TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması

GENEL MERKEZ
07.10.2008 (Son Güncelleme: 07.10.2008 17:30:23)

URLA - ÇEŞME - KARABURUN YARIMADASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2008

 

1.YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

•1.1.       Yarışma Konusu

İzmir Metropoliten Alanının Batı Bölgesini oluşturan Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadasında, bütüncül bir yaklaşımla doğal kültürel değerleri yaşatarak koruyacak ve Yarımadanın potansiyel değerlerini geliştirecek, yerel kalkınmaya esas bir fikir yarışmasıdır.

•1.2.       Yarışma Alanı

Yarışma alanı, esas olarak Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Karaburun, Çeşme İlçelerini ve yakın çevresini kapsamaktadır. Yarışma alanı sınırının ayrıntılı gösterimi        Ek-1‘de verilmektedir.

•1.3.       Yarışmanın Amacı

Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası, doğal ve kültürel değerleri, özel nitelikli coğrafyası ve İzmir Anakentine yakınlığı yönünden incelendiğinde; çok önemli ve ayrıcalı, ancak bir o kadar da hassas ve kırılgan özelliklere sahiptir.

Yörenin, ayrıcalı doğal ve kültürel nitelikleri arasında; bir çok koy, doğal liman ve eşsiz doğal plajları barındıran kıyıları, değişken topografik yapısı, termal kaynakları, yöresel rüzgarların yarattığı biyoklimatikonfor, peyzaj estetiği açısından üstün nitelikli mekanları, doğal bitki örtüsü çeşitliliği, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan yaban hayvanlarına habitat oluşturan Önemli Doğa Alanları (ÖDA), zengin tarihsel dokusu ve arkeolojik nitelikleri, geleneksel kent dokusu ve yöresel mimarlık değerlerine sahip yerleşim alanları, antik dönemlere kadar uzanan zeytin ve bağ kültürü yanında, yöreye özgü tarım deseni ve çeşitli deniz ürünleri yer almaktadır.

Ülkemiz kıyılarında yaşanmış ve yaşanmakta olan çevresel tahribata rağmen, Yarımada, büyük ölçüde günümüze dek korunabilmiştir. İzmir Metropolünün, Ege Bölgesinin ve tüm ülkemizin doğayla buluşabileceği nadir ve özel bir alan olan Yarımada, göreli korunmuşluğuna karşın, anılan değerlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yöre,  İzmir Metropoliten Alanındaki kentsel yayılmanın etkilenme bölgesi olup;  bu durum, yörede doğal ve kültürel değerler üzerinde baskı oluşturmakta ve bazı lokalitelerde (özellikle ikinci konut yapılaşmalarının yoğunluk kazandığı kesimlerde), giderek onarılması güç, hatta olanaksız sorunlara neden olmaktadır.

Yukarıda açıklanan doğal ve kültürel ayrıcalıklı nitelikler, antropojenik etkiler ile yörenin hassas dengeleri bir arada değerlendirildiğinde; Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası‘nın geleceği, koruma temelli yerel kalkınma çabalarının başlatılmasına ve/veya geliştirilmesine bağlıdır.

Bu kapsamda Yarışmanın amacı, Yarımadanın geçmişten gelen tüm değerlerini zenginleştirerek geleceğe aktarmaya ve yerel kalkınmayı sağlamaya yönelik önerileri elde etmek ve kamuoyunda bu Yarımadaya yönelik duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Genel, bütüncül ve dengeli bir gelişmeye yönelik ilke ve önceliklerin belirlenmesine temel olması istenen Yerel Kalkınmaya Esas Ulusal Fikir Yarışması;

•·   Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası‘nın geleceği hakkında kamusal değerler, insan yaşamı, toplumun uzun erimli hedefleri ve yaşamın sürdürülebilirliği doğrultusunda, mevcut yaklaşımlara ve uygulamalara farklı bir perspektif sunma,

•·   Sorunların zamanında ve doğru teşhis edilebilmesi, gereksinimlerin karşılanması, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak ve zenginleştirerek tahrip etmeden, yerel kalkınmanın ve yerleşim alanlarının yaşanabilirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak çözümleri tartışma, amaçlarını taşımaktadır.

Bunların yanı sıra; bilimsel düşünce, öngörü ve tezlerin elde edilmesine yönelik fikir zenginliğinin oluşmasına katkıyla birlikte, ilgili meslek ve uzmanlık mensupları arasında ortaya çıkacak etkileşim ortamı aracılığıyla, Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası‘nın korunmasına yönelik duyarlılığın arttırılması hedeflenmektedir.

