TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler
                         

PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012

"Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü"

AMAÇ

"Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ana temasıyla, "Bilginin İktidar" olacağı bir geleceği yazmak üzere yola çıkan PMOGenç, 2. Öğrenci Sempozyumunun amacı, bilimi ve tekniği insanlık adına, halkın çıkarları adına "mesleğimiz kimliğimizdir" sloganı ile ülkemiz ve mesleğimizin geleceğini tartışmaya açmaktır.

Peyzaj mimarlığı meslek disiplini 19. yüzyılın 2. yarısında ne zaman ki meslek disiplini olmuştur, kamusal alan planlamaları ve kentsel tasarım olgusunun varlığı konuşulmaya başlanmıştır. Bu olguyu bir kez daha değerlendirmek ve geleceği doğru kullanmak adına peyzaj mimarlığı ve iktisat, kalkınma politikaları, sosyoloji ve felsefe gibi bilimsel kavram ve kuramların öğrencilik sıralarından tartışılmasını önemsemekteyiz. 

KAPSAM

2. Dünya Savaşı sonrasında dünya ölçeğinde genişleyen ulusal kalkınma arayışları ve kalkınmacı yöntemlere artan ilgi, gelişmişlik/azgelişmişlik tartışmasının eksenini belirlemiştir. Bu tartışmalar içerisinde bir kalkınma yöntemi olarak planlamanın belirmesiyle "kalkınma" ve "planlama" kavramları sıklıkla beraber anıla gelmiştir. Planlama, devletin ekonomik hayatı düzenlemesinde temel bir araç olarak "kamu hukuku" çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir sorun alanını oluşturmaktadır.

Kalkınma bir toplumun, ülkenin ve/veya ulus-devletin toplumsal, iktisadi ve kültürel vb. gelişmesinin tümünü kapsayan geniş bir tanım ve süreçtir. Planlama süreçlerinde ülke kalkınma modelleri olan enerjinin, sanayi politikalarının, sektörel hedefleme ve yönlendirmenin, kaynakları verimlilik ölçütüne göre yaratma ve kullandırmanın ulusal ekonomi stratejisinin kurgulandığı alanlar peyzaj alanları ise, ülke kalkınma planları peyzaj mimarlığı ilişkisi tartışılmalıdır.

Kalkınma modellerinin hayata geçirildiği fiziki yapılanmalar imar mevzuatı ile çerçeveleniyor ve imar planları ile vücut buluyor ise eğer peyzaj mimarlığı imar hukuk ve planları içerisinde bir kez daha vurgulanmak durumundadır.

Geçmişte daha çok insan ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkan mekân örgütlenmesi kentin gelişme süreci en azından 30-40 yıl önceden başlayarak farklı bir sürece doğru çevirmiştir. Artık insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir kent gelişim modeli, bir mekansal örgütlenme değil, bunun yerine küreselleşmenin mali krizini çözmek üzere bir takım girişim stratejilerinin oluşturulması ya da kimi rant çevrelerinin ihtiyacına bağlı olarak yatırım kararlarının verilmesi sürecinin değerlendirileceği bir süreçtir. Böyle bir süreç, ülkemizdeki kentlerimizin etkileniş biçimlerini, tarihi doku, doğal varlıklar ve pek çok değerin tahrip olduğu ve artarak hızla devam eden süreçte ranta dayalı bir kentleşme anlayışının kentlerimizin ihtiyacı olan çağdaş, bilimsel, insani ve toplum odaklı bir kentleşme anlayışından uzaklaştığını gören peyzaj mimarlığı öğrencilerinin gündemindedir.

2. Öğrenci Sempozyumu, rant eksenindeki kentlerin geleceğini belirleyen bir başka değişle karartan uygulamalar kentsel dönüşüm adı altında gündeme gelmekte, bu kapsamda yüzyıllardır varlığını sürdüren tarihi mahalleler ortadan kaldırılmasını, arkeolojik sitler üzerinde bir takım yapılaşmalar kentsel yenileme adı altında yapılması gerçeklerini tartıştırmaktadır.

Peyzaj, gerçekliğin (doğanın) işleyiş süreçleri ise, sadece felsefeye değil, insani olan her şeye zemin oluşturmaktadır. Peyzaj kavramı, yaşamsal alanların var oluş-öz, biçim-töz, gerçeklik-yanılsama, nesnellik-hakikat, nedensellik-olasılık, zorunluluk-özgürlük vb. bağlamında bu güne kadar farklı kavramlar ve kuramlar ve hatta uygulamalar bağlamında ele alınmış olmakla birlikte peyzaj ve felsefe ilişkisi üzerine bugün bir kez daha düşünmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Birtakım olguları ve olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir sistem olan Kuram veya teori‘lerin tartışılacağı, bir "açıklama" aracı olan, kapsamlı ve köklü açıklayıcı şemalar olan kuramların geliştirileceği, kavramlarla örülmüş bir bütün üzerine kurulmuş kuram gerçeği üzerinden, kavramların kuramın temel araçları olduğunu bilen bir genç nesil olarak; meslek politikalarının yeniden sorgulandığı günümüz yüzyılında Peyzaj kavram ve kuramları, peyzajın var oluş, değişim ve gelişim süreçlerini inceleyen-irdeleyen ve peyzaj mimarlığı için fiziki ve toplumsal dünyayı açıklama, aydınlanmacı bir nesil yaratmanın düşünmeden geçtiğinin farkında olmanın önemini tartışmaya açmak ve evren döndükçe en önemli konu başlığı olan eğitimin dününü tartışmış olan peyzaj mimarlığı öğrencilerinin bugünkü beklenti ve önerilerini almak üzere eğitimi yeni konu başlıkları ve içeriklerinde ele alıyoruz.

