TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Hukuki Çalışmalar

GENEL MERKEZ
31.03.2012 (Son Güncelleme: 16.04.2012 15:32:12)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DAVALAR (2010-2012)


TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 9.DÖNEM (2010-2012) HUKUKi ÇALIŞMALAR  RAPORU GÜNCELLEME:24.03.2012

 

KASTAMONU İDARE MAHKEMESİ 2009/729 E.

DAVACILAR      : Satı DERE ve arkadaşları
DAVACI YANINDA MÜDAHİL : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI        : Çevre ve Orman Bakanlığı

DAVA KONUSU : Kastamonu İli Cide İlçesinde kurulması planlanan Cide Regülatörü ve HES Projesi ile ilgili verilen 15.10.2009 Tarih ve 1788 Sayılı ÇED Olumlu işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli dava

ÖZET           : Kastamonu İli Cide İlçesinde kurulması planlanan Cide Regülatörü ve HES Projesi ile ilgili verilen 15.10.2009 Tarih ve 1788 Sayılı ÇED Olumlu işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli davada dava konusu projenin vadinin peyzaj değerleri ve bütünlüğüne zarar vereceği iddiası ile müdahale talebinde bulunulmuş, müdahale talebimiz Mahkemece kabul edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda önce dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuş, idarece bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilmiştir. Yargılamanın sonunda dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiş ve işlem iptal edilmiştir. Davalı idare kararı temyiz etmiş olup, temyiz incelemesi sonucunda henüz bir karar verilmemiştir.

İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ 2009/1980 E.

DAVACI       : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
DAVACI YANINDA MÜDAHİL : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
DAVALI        : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

DAVA KONUSU      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince, 21.05.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı‘nın "Taksim Cami" alanı olarak gösterilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kocatepe Mah., 11 pafta, 406 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 parseller yönünden öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

ÖZET           : TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan davada, taksim planı ile ilgili değişikliğin kent meydanı ve kültürel peyzaj alanlarına zarar vereceği ile ilgili iddialarımız yerinde görülüp müdahale talebimiz kabul edilmiştir. Yargılama halen devam etmekte olup, Mahkemece esas hakkında bir karar verilmesi beklenmektedir.

DANIŞTAY 13. DAİRESİ 2010/1176 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
DAVALI   :          Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu

DAVA KONUSU      :  03.02.2010 Tarih ve 27482 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkında Dair Yönetmelik‘in sonuç ve istem bölümünde belirtilen madde ve bentleri ile burada yer verilen ifadelerin öncelikle İYUK m. 27 şartları gerçekleştiğinin tespiti ile davalı idarenin savunma süresi kısa tutularak yürütmesinin durdurulması,  ardından Evrensel Tüketici Hakları, Uluslararası Çevre (ve Orman) Sözleşmeleri, Anayasa‘nın 56, 169, 170. ve 172. maddeleri ile ormanların korunması yönünden üstün kamu yararı ve hizmet gerekleri ile yerleşik Yüksek Mahkeme içtihatlarına (Anayasa Mah., Danıştay) aykırı olması sebebi ile yapılacak yargılama sonunda iptali; dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 5908 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu‘nun yine sonuç ve istem bölümünde belirtilen madde ve bentleri ile burada yer verilen ifadelerin Anayasa‘ya aykırı olduğunun tespiti ile yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi önüne iptal talebi ile taşınmasına karar verilmesi talebi hakkındadır.

ÖZET           : Danıştay 13. Dairesinin açılan davada Mahkemece davalı idarenin savunmasının alınmasından sonra yürütmenin durdurulması talebimizin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Savunma alındıktan sonra değerlendirme yapılarak yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş, bu karara karşı İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde yaptığımız itirazımız henüz sonuçlanmamıştır.

DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2011/15861 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI    :         Kültür ve Turizm Bakanlığı

DAVA KONUSU   : 8.5.2010 gün 27575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 765 sayılı İlke Kararının Yürütmesinin durdurulması ve iptali talebidir. 

ÖZET   : Danıştay 6. Dairesinin 2010/7737 E. Sayısına kayıtla açılan davada Mahkemece 18.10.2010 tarihinde dava konusu ilke kararının yürütmesinin durdurulması talebimizi reddetmiş, bu karara karşı İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Yargılama halen devam etmekte olup, Mahkemenin esas hakkında bir karar vermesi beklenmektedir. 

