13 MAYIS

16 ŞUBAT CUMARTESİ   


Mesleki Mevzuat

KANUNLAR

4881 Sayılı Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

167 Yer Altı Suları Hakkında Kanun

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

831 Sayılı Sular Hakkında Kanun

1151 Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdaresi Hakkında Kanun

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu

1580 Sayılı Belediye Kanunu

2302 Sayılı Atatürk`ün Doğumunun 100`üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun

2510 Sayılı İskan Kanunu

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu

2981 İmar Affı Kanunu

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

442/3367 Sayılı Köy Kanunu

3653 Sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletmesi Hakkında Kanun

3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu

3998 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu

4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hk. Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4759 Sayılı İller Bankası Kanunu

4897 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4957 Sayılı Turizm ve Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5003 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşaasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun

5104 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5272 Sayılı Belediye Kanunu

5302 İl Özel İdaresi Kanunu

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5442 İl İdaresi Kanunu

5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu

6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

6831 Sayılı Orman Kanunu

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

388 Sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

441 Tarım ve Köyışlerı Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerı Hakkında Kanun Hükünde Kararname

540 Devlet Planlama Teşkilatının Kurulmaına Dair Kanun Hükmünde Kararname

602 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Görevleri Hakkında Khk'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

TEBLİĞLER

Mesire Yerleri Uygulama Tebliği

 

YÖNETMELİKLER

Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Ağaçlandırma Yönetmeliği

Ağaçlandırma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmenliği

Arsa Ofisi Kanununun 11 İnci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra TeşkilÂtının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esaslarına Dair Yönetmelik

Bayındırlık ve İskÂn ŞÛrası ile Toplu Konut ŞÛrası Yönetmeliği

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediyeler İmar Uygulamaları Yardım Yönetmeliği

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği

Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Uygulama Yönetmeliği

Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etkı Değerlendırmesı Yönetmelığınde Değışıklık Yapılması Hakkında Yönetmelik

Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği

Expo 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik

Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliği

Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik

İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının YetkÎ, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik

İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği

İmar ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyeler İmar Uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) Ödeneklerinin Proje Düzenlemesi - Tahsis Harcama Mahsup ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği

Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

Kamu Konutları Yönetmeliği

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Konut Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarınıın Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mesire Yerleri Yönetmeliği

Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Milli Parklar Yönetmeliği

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Süs Bitkileri ve Çoğ. Mater. Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik

Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik

Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesisleri Yönetmeliği

Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile ResmÎ veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

84-7601 Avrupa`nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi

94-5434 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik

3194 Sayılı İmar Kanunun 46, 47, 48 ve Geçici 7. Maddelerine İlişkin Yönetmelik

3194 Sayılı İmar Kanununun 46.47.48 ve Geçici 7. Maddelerine İlişkin Yönetmelik (*) (Boğaziçi Yