACI                 : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

DAVALI                 :KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAVA TARİHİ       : 16.09.2013               
DAVA KONUSU      : 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği" uyarınca Kadıköy Belediye Başkanlığı`nca düzenlenen D100 karayolu ile Marmara Denizi arasında Kurbağalıdere ve çevresini kapsayan 2,8 km. uzunluğundaki vadinin üzerinde bulunan Kuşdili Çayırı, Salı Pazarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Metrobüs Durağı, Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası ve Evlendirme Dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe Tesisleri, Kadıköy İtfaiyesi, Kurbağalıdere ve Yoğurtçu Parkı gibi kamu odaklı kullanımları olan kentsel mekanların yeni vizyon ve stratejiler çerçevesinde ele alınarak kurgulanması konulu "Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması"  şartnamesinin, yarışma jürisinin oluşumuna ilişkin  Danışman, Asli Ve Yedek Jüri Üyeleri İle Raportörlerin İsimleri başlıklı şartnamenin 6. Maddesi ile ilgili yapılan 26.06.2013 tarih ve 2013-247 sayılı başvurunun, davalı idarenin 10.07.2013 tarih ve 85812958-1918116/576 sayılı yazısı ile reddedilmesine dair olumsuz idari işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve ardından İPTALİ istemli davadır.
 

 

 

 

ANKARA 5.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E. 

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI                                         

DAVALI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 14.11.2013             

DAVA KONUSU Ankara 1 numaralı Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 28.03.2013 gün ve 594 karar sayılı AOÇ doğal ve tarihi sit alanı içinde yer alan başbakanlık kampusü ve civarındaki yol güzergahına ilişkin 1/10000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının uygun olduğuna ilişkin kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talepli davadır.

 

 

 

ANKARA 18.İDARE MAHKEMESİ 2013/….. E. 

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVALI : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 14.11.2013    

DAVA KONUSU : Ankara 1 numaralı Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 05.08.2013 gün ve 865 karar sayılı AOÇ alanlarına ait 1/10000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında tarihi çekirdek alanı içinde kalan 63886 ada 5 parselin tarihi sit statüsünün kaldırılmasının uygun olduğuna ilişkin kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talepli davadır.

 

 

 

DANIŞTAY 8.DAİRE BAŞKANLIĞI 2014/….. E. 

DAVACI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI     

DAVALI BAŞBAKANLIK 

DAVA TARİHİ : 07.01.2014             

DAVA KONUSU : 17 Aralık 2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Odamız yönünden iptali, yürütmensin durdurulması ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`na 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4.maddenin 3. ve 4. fıkralarının Anayasaya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

 

 

 

ANKARA 9.İDARE MAHKEMESİ 2014/….. E. 

DAVACI TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI

MÜDAHİLE TALEP EDEN:  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI            

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

MÜDAHALE TARİHİ : 09.01.2014             

 DAVA KONUSU : 644 s. KHK hükümleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  30.09.2013 tarih ve 15121 sayılı Bakan Olur`u ile onaylanan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait alana ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali talebimizin sunulmasıdır.

 

 

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 2014/….. E. 

ŞİKAYETÇİ : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, Emre Baturay ALTINOK

ŞÜPHELİLER :   

1-  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek

2-  Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kamil Kılıç 

3- Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç

4- Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Sarıgül

5- Genel Sekreter Yardımcısı Balamir Gündoğdu

6- Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin Tahiroğlu

7- Genel Sekreter Yardımcısı-Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar

8- Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Uçar

9- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Kavlak

10- İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Bekir Yağcı 

11- Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Neriman Erbahçeci

12- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Osman Özbayrak

13- Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ömer Öksüz

14- İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Abdullah Seçgin

15- Yapı Kontrol Daire Başkanı Bayram Poyraz

16- İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyas

17- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hatice Akgül

18- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Selma Okuroğlu

19-Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Ercan 

20- Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şener

21- Ankara Emniyet Müdürü-ANKARA

22- 10 Nisan Polis Merkezinde 18 Ekim 2013`de görev yapan polisler

23- Soruşturma sonucunda sorumlulukları ortaya çıkacak diğer kişiler.            

24- Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri.

25- Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri.

SUÇ TARİHİ : 18.10.2013 günü ve takip eden günler

SUÇ : Orman Kanununa muhalefet ve Görevi kötüye kullanmak

ŞİKAYET TARİHİ : 10.01.2014        

 

 

 

DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2014/….. E. 

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI                        

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ : 20.01.2014             

DAVA KONUSU : 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetimi Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik`in 6/1-b bendinin  söz konusu düzenlemede yönetmelikte sayılan çalışma alanlarının peyzaj mimarlığı ile doğrudan ilgili olmasına rağmen peyzaj mimarlarına yer verilmediğinden eksik düzenleme nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması, ardından iptali talebidir. 

 

 

 

ÇANAKKALE İDARE MAHKEMESİ 2014/….. E. 

DAVACI : TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DAVACI : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVACI KARABİGA TEMİZ DOĞA DERNEĞİ

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

DAVA TARİHİ :  20.01.2014 

DAVA KONUSU : Çanakkale İli Biga İlçesi Karabiga Beldesi sınırları içinde CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan Termik Santral Projesi`nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantısının yapılmasının planlandığı CENAL TES-LAPSEKİ II EİH projesi için verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 19.11.2013 Tarih ve 3238 sayılı işlemiyle verilen ÇED OLUMLU kararının (EK 1) Anayasaya, çevre hukuku ve planlama ilkelerine, yargı kararlarının uygulanması zorunluluğuna,  usule, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırılıkların olması nedeniyle İPTALİNE, idari işlemin uygulanmasından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağından davalı idarenin savunması alınmadan, teminatsız olarak YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASINA  karar verilmesi taleplerimizdir. 

 

ANTALYA İDARE MAHKEMESİ 2014/ ... E.


DAVACILAR              : TMMOB MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI, KEMER ESNAFLARI VE TURİZMCİLERİ DERNEĞİ, DOĞA DOSTLARI SPOR DERNEĞİ, SS.ULUPINAR ÇEVRE KORUMLA VE GELİŞTİRME VE İŞL. KOOPERATİFİ, SAMİ ADALETLİ VE 6 YURTTAŞ
DAVALILAR                : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DAVA TARİHİ             : 20.02.2014 
DAVA KONUSU           : Antalya ili, KEMER ilçesi sınırları içinde, Phaselis mevkiinde 878 parsel numaralı 180,009 m2  ormanlık alanın irtifak hakkının dava dışı Ares Phasilis İnşaat Turizm AŞ`ye 49 yıllığına tahsis işlemine onay veren  Orman ve Su işleri Bakanlığı`nın 29/7/2005 tarih ve 25 sayılı OLUR`u ile buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın 14/10/2005 tarihli 153236 sayılı  OLUR`u ile işlemlerinin iptaliyle; Tahsis işleminin,  Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde bulunması ve yine bir kısmı(18.626 m2) 1. Derece SİT alanı olması nedeniyle  tahsise bağlı  projenin  uygulanması halinde ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana getireceğinden,  takdiren davalı idarenin savunması alınmadan, davanın ihbarı gibi usuli işlemler beklenmeden yürütmenin durdurulması talebidir.

 

 
ANTALYA İDARE MAHKEMESİ 2014/.....
DAVACILAR                : TMMOB MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ, TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ, ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI, KEMER ESNAFLARI VE TURİZMCİLERİ DERNEĞİ, DOĞA DOSTLARI SPOR DERNEĞİ, SS.ULUPINAR ÇEVRE KORUMLA VE GELİŞTİRME VE İŞL. KOOPERATİFİ, SAMİ ADALETLİ VE 6 YURTTAŞ
DAVALILAR               : ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ANTALYA VALİLİĞİ
TARİH                        :20.02.2014
KONU                         :Antalya ili, KEMER ilçesi sınırları içinde, Phaselis mevkiinde 878 parsel numaralı 180,009 m2 alanın, 280 odalı otel ve tatil köyü projesi için  dava dışı Ares Phasilis LTD ŞTİ`ne tahsisinde verilen  26/12/2013 tarih ve 23822202 220-02 e-201435 sayılı  "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" kararının İPTALİ; ÇED Gerekli değildir kararı verilen alanın, Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde bulunması ve yine bir kısmı(18.626 m2) 1. Derece SİT alanı olması nedeniyle planlanan projenin uygulanması halinde ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana getireceğinden,  takdiren davalı idarenin savunması alınmadan, davanın ihbarı gibi usulü işlemler beklenmeden yürütmenin durdurulması talebidir. 

 

DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2014/.....
 
DAVACILAR            : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
 
DAVALILAR            : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
TARİH                    : 08.04.2014
 
DAVA KONUSU  : 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 271 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, ardından İPTALİNE karar verilmesi istemidir.
 
 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 2014/….. E.
ŞİKAYETÇİ         : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 
ŞÜPHELİLER      : Recep Tayyip ERDOĞAN 
 
TARİH                : 10.04.2014
 
DAVA KONUSU  : Ankara 11.İdare Mahkemesi, 17.02.2014 tarihinde 2012/1694E. 2014/171 K. sayılı iptal kararını uygulaması gereken şüphelinin "Atatürk Orman Çiftliğindeki Başbakanlık İnşaatının durdurulması kararıyla ilgili olarak hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım" şeklinde açıklaması nedeni ile Görevi kötüye kullanma suçu işleyen şikayet edilen yetkililer hakkında kamu davası açılması talebimizin sunulmasıdır. 
 

 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 2014/….. E.
ŞİKAYETÇİ     : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 
ŞÜPHELİLER   : İ. Melih GÖKÇEK 
 
TARİH             : 10.04.2014
 
DAVA KONUSU  : Ankara 11.İdare Mahkemesi, 17.02.2014 tarihinde 2012/1694E. 2014/171 K. sayılı iptal kararını uygulaması gereken şüphelinin "Atatürk Orman Çiftliğindeki Başbakanlık İnşaatının durdurulması kararıyla ilgili olarak hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım" şeklinde açıklaması nedeni ile Görevi kötüye kullanma suçu işleyen şikayet edilen yetkililer hakkında kamu davası açılması talebimizin sunulmasıdır. 
 

 
DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2014/.....
(PEYZAJ MİMARLARI ODASI İLE İLGİLİ)
 
DAVACILAR     :
TMMOB
       
DAVALILAR     : BAŞBAKANLIK
 
TARİH             : 14.04.2014
 
DAVA KONUSU  : 21.03.2006 tarih ve 26115 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama Mesleki Denetim Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliğin 21. Maddesinin  ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile 25. Maddesinin değiştirilmesi için Resmi Gazete`de yayımlanması talebi ile Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü`ne gönderilen değişikliğe dair 15.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazımızın, talebimizin uygun bulunmadığına dair 12.02.2014 tarih ve 36907875/210.02.11.30-110 sayılı işlem ile reddedilmesine dayanak olumsuz idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ`ne karar verilmesi istemidir.
 


İZMİR ... İDARE MAHKEMESİ 2014/.....
 
DAVACILAR        : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İZMİR ŞUBESİ, TMMOB ŞEHİR PLANCILAR ODASI İZMİR ŞUBESİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
 
DAVALILAR        : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
 
TARİH                 : 17.04.2014
 
DAVA KONUSU   :Dava konusu işlem; Urla , Zeytineli Köyü, L17-d 06-a pafta 1605, 1606, 1607, 1608, 16091610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1640 ve 1819 parsel sayılı taşınmazların, 06.10.1995 gün ve 5932 sayılı kararı ile 1. derece doğal sit olarak tescilli iken, İzmir 1. Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca alınan, 28.11.2013 tarih ve 200 sayılı kararının,  644 Sayılı Çevre ve Şehircilik bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin Madde 13/A-2 bendi "…Bakanlıkça tespit edilen, sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır"hükmü uyarınca verilen, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı kararının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ`ne karar verilmesi istemidir. 

 

Okunma Sayısı 3437
Fotoğraf Galerisi