9.2.2011 tarihinde 2575 sayılı Danıştay Kanunu‘nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4‘üncü maddesiyle değiştirilen 27‘nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1‘inci maddesi gereğince Danıştay‘da yeni bir dairenin kurulmasına karar verilmiştir. Kanun, 14.2.2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.4.2011 tarihinde "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü‘nün değiştirilmesi ve çevre ile ilgili davaların 6. Daireden alınarak 14. Daireye verilmesine dair alınan Danıştay Genel Kurulunun 2011/13 sayılı kararı uyarınca dava dosyası 14. Daireye tevdii edilmesi üzerine davamız 14. Dairede yeni esas numarası almıştır. Mahkemenin esas hakkında bir karar vermesi beklenmektedir.

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ 2010/2695 E.

DAVACI       : E..... D..... K..... (Oda üyesi)
DAVALI   : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVA KONUSU : Peyzaj mimarı olan ve Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, ........ Ada ...... sayılı Parsel üzerinde bulunan gayrimenkule ait peyzaj projesinin yapımını üstlenen davacının, söz konusu proje için "üye sicil durum belgesi" verilmesi için yaptığı başvurunun reddine dair 10.11.2010 gün ve 2010/2149 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemidir.

ÖZET                               :  İhtilaf, Oda Yönetmelikleri uyarınca Oda tarafından verilen Büro Tescil Belgesi sahibi .......... Peyzaj Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti‘ne ait Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, ........ Ada ......... sayılı Parsel üzerinde bulunan gayrimenkule ait peyzaj projesinin mesleki denetimden geçirilmek üzere Oda‘ya sunulması ve Oda tarafından SMM Yönetmeliği uyarınca bir kısım eksikliklerin tespit edilerek eksikliklerin giderilmesi için .......... Peyzaj Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti‘ne yazılmış bulunan cevabi yazı üzerine yapılan 4.11.2010 tarihli PROJE TESCİL BELGESİ verilmesi istemi ile doğmuş, Oda tarafından söz konusu başvuruya verilen cevapta, Yönetmelikler gereği proje tescil belgesi diye bir belgenin verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiş ve onayı istenilen projede bir kısım şekli eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğinin hatırlatılması üzerine açılan davada Mahkemeye Oda adına savunma verilmiş ve Mahkemece davacının yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiştir. Davacı tarafından karara itiraz edilmemiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 2010/1510 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB MİMARLAR ODASI
                          EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
                          EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ 
                          MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
                          SİNOP ÇEVRE DOSTLARI DERNEĞİ
                          DOĞA DERNEĞİ 
                          EGE DOĞAL YAŞAMI KORUMA DERNEĞİ
                          ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
Arif Ali Cangı, Hilal Küey, Emre Baturay Altınok, Banu Dalgıç Cangı, Yelda Kullap, Ayşen Erdoğan, Erguvan Yücel, İbrahim Arzuk, Neşve Koylu, Ömer Turgut Erlat, Özlem Yılmaz, Senih Özay, Saha İlman, Abdülsamet Baskak, Akhan Hilmi Çamurdan, Ahmet Karataş, Ahmet Yaraş, Ali Osman Karababa,Ali Uygan, Ali Gökmen, Alime Mitap İçöz, Alize Gökvardar, Ayşe Nilüfer Dünyaoğulları, Ayşen Eyibak, Bayram Cabiroğlu, Birsel Romey Lemke, Burçin Kipman, Bülent Talay,  Bülent Türkmen, Can Numan Kösten, Canan Işık, Diren Özkan, Doğan Yaldır, Ebru Çelik  Kaval, Erdal Eryılmaz, Ergün Karaca, Ernur İnce, Erhan İçöz, Erol Engel, Ertuğrul Barka, Esra Kayıkçı, Feride Gökvardar, Fikret Turmuş, Gani Oğuz, Gönül Kaya, Gülay Akalın, Gülizar Solaç, Gülşen Ayyıldız, Gülser İnci Gökmen, Gürel Nişli, Habip Demirhan, Hamdullah Kaya, Hasan Hüseyin Özkan, Hasan Ümit Gökvardar, İffet Diler, Mavisel Yener, Mehmet Çelik, Mehmet Sadık Kırımlı, Mehmet Şahin, Muammer Sakaryalı, Müzehher Eker, Narime Salkım, Necattin Pirinçcioğlu, Osman Nuri Özgüven, Oya Otyıldız, Özden Şen, Rezan Gökçen, Songül Ünal, Şeref Yumruk, Tuncay Karaçorlu, Ümit Çağlar, Ümit Şahinler, Üstün Burelle, Vecdet Dikan, Yaşar Diler, Yeşim Tuncel, Zeki Noyan Özkan, Zübeyde Peker, Füsun Çeliker, Hidayet Aldış, Düzgün Aslan, Mustafa İnel, Emine Filiz Oğuz, Konca Morkoç, Özgül Aldış, Yusuf Gunt, Camal Görüş, Ali Yüksel, Selami Serhat Gür, Halil Cihat Balaban, Nurşin Değerbilir, Tülay Ararat