Öte yandan söz konusu Yarımadanın; İzmir Metropoliten Alanındaki kentsel büyüme-yayılma süreçlerinden ve ulusal / uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen ve etkilenecek bir konumda bulunmasının, gerek coğrafi gerekse sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamda İzmir‘le adeta tam bir yazgı birliği içinde geleceğe hazırlanmasının, özellikle turizm, rekreasyon, doğal yaşamla buluşma ve Ege Uygarlıklarıyla bütünleşen bir kıyı metropolü olarak tarih ve çevreyle uyumlu bir gelecek kurgusu içinde yaşama şartlarının sağlanması gerekliliğinin, "tek" ve "eşsiz" değerleri barındıran çok özel bir coğrafyaya sahip oluşunun, tüm katılımcılar tarafından dikkat ve özen içinde değerlendirilmesi ve bu çerçevede de yarışmayla elde edilmesi hedeflenen fikir ve öngörülerin, kuşaktan kuşağa aktarılacak kalıcı ve yol gösterici bir misyon üstlenmesi beklenmektedir.

Bu nedenle, Yarışma Alanına yönelik yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde aşağıda belirtilen başlıca konuların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 • Yarımada‘nın İzmir Metropoliten Alan ve daha geniş ölçekte etkilenme/etkileme Bölgesi içindeki konumu,
 • Ekolojik Özellikler,
 • Ekonomik Özellikler,
 • Özgün Yerleşim Dokuları ve Mimari Özellikler,
 • Altyapı ve Ulaşım,
 • Enerji Kaynakları,
 • Kültürel ve Tarihsel Özellikler,
 • Doğanın Özgün Nitelikleri,
 • Coğrafi ve Yerbilimsel Özellikler,
 • Tarımsal-Kırsal Yapı,
 • Sosyal, Kültürel ve Toplumsal Özellikler.
 • Turizm Sektörünün Durumu ve Turistik Ürün Çeşitliliği,
 • Tatlı Su ve Deniz Kaynakları,
 • Kıyı Alanları ve Kullanım Özellikleri,
 • Mevcut İdari Yapılanma ve Kurumsal Örgütlenme.

Yarışma konusu kapsamında üretilecek fikirler; yarışmacıların alana yönelik vizyonu, benimsedikleri amaç, hedef ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli proje/fikir önerilerinin yer aldığı, gerektiğinde pilot uygulamalar ile geleceği şimdiden yönlendirme ya da vizyonu güvenceye alma amacını içeren, müdahale ya da "zon" tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte bir çalışma olmalıdır.

•1.4. Yarışmanın Hedefi

Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadasındaki doğal ve kültürel değerlerin korunmasıyla yerel kalkınmayı sağlamak yarışmanın hedefidir. Bu hedef ışığında;

a.  Koruma ve yerel kalkınma öneri/önerilerinin belirlenmesi,

b. Kamu yararı ve kuşaktan kuşağa toplumsal öncelikler ile ulusal çıkarlar esas olmak üzere; ekolojik zenginliklerin, tarihsel kimlik ve turistik değerlerin yaşatılarak korunması, kentlilik ve çevre bilinci içinde yöre sakinlerinin ve yerli-yabancı konukların sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerinde birlikteliklerini sağlayacak ve bu çok özel coğrafyanın doğal ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik öneri/önerilerin geliştirilmesi,   beklenmektedir.

2. YARIŞMANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  

•2.1. Yarışmanın Hedefi

Bu Şartname, "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,  Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

2.2.  Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışması olarak düzenlenecektir.

2.3.  İdarenin Adı ve Adresi

İdare:   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Adres: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1

            Konak - İZMİR, PK:35250

 

 

 

 

 

 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  

Yarışma niteliği gereği disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle, yarışmaya bireysel başvuru yapılamaz. İlgili uzmanlıklardan oluşan her ekipte en az birer kişi olmak üzere şehir ve bölge plancısı, mimar, peyzaj mimarı ve ziraat mühendisi yer almalıdır. Ekiplerin diğer uzmanlıklarca da desteklenmesi tercih edilecektir. Ekipte yer alan katılımcıların her birinin,  aşağıda belirtilen koşullara uymaları zorunludur.