SEMPOZYUM KONULARI

PEYZAJ FELSEFESİ

• Peyzaj ve Sen

• Felsefi kategorileri ve kavramları

• Aydınlanma çağındaki felsefi düşünceler

• Gerçekliğin (doğanın) işleyiş süreçleri

• Düşünceyi maddenin, bilgiyi gerçekliğin bir yansıması olarak alması dolayısıyla Yansıma Teorisi

• Yaşamsal alanların var oluş-öz, biçim-töz, gerçeklik-yanılsama, nesnellik-hakikat, nedenselik-olasılık, zorunluluk-özgürlük kavramları ve kuramları

• Felsefe ile yaşam alanları ilişkisi

• Felsefenin dil ve kültür ilişkisi

• Felsefe ve şehirler ilişkisi

• Peyzaj mimarlığına felsefi bakıştan ne gibi katkılar gelebilir?

• Yerleşme ve yapılaşmalarda politik yaşam nasıl ele alınabilir?

• Bir kentin politikasından söz edilebilir mi?

• Kent/kır ve sanat ilişkisi nasıl olacak?

• Kent üyelerinin birbirleriyle ilişkileri üzerine ne söylenebilir?

• Şehrin tarihinden ne anlamamız gerekir?

YENİ KURAMLAR, YENİ KAVRAMLAR

• Nesne ve varlıklara ait özellikler bütünü olan "kavram"

• Kavramların sözle ifadesine verilen ad olan "terim"

• Kuram veya teorilerin tartışılacağı, bir "açıklama" aracı olan, kapsamlı ve köklü açıklayıcı şemalar olan kuramların geliştirileceği, kavramlarla örülmüş bir bütün üzerine kurulmuş "kuram"

• Kavram, kuram, teori ilişkileri

• Peyzaj kavram ve kuramları

• Peyzajın var oluş, değişim ve gelişim süreçlerinin incelenmesi-irdelenmesi ve peyzaj mimarlığı için fiziki ve toplumsal dünyanın açıklanması

• Kişi-yaşam alanları (çevre) ilişkisi

• Yeşil alt yapı sistemleri

• Karbon-azot döngüsü

• İklim değişikliği ve küresel ısınmada peyzaj mimarlarının rolü

• Peyzaj şehirciliği

• Leed ve Breeam

ÜLKE KALKINMA PLANLARI, POLİTİKALARI ve PEYZAJ MİMARLIĞI

• Planlama ve kalkınma kavramları

• Kalkınma politikalarının karşılaştırılması

• DPT‘nin dünü-bugünü

• Kalkınma ve yatırım politikaları ve peyzaj alanları

• Enerji-sanayi-kentleşme-sektörel planlama ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kaynakları verimlilik ölçütüne göre yaratma ve kullandırma ve peyzaj mimarlığı

• Son yıllardaki yatırım politikaları ve peyzaj alanları

PEYZAJ ve HUKUK

• İmar kanunu ve uygulamaları

• İmar planlar, koruma amaçlı nazım imar planları ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• İmar mevzuatının değerlendirilmesi

• Kamu yönetimi ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kamusal alan planlaması nedir?

• Normlar hiyerarşisi ve mevzuat (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelikler ve yönergeler) ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kamu kime yarar/kime zarar?

• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi/Uluslar arası Peyzaj Sözleşmesi

KENT, KENTLİ HAKLARI, KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

• Kent, kentli hakları, kentleşme

• Yerleşme ve yapılaşma süreçleri ve peyzaj mimarlığı

• 2008-2009 Kentleşme Şurası ve Sonuç Bildirgesi

• Kentli hakları bildirgesi

• Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme

• Afet yönetimi ve depremsellik ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Van depremi ve göç

• Kentsel dönüşümlerin varlık değerlerimiz üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri

• Ülkemizin kentleşme politikalarının dünü-bugünü ve geleceği

• T.O.K.İ.

• Ulaşılabilir/erişilebilir kentler

• İmar yönetmelikleri ve peyzaj mimarlığı

• Alışveriş merkezlerine karşı kent merkezleri

• Fiziki çevre-ışık, ses ilişkisi ve tasarım teknikleri

GELİŞİM, DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE EĞİTİM

• Peyzaj mimarlığı eğitiminde gelişim (örneklemelerle)

• Peyzaj mimarlığı eğitiminde değişim (örneklemelerle)

• Bologna Süreci ve peyzaj mimarlığı eğitimi

• Akreditasyon-peyzaj mimarlığında akreditasyon

• Eğitim kurultayı ve tartışma başlıkları

• Öğrenci değişim programları ve ulusal eğitime katkısı

• CBS ve uzaktan algılamanın planlamadaki ve tasarımdaki yeri

Kroki:

PEYZAJ MİMARLIĞI II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
   27.04.2012 - 29.04.2012
   (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ / İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI I.ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
   24.04.2009 - 25.04.2009
   (ADANA)