DAVALI    : Kültür ve Turizm Bakanlığı

DAVA KONUSU      : İnsanlığın ortak kültürel mirası niteliğindeki Allianoi‘nin siltli kum malzeme ile kaplanarak baraj suyu altında bırakılmasını öngören İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2010  tarih ve 5804 karar sayılı  kararı ile 17.8.2010 tarih ve 6037 karar sayılı kararı hakkında; açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının geri dönüşü olmayacak biçimde kültürel mirasın  yok olmasına yol açacağından  kararın  hemen yürütmesinin durdurmasına, yargılamanın duruşmalı yapılmasına,  yargılama sonunda kararın iptaline karar verilmesi istemidir.

ÖZET                               :  Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili karar verileceği belirtilmiş, davalı idarenin savunması alındıktan sonra 4.3.2011 tarihinde 2/3 oyçokluğu ve Mahkeme Başkanı İbrahim Aydoğdu‘nun muhalefeti ile yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmiştir. Bu karara karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz da Bölge İdare Mahkemesi‘nin 5.4.2011 tarihli kararı ile 2/3 ve Mahkeme Üyesi Esin Tan‘ın muhalefeti ile oyçokluğu ile reddedilmiştir. Mahkemenin duruşması 30.9.2011 tarihinde yapılmış, mahkemece esas hakkında bir karar verilmemiş ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 749 sayılı İlke Kararı ile barajın aks yerinin değiştirilmesi talebi ile açılan davanın sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

SAMSUN 2. İDARE MAHKEMESİ 2011/1531 E.

DAVACI       : TMMOB MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ
DAVALI   : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DAVALI YANINDA MÜDAHİL : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVA KONUSU : Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği‘nin 79. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nin 15.07.2011 tarih ve 222 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dava.

ÖZET                               :  Davacı Mimarlar Odası Samsun Şubesinin peyzaj projesi istenilmesinin zorunlu tutulmasına dair Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği‘nin 79. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmasının Anayasa‘ya ve İmar kanunu‘na aykırılığı iddia etmiş, açılan davaya, davalı Belediye yanında müdahale edilerek yürütmeyi durdurma ve iptal talebinin reddine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece, öncelikle müdahale talebimizin kabulüne karar  verilmiş, daha sonra peyzaj projesi istenilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verilip davacının yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Davacı tarafından anılan karara karşı Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş, bu itiraz da reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir.

ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2011/830 E.

DAVACI       : TMMOB MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
DAVALI   : ALANYA BELEDİYESİ
DAVALI YANINDA MÜDAHİL : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

DAVA KONUSU : Alanya Belediye Meclisinin ruhsat başvurusu safhasında peyzaj projesinin yapılmasını isteyen kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli dava

ÖZET                               :  Alanya Belediye Meclisinin ruhsat başvurusu safhasında peyzaj projesinin yapılmasını isteyen kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davaya, davalı Belediye yanında müdahale edilerek yürütmeyi durdurma ve iptal talebinin reddine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece, öncelikle müdahale talebimizin kabulüne karar verilmiş, daha sonra peyzaj projesi istenilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verilip davacının yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.

İSTANBUL 5. İDARE MAHKEMESİ 2011/1604 E.

DAVACILAR : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
                     TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
                     TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
DAVALI : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi‘nce 17.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 08.08.2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanan ve 01.09.2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkarılmış olan "1/25.000 Ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. çevre yolu ve bağlantı yolları dahil) Planı"nın -pafta üzerindeki adıyla 1/25 000 ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı‘nın- öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali istemidir.