1. Ekiplerin İdareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, yarışmacılardan birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışma ekibini oluşturan katılımcı ortakların her biri İdareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

2. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, ilgili meslek odası üyesi olmaları ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları (söz konusu katılımcıların her birinin ilgili meslek odasından o yıla ait üyelik belgesi alması zorunludur),
 • Ekiplerde yer alacak meslek ve uzmanlık mensuplarının, konularında en az lisans diplomasına sahip olmaları,
 • Yarışmaya katılacak ekiplerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek grupları dışında uzmanlıklardan da üyeler bulunabilir. Ancak bu isimlerin de yarışmacı olabilme koşullarını taşıdıklarına dair belgelerinin bulunması,
 • Ayrıca, proje gruplarında, yukarıda belirtilen koşulları taşıyanların dışında, danışmanlar da yer alabilir. Danışman üyelerin sadece kişisel bilgilerini İdare‘ye iletmeleri,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamaları,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymaları,
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden teknik danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamaları,
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları, gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da eserleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

3.  Yarışmacılardan yer görme belgesi istenmeyecektir.

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

  

            Yarışmanın danışman, asli, yedek jüri üyeleri ile raportörleri aşağıda belirtilmiştir,

 

4.1.  Danışman Jüri Üyeleri

  

Ali Rıza GÜLERMAN                      : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı

 

Oktay EKİNCİ                                  : İzmir   Büyükşehir   Belediyesi,  Başkanlık    Danışmanı  

       

Tankut ÜNAL                            : İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge           Kurulu   Başkanı             

Tolga ÇİLİNGİR                       : TMMOB,  Şehir    Plancıları   Odası     İzmir   Şubesi Başkanı

Hasan TOPAL                                 : TMMOB,  Mimarlar    Odası    İzmir    Şubesi    Başkanı

 

Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ       :TMMOB,   Peyzaj   Mimarları   Odası   İzmir  Şubesi Başkanı

Kamil Okyay SINDIR               : TMMOB,  Ziraat   Mühendisleri   Odası  İzmir Şubesi Başkanı             

 

Bölgeye ilişkin sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz KOCAOĞLU, hazırlık soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılır. Ayrıca jüri, ilgili belediye başkanlarının görüş ve önerilerine başvurabilir.

 

4.2.  Asli Jüri Üyeleri

  

Prof. Dr. Uygun AKSOY                            : Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fakültesi

 

Doç. Dr. Renan Funda BARBAROS         : Ekonomist, EÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Prof. Dr. Orcan GÜNDÜZ                         : Mimar, DEÜ, Mimarlık Fakültesi

 

Prof. Dr. Belgin HOŞSU                            : Su Ürünleri Uzmanı, EÜ, Su Ürünleri Fakültesi

 

Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR             : Şehir ve Bölge Plancısı, İYTE, Mimarlık Fakültesi         (Jüri Başkanı)

 

Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZKAN              : Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fakültesi

 

 

Prof. Dr. Alp TİMUR                                  : Ekonomist,Turizm Uzmanı, DEÜ, İktisadi ve İdari

                                                                    Bilimler Fakültesi    

 

 

4.3. Yedek Jüri Üyeleri

  

Doç. Dr. Mustafa BOLCA                            : Ziraat Mühendisi, EÜ, Ziraat Fakültesi

 

Doç. Dr. Şerif HEPCAN                             : Peyzaj Mimarı, EÜ, Ziraat Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr. Hayat ÜNVERDİ                  : Şehir ve Bölge Plancısı, DEÜ, Mimarlık Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ                       : Mimar, İYTE, Mimarlık Fakültesi.

 

4.4.  Teknik Danışman

  

Yarışma süresince profesyonel ve teknik ekip arasındaki koordinasyonunun sağlanması ve Yarışmanın her açıdan organizasyonunun yapılması, İzmir Büyükşehir Belediye‘si adına, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Fügen SELVİTOPU ve Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanı, Ziya ÇAVDAR tarafından yönetilecektir.

 

4.5.  Raportörler

  

Ulviye KURTALAN (Mimar)

Ayşegül KARAKOYUN SEÇGİN (Ziraat Mühendisi)

Özlem  ÖZÜYAMANBAŞ (Şehir ve Bölge Plancısı)

  

4.6.  Raportör Yardımcıları

  

Evrim CANATAN (Şehir ve Bölge Plancısı)

Saadet KOÇ  ( Ziraat Mühendisi)

Erol KAPU (Teknisyen)

5. YARIŞMA TAKVİMİ

  

Yarışma İlan Tarihi                                                            : 25.07.2008

Son Soru Sorma Tarihi                                                      : 01.09.2008, 17.00

Yanıtlar İçin Son Tarih                                                       : 10.09.2008, 17.00