ÖZET           : İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2011/157 E. Sayısına kayıtla açılan davada 23.07.2004 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yer alan Geçici Madde-1‘sinde "Büyükşehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde Büyükşehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarını yapar veya yaptırır" şeklinde düzenlenen hükme rağmen Kanunun yayımından itibaren iki yıllık sürenin dolduğu 23.07.2006 tarihine kadar bu planın yapılmadığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul metropolünün 1/25.000 ölçekli nazım imar planları onamaması sebebi ile aradan geçen 6 yılda bu planın yapılmamasının salt bu gerekçe ile dahi hukuka aykırı olduğu, dava konusu planın bu anlamda yok hükmünde olduğu, 1/25 000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı ve bu planı onaylayan Meclis kararı üst ve uyulması zorunlu olan Çevre Düzeni Planı‘na aykırı düzenlemeler içerdiği, İstanbul‘a özgü ve Boğaziçi‘ndeki tarihi, kültürel ve doğal dokunun korunmasına ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılaşmayı sınırlamaya yönelik temel ilkeleri ortaya koyan 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu‘na aykırı olduğu iddiaları ile açılan davada Mahkemece öncelikle idarenin savunmasının alınmasına karar verilmiş, idarenin savunması alındıktan sonra ise yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir.

Daha sonra İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2011/1604 E. Sayısına kaydedilen davada Mahkemece esas hakkında bir karar verilmesi beklenmektedir.

ANKARA 5.  İDARE MAHKEMESİ 2011/879

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
                          ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
DAVALI    : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
                  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
                  Kültür ve Turizm Bakanlığı
   
DAVA KONUSU   :
    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan "1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması" ile "1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi"nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen planların ve eklerinin dayanağı olan 5524 sayılı yasanın Anayasa‘ya aykırılığı nedeniyle yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi talebidir.

ÖZET           : Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2010/2300 E. Sayısına kayıtla açılan davada bağlantı sebebi ile davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi görevli kılınmıştır. Mahkemece öncelikle davalı idarelerin savunmaları alınmış, daha sonra da mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesine karar verilmiş, bilirkişiler tespit edilerek tarafımıza sorulmuş, itirazlar üzerine bir kısım değişiklikler yapılarak keşif günü tayin edilmiştir. Mahkemece keşif yapılarak yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesi beklenmektedir.

ANKARA 7.  İDARE MAHKEMESİ 2011/2160 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
                          EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
DAVALI    :         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
                          Kültür ve Turizm Bakanlığı
DAVA KONUSU                : Kültür ve Turizm Bankalığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 10.8.2011 tarih ve 320 toplantı ve 10.8.2011, karar tarihli ve 6281 numaralı kararı ile Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit sınırları içinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı‘nın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı koruma statüsünün, 3. Derece Doğal Sit statüsüne düşürülmesine ve Tarihi Sit Statüsünün kaldırılmasına ilişkin işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline; karar verilmesi talebidir.

ÖZET           : Açılan davada 28.10.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma talebimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. İdarenin savunması alındıktan sonra bu kez 6.1.2012 tarihinde mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bilirkişilerin seçimi ile ilgili Mahkemenin usulü işlemleri devam etmekte olup, bilirkişilerin isimleri belirlendikten sonra itiraz edip etmediğimiz konusunda tarafımıza soru sorulacak, alınacak cevaba göre keşif gün ve saati tayin edilecektir.

ANKARA 3.  İDARE MAHKEMESİ 2010/1648 E.

DAVACI       : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI    :    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

DAVA KONUSU                : Ankara Büyükşehir Belediyesinin iptal edilen amblemi dolayısıyla Belediyeyi sembolize eden bir öğenin bulunmaması ve bu nedenle Ankara kentini tanıtıcı özelliği olmadığından bahisle değiştirilerek yerine değişiklik amacına aykırı ve Ankara‘yı kendine özgü kimliği ile tanıtıcı nitelikte olmayan figür ve yazıdan oluşan amblemin belirlenerek kabulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi‘nin 16.06.2010 tarih ve 1801 sayılı kararı ile bu kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 81. maddesi gereği bu kararı onayan T.C. Ankara Valiliği‘nin 01.07.2010 tarihli işleminin başta idare hukuku ile temel kamu yönetimi ilkelerine, kesinleşmiş mahkeme kararları ile kamu yararı ve hukuka aykırı olduğundan öncelikle davalı idarelerin savunma süresi kısa tutularak yürütmenin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi hakkındadır.  

ÖZET           : Açılan davada Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir, bu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Daha sonra bir yurttaş tarafından açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen davanın reddine dair karar Danıştay 8. Dairesince bozulmuş, bunun üzerine idare, kedi logosuna bıyık eklemek suretiyle değişiklik yapmıştır. Mahkemece, bu değişiklik ile ilgili idareye soru sorulmuş olup, gelen cevaba göre davanın esası ile ilgili kara verilecektir. 

SAMSUN 2.  İDARE MAHKEMESİ 2010/1123 E. (2011/994 E.)

DAVACI       : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI    : Samsun Büyükşehir Belediyesi
DAVA KONUSU                : Kamu İhale Kurumu İhale Bülteni‘nin 6.7.2010 tarihli sayısında yayınlanan, 2010/85046 ihale no‘lu Batıpark Amazon Köyü ve Çevre Düzenlemesi yapım işinin konusunun peyzaj mimarlığı meslek disiplininin uzmanlık ve hizmet alanına girdiğinden bahisle düzeltilmesi talebi ile yapılan 8.7.2010 tarih, 1006 sayılı başvurunun, idarenin 16.7.2010 tarih ve M.55.0.SBB.0.11.755.02/2175-5122 sayılı yazısı ile reddedilmesine dair işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

ÖZET           : Mahkemenin 2010/1123 E. Sayısına kayıtla açılan davada Mahkemece, dava açmadan önce Kamu İhale Kuruluna itiraz edilmesi gerektiği gerekçesi ile dilekçenin ilgili Kuruma tevdiine karar verilmiştir. Söz konusu karar tarafımızdan temyiz edilmiş, Danıştay 13. Dairesi, davacı Odanın, ihale isteklisi olmadığı, menfaatini koruduğu meslek grubu adına itiraz etmeden dava açabileceği gerekçesi ile kararı bozmuştur. Bozma kararı sonrasında Mahkemece 2011/994 E. sayısını alan davada bu kez Mahkeme, itiraz dilekçemizin idareye verildiği tarih değil, üzerinde yazılı tarihi esas alarak davanın süresinde açılmadığına hükmetmiştir. Mahkemenin kararı 2. Kez temyiz edilmiş olup, Danıştay‘ca henüz temyiz talebimiz ile ilgili bir karar verilmemiştir.

DANIŞTAY 6. DAİRESİ 2010/4558 E.

DAVACILAR     : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 
                         TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI (ANKARA ŞUBESİ)
                         TMMOB MİMARLAR ODASI (ANKARA ŞUBESİ)
DAVALI       :     Başbakanlık
                         İçişleri Bakanlığı 
                         Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı  

DAVA KONUSU   :     Ulus tarihi kent merkezi kapsamında yer alan alanların yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin; 17.02.2010 tarih ve 27496 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen, 2010/88 sayılı Bakanlar Kurulu kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

ÖZET           : Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına ve yürütmeyi durdurma talebinin, keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 21.1.2011 tarihinde yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce rapor tanzim edilerek dava konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Rapor üzerine Mahkemenin, yürütmeyi durdurma talebimiz ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.

DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2011/..... E.

DAVACILAR     : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 
DAVALI       : Başbakanlık

DAVA KONUSU   :     8 Aralık 2010 Tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 2010/24 sayılı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Genelgesi‘nin, otoyola çevresel etki değerlendirme kararından muafiyet tanınmasına dair 9. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

ÖZET           : Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma talebimiz ile ilgili bir karar verilmesine karar verilmiştir.

9.2.2011 tarihinde 2575 sayılı Danıştay Kanunu‘nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4‘üncü maddesiyle değiştirilen 27‘nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1‘inci maddesi gereğince Danıştay‘da yeni bir dairenin kurulmasına karar verilmiştir. Kanun, 14.2.2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.4.2011 tarihinde "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü‘nün değiştirilmesi ve çevre ile ilgili davaların 6. Daireden alınarak 14. Daireye verilmesine dair alınan Danıştay Genel Kurulunun 2011/13 sayılı kararı uyarınca dava dosyası 14. Daireye tevdii edilmesi üzerine davamız 14. Dairede yeni esas numarası almıştır. Mahkemenin yürütmeyi durdurma talebimiz hakkında bir karar vermesi beklenmektedir.

DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2011/14013 E.