Projelerin Son Teslim Tarihi                                              : 18.11.2008, 17.00

Jürinin Toplanacağı Tarih                                                  : 24.11.2008, 09.30

Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi                                       : 05.12.2008, 09.30

Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni Tarihi ve Yeri          : 20.12.2008, 14. 00, İzmir Fuarı

Serginin Kapanış Tarihi                                                     : 31.12.2008, 17.30

 

6. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

  

 • Yarışma alanı ve sınırları içeren bilgi paftası (Ek-1).
 • Katılım Formu (Ek-2).
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi 2006-2017 Stratejik Planı (CD).
 • 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Bilgi Paftaları (CD).
 • 1/100000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve Plan Açıklama Raporu (CD).
 • Sit Alanları Paftası (CD).
 • Yarışmaya yönelik ilgili Belediye Başkanlıklarının görüşleri (CD).

 

7. YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER

  

•7.1. Kimlik Zarfı

  

Proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde, daktilo veya yazıcı ile "URLA - ÇEŞME- KARABURUN YARIMADASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI KİMLİK ZARFI" (büyük harf,  ‘Arial‘ yazı karakterinde, 14 punto)  ibaresi yazılmış bir zarfın içine;

 

•1.      Yarışma ekibinin tüm üyeleri tarafından;

•a.      Yarışma Şartları‘nı okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirten imzalı Belge (Ek-2),

•b.      Ad ve Soyadları,

•c.      Mezun oldukları okulun adı ve diploma numaraları,

•d.      Üyesi oldukları oda sicil numaraları,

•e.      İlgili meslek odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin Oda Üye Belgesi (2008 yılı için),

•f.        Posta adresi ve e-posta adresleri,

•2.      Diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlar ve danışmanlarla ilgili tanıtım belgeleri,

•3.      Şartname Bedeli‘ne ait makbuzun (ya da dekontun) fotokopisi,

•4.      Ekip temsilcisini belirten yazı, konulur.

 

Jüri yarışma sonuçlarını ilan edinceye kadar, tüm yarışma süresince yarışmacıların kimliği gizli tutulacaktır. Yarışma sonunda, ödül kazanamasa da projesinin adı açıklanarak sergilenmesini isteyen yarışmacılar kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına büyük harf ile yazı tipi ‘Arial‘-kalın, yazı tipi boyutu 14 olacak şekilde "AÇILABİLİR" sözcüğünü yazacaklardır.

 

•7.2.       Fikir Projesi Raporu

  

Yarışmanın temel dokümanıdır. Jüri değerlendirmesinde, öncelikle ve ağırlıklı olarak dikkate alınacaktır ve yarışmanın amacını gözeterek, geleceğe dönük önerileri içeren bir metin olması beklenmektedir.

 

Önerilen fikir ve projeleri, gerekçeleri, teknik detayları, dayanakları, açıklamaları, uygulanabilirlik senaryoları, fotoğrafları,  grafikleri vb. dokümanları içeren bir ürün olup, aşağıda belirtilen yazım tekniğine uygun olarak hazırlanacaktır.

 

Raporlar A3 formatında, yatay düzenlenecek ve spiral ciltli olarak 100 sayfayı aşmayacaktır. Ekler 100 sayfa içerisine dahil edilecektir. Sayfalar tek yüz olarak kullanılacaktır. Rapor metni, Arial yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 11 puntodan küçük olmayacak şekilde, sayfa numaraları verilerek düzenlenecektir. Rapor metni yalın, anlaşılabilir, düzgün bir Türkçe ile ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

 

Yararlanılan kaynaklar titizlikle referans verme koşullarına uygun olarak belirtilecektir. Rapor, 8 adet olarak CD/DVD ortamında ve PDF formatında teslim edilecektir. Teslim edilen sunum paftaları da aynı CD/DVD ortamında TIFF formatında yer alacaktır. Ayrıca rapor basılı olarak 2 kopya halinde sunulacaktır.  

7.3.  Sunum Paftaları

 

Raporun anlaşılabilirliğini arttıran, görsel ve grafik anlatımı güçlü bir sunum çalışmasıdır. Proje raporu ile birbirini tamamlar nitelikte önerilen fikrin özelliklerini ifade eden, 3 adet A0 boyutunda (84*118 cm) sunum paftası hazırlanacaktır.

 

Sunum tekniğinde, ölçek, renk kullanımı, fotoğraf, yazılı açıklama, çizim tekniği ve modelleme serbesttir. Paftalar dikey olarak kullanılacak ve sergilemeye olanak sağlayacak şekilde fotobloklanmış olacaktır. Ayrıca, 150 dpi çözünürlükte, CD/DVD ortamında TIFF formatında teslim edilecektir.