DAVACILAR     : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
                         TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI (İSTANBUL ŞUBESİ)
                         TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
                         TMMOB MİMARLAR ODASI (İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)
                         EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
DAVALI       :     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

DAVA KONUSU   :     Kuzey Marmara Otoyolu‘nun (İstanbul Boğazı 3. Karayolu geçişi projesi dahil) ÇED muafiyeti olup olmadığına dair Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı başvuruya Bakanlık tarafından verilen 30.5.2011 tarih ve 49245 nolu yazı ile söz konusu proje için 14.4.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik uyarınca ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığının bildirilmesi üzerine söz konusu yazıya dayanak idari işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 14.04.2011 Tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde değişiklik yapan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

ÖZET           : Danıştay 14. Dairesi‘nin 2010/14013 E. Numarasına kayıtla Çevre ve Orman Bakanlığı‘na karşı 1.7.2010 tarihinde açılan davada, Kuzey Marmara Otoyolu‘nun (İstanbul Boğazı 3. Karayolu geçişi projesi dahil) çevresel etki değerlendirmesi sürecinden muaf tutulmasına dair Bakanlık kararı ile bu kararın dayanağı olan 14.4.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde değişiklik yapan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Mahkemece 21.9.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin davalı idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiş, davalı idarece dosyaya savunma sunulmuştur. Mahkemenin yürütmeyi durdurma istemimiz hakkında bir karar vermesi beklenmektedir.

ANKARA 4.  İDARE MAHKEMESİ 2011/2525E.

DAVACI       : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
DAVALI    :    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

DAVA KONUSU                : Ankara Büyükşehir Belediyesinin iptal edilen amblemi dolayısıyla Belediyeyi sembolize eden bir öğenin bulunmaması ve bu nedenle Ankara kentini tanıtıcı özelliği olmadığından bahisle değiştirilerek yerine değişiklik amacına aykırı ve Ankara‘yı kendine özgü kimliği ile tanıtıcı nitelikte olmayan, mahkemece iptal edilen amblem ufak detay değişiklikleri ile aynen kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi‘nin kararı ile bu kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 81. maddesi gereği bu kararı onayan T.C. Ankara Valiliği‘nin işleminin başta idare hukuku ile temel kamu yönetimi ilkelerine, kesinleşmiş mahkeme kararları ile kamu yararı ve hukuka aykırı olduğundan öncelikle davalı idarelerin savunma süresi kısa tutularak yürütmenin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi hakkındadır. 

ÖZET           : Açılan davada Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, Mahkemece uyuşmazlığın esasına ilişkin bir karar vermesi beklenmektedir.

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 2011/1014 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB MİMARLAR ODASI 
                          EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ 
                          EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ
                          MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
                          SİNOP ÇEVRE DOSTLARI DERNEĞİ
                          DOĞA DERNEĞİ
                          EGE DOĞAL YAŞAMI KORUMA DERNEĞİ
                          ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
Arif Ali Cangı, Hilal Küey, Emre Baturay Altınok, Banu Dalgıç Cangı, Yelda Kullap, Ayşen Erdoğan, Erguvan Yücel, İbrahim Arzuk, Neşve Koylu, Ömer Turgut Erlat, Özlem Yılmaz, Senih Özay, Saha İlman, Abdülsamet Baskak, Akhan Hilmi Çamurdan, Ahmet Karataş, Ahmet Yaraş, Ali Osman Karababa,Ali Uygan, Ali Gökmen, Alime Mitap İçöz, Alize Gökvardar, Ayşe Nilüfer Dünyaoğulları, Ayşen Eyibak, Bayram Cabiroğlu, Birsel Romey Lemke, Burçin Kipman, Bülent Talay,  Bülent Türkmen, Can Numan Kösten, Canan Işık, Diren Özkan, Doğan Yaldır, Ebru Çelik  Kaval, Erdal Eryılmaz, Ergün Karaca, Ernur İnce, Erhan İçöz, Erol Engel, Ertuğrul Barka, Esra Kayıkçı, Feride Gökvardar, Fikret Turmuş, Gani Oğuz, Gönül Kaya, Gülay Akalın, Gülizar Solaç, Gülşen Ayyıldız, Gülser İnci Gökmen, Gürel Nişli, Habip Demirhan, Hamdullah Kaya, Hasan Hüseyin Özkan, Hasan Ümit Gökvardar, İffet Diler, Mavisel Yener, Mehmet Çelik, Mehmet Sadık Kırımlı, Mehmet Şahin, Muammer Sakaryalı, Müzehher Eker, Narime Salkım, Necattin Pirinçcioğlu, Osman Nuri Özgüven, Oya Otyıldız, Özden Şen, Rezan Gökçen, Songül Ünal, Şeref Yumruk, Tuncay Karaçorlu, Ümit Çağlar, Ümit Şahinler, Üstün Burelle, Vecdet Dikan, Yaşar Diler, Yeşim Tuncel, Zeki Noyan Özkan, Zübeyde Peker, Füsun Çeliker, Hidayet Aldış, Düzgün Aslan, Mustafa İnel, Emine Filiz Oğuz, Konca Morkoç, Özgül Aldış, Yusuf Gunt, Camal Görüş, Ali Yüksel, Selami Serhat Gür, Halil Cihat Balaban, Nurşin Değerbilir, Tülay Ararat

DAVALI   : Kültür ve Turizm Bakanlığı

DAVA KONUSU : İnsanlığın ortak kültürel mirası niteliğindeki ALLİANOİ‘Yİ SU ALTINDA BIRAKILMASINI ÖNGÖREN İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 08.12.2010 TARİH VE 6340 KARAR SAYILI KARARI, Allianoi‘yi geri dönüşü olmayacak biçimde yok edeceğinden ve açıkça hukuka aykırı olduğundan  savunma alınmadan yürütmesinin durdurması, yargılamanın duruşmalı yapılmasına,  yargılama sonunda kararın iptaline karar verilmesi istemidir.

ÖZET       : Mahkemece yapılan yargılama sonucunda 28.12.2011 tarihli ara kararla dava konusu yeri de kapsayan 7.4.2009 tarih ve 27193 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 749 sayılı İlke Kararının iptali istemiyle Danıştay 14. Dairede açılan 2011/4773 sayılı dosyada henüz esas hakkında bir karar verilmediği, yine dava konusu yerde mevcut baraj projesinde değişiklik yapılması ya da aks yerinin değiştirilmesi isteminin reddine ilişkin 12.5.2005 tarih ve 3100 sayılı işlemin iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2005/804 E. Sayılı davada davanın reddine dair verilen kararın Danıştay 6. Dairesinin 2007/3620 E., 2009/5983 K. Sayılı ilamı ile bozulduğu ve dosyanın karar düzeltme aşamasında olduğu ve esas hakkında bir karar verilmediği de dikkate alınarak bakılan davanın her iki dava açısından da karar verilinceye kadar bekletilmesine karar verilmiştir.

DANIŞTAY 8. DAİRESİ 2011/6920 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
            T            TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
                          ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ 
                          EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ
DAVALI         : Başbakanlık

DAVA KONUSU   : Bakanlar Kurulu‘nca 23.05.2011 tarihinde kararlaştırılan Resmi Gazete‘nin 03.07.2011 gün ve 27983 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"in 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 10. maddelerinin yürütmelerinin durdurulması ve yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemidir.
 
ÖZET           : 12.09.2011 tarihinde açılan davada dava konusu Yönetmelik ile madencilik faaliyetlerine ruhsat verilmesi aşamasında bu faaliyetlerin çevresel etkilerinin gözetilmediği, Maden Kanunu‘nun halen Anayasa‘ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi önünde olduğu gerekçesi ile dava konusu düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulması, ardından iptali talep edilmiştir. Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra 8. Dairenin 17.10.2011 tarih ve 2011/40 E. Sayılı dosyasında Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru hakkında bir karar verilinceye kadar beklenmesine karar verilmiştir.

Mahkemece, halen esas hakkında bir karar verilmemiş olup, başvuru ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin bir karar vermesi beklenmektedir.

DANIŞTAY 8. DAİRESİ 2011/105 E.

DAVACILAR      :  TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                           TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                           TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                           TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
                           EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ
DAVALI         : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

DAVA KONUSU   : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın 06 Kasım 2010 tarihli 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"nin 4., 11/2,3. , 21., 41/1,6., 48/1., 49., 51., 55/3,5., 71., 72., 73., 74/5., 77., 91/1., 111/2,3., Madde 116/6., Madde 118/2.,  120., 121, 122., 123., 124., 125/1., 126.;  maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebidir.