 

8. ÖDÜLLER

  

8.1. Ödül

  

Yarışma sonucunda verilecek ödüller (net);

 

1.‘lik Ödülü    : 100. 000 YTL

2.‘lik Ödülü    :  50.000 YTL

3.‘lük Ödülü   :  25.000 YTL

Mansiyon       : 5 adet X 10.000 YTL   

 

Teşekkür Belgesi: Ödül ve mansiyon alanlarla, sergilenmeye değer görülenlere verilecektir.

 

Jüri 1. seçip seçmemekte ve ödüllerin bir kısmını verip vermemekte yetkili olup, derece belirtmeksizin hangi fikir veya fikirlerin gözetilmesi gerektiğini İdareye tavsiye edebilir.

 

8.2. Ödüllerinin Nasıl Ödeneceği

  

Yarışma sonucunun açıklanmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde kazananların ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nce net olarak ödenecektir.

 

 

 

 

9. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

  

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır.

 

•·         Kimlik zarfı bulunmayan projeler,

•·         Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler,

•·         Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır)

•·         Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması halinde bu projeler yarışma dışı bırakılacaktır.

 

10. YARIŞMAYA İLİŞKİN DİĞER KONULAR

  

10.1. Başvuru Bilgileri

  

Şartname ve eklerinin bedeli olan 50,00 YTL‘ yi İdarenin, Vakıfbank İzmir Finansmarket Şubesi‘ndeki (Şube Kodu:004) 2031618 nolu hesabına, "Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması Katılım Bedeli" notuyla yatırılacak(havale ücreti ödenmeksizin) ve banka dekontu ile Başvuru Formu (http://http://www.izmir.bel.tr/  adresinden alınacak olan), iletişim bilgileri Madde 10.8‘de verilen Yarışma Raportörlüğüne elden, e-posta, posta ya da fax yoluyla iletilecektir. Şartname ve ekleri, başvuru alındıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde, imza karşılığı (başvuru sahibine veya yetkilendirdiği bir kişiye) elden teslim edilecek veya karşı taraf ödemeli kargo yoluyla gönderilecektir.

 

 10.2. Soru Sorma

 

Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını, Yarışma Raportörlüğü‘ne veya yarimadayarismasi@izmir.bel.tr adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Sorular ve yanıtları, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin internet sitesinde (http://www.izmir.bel.tr) yayınlanacak ve şartname almış kişilere posta ile gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

10.3. Projenin Teslim Yeri ve Şartları

 

Projeler en geç 18 Kasım 2008 günü,  saat 17.00 ‘ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Yarışma Raportörlüğü, K:5, No:507,  Cumhuriyet Bulvarı, No:1, 35250, Konak - İZMİR adresine elden veya kargo yolu ile teslim edilecek ve Yarışma Raportörlüğü tarafından tutanaklara geçirilecektir. Kargodaki gecikmeler göz önüne alınmaz, belirtilen yer ve zamanda Raportörlüğe ulaşmamış projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

10.4. Rumuzlar ve Ambalaj Esasları

 

Projelerin Raportörlüğe hasar görmeden ulaşması sağlanmalıdır. Projeler dışarıdan görünmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Raporların her sayfasının sağ üst köşesine ve tüm sunum paftalarının ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz, Sunum Paftalarında, Raporda ve Kimlik Zarfında, sağ üst köşede ‘Arial‘ yazı karakterinde, kalın ve 24 punto olarak düzenlenecektir.

 

10.5. Sonuçların Duyurulması

 

Jüri çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘na verecektir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, bu raporun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır.

 

10.6. Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Yarışmayı düzenleyen İdare ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, İzmir Mahkemeleri yoluyla çözülecektir.

 

10.7. Projelerin Geri Verilmesi

  

Yarışmadan sonra derece almayan proje sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen İdareden projelerini, kendileri veya yetkili kılınacak kişiler vasıtasıyla alabilirler. İdare, bu sürede alınmayan projelerden sorumlu değildir.

10.8. İletişim Bilgileri

 

Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Yarışma Raportörlüğü, K:5, No:507, Cumhuriyet Bulvarı No:1, 35250, Konak-İZMİR

Tel: 0232 293 12 54          

Faks: 0232 425 20 91

e-posta: yarimadayarismasi@izmir.bel.tr 

 

YORUMLAR

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı 4226