ÖZET           : 12.09.2011 tarihinde açılan davada dava konusu Yönetmelik ile madencilik faaliyetlerinin önündeki bütün engellerin kaldırılarak çevrenin korunması ile ilgili tedbirlerin bir kenara bırakılmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile açılan davada Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra Yönetmeliğin 4., 21., 41/1,6., 48/1., 49., 51., 55/3,5., 71., 72., 73., 74/5., 77., 91/1., 111/2., 120., 121, 122., 123., 124. Maddelerin yürütmesinin durdurulması istemimizin oybirliği ile reddine; 11/2,3., 111/3., 116/6., 125., 126/2.,3.,4. Maddelerinin yürütmesinin durdurulması istemimizin oyçokluğu ile reddine; 118/2., 126/1. Maddelerinin ise yürütmesinin durdurulması istemimizin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemenin kısmen ret kararına karşı İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş olup, İDDK tarafından itirazımız ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 2011/2271 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
                          EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ
DAVALI  :           İzmir İl Özel İdaresi

DAVA KONUSU : Bergama Ovacık-Çamköy- Narlıca Köyleri sınırları içinde bulunan Ovacık Altın Madeni işletmesi‘ne ilişkin olarak KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.YE VERİLEN 04.08.2011 TARİH VE 40 NUMARALI "214 HA ALANLI TAŞIMALI CEVHER-KAPALI OCAK SİSTEMİ YÖNTEMİYLE İŞLETME İÇİN 1.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI" nın açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasının giderimi olanaksız zararlar doğuracak olması nedeniyle, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yargılamanın duruşmalı yapılarak, yargılama sonunda iptaline karar verilmesi talebidir.

ÖZET : Mahkemece, 15.12.2011 tarihinde davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesine karar verilmiştir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra Mahkemece bir karar verilmesi beklenmektedir.

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ 2011/1664 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 
                          EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ
                          İZMİR TABİP ODASI
DAVALI    : İzmir İl Özel İdaresi

DAVA KONUSU      :  "İzmir İli,  Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü sınırları içinde Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti.ne  altın ve gümüş madeni işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince, davalı tarafından verilen 01.06.2011 tarihli bir yıl süreli deneme izni"  hakkında öncelikle, uygulanmasının yaratacağı telafisi olanaksız zararların önlenmesi için  hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması, Yargılama sonunda işlemin iptaline karar verilmesi istemidir.

ÖZET           : Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimiz görüşülerek reddedilmiştir. Mahkemenin kararına karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş olup itiraz henüz sonuçlanmamıştır. Mahkemenin itirazımız ile ilgili bir karar vermesi beklenmektedir.

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 2010/665 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
                          DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAVALI    : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DAVA KONUSU : Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye kurulması planlanan "ÇUKURALAN ALTIN MADENİ AÇIK VE KAPALI OCAK İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ" İLE İLGİLİ OLARAK 3.11.2010 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU İŞLEMİNİN Yürütmesinin Durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebidir

ÖZET           : Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek yaklaşık 3 sene keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmamışlar, nihayet 28.2.2012 tarihinde keşif gerçekleştirilmiştir. Keşif esnasında bilirkişilere itirazlarımız aktarılmıştır. Bilirkişilerce rapor tanzim edilmesi, rapor sonrasında da yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesi beklenmektedir.

İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ 2011/1041 E.

DAVACILAR      : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
                          TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
                          TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
DAVALI   : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DAVA KONUSU : Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye İzmir-Dikili civarında kurulması planlanan "ÇUKURALAN ALTIN MADENİ İŞLETMESİ İKİNCİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ" İLE İLGİLİ OLARAK 11/03/2011 TARİHİNDE VERİLEN ÇED OLUMLU İŞLEMİNİN öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebidir

ÖZET           : Mahkemece davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması talebimizin görüşülmesine karar verilmiş, idarenin savunması geldiğinde yürütmeyi durdurma talebimizin mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ organizasyonu ile davaya yemek şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi odaları, maden çalışanları müdahale ederek yaklaşık 3 sene keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmamışlar, nihayet 28.2.2012 tarihinde keşif gerçekleştirilmiştir. Keşif esnasında bilirkişilere itirazlarımız aktarılmıştır. Bilirkişilerce rapor tanzim edilmesi, rapor sonrasında da yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili bir karar verilmesi beklenmektedir.

 

 

Okunma Sayısı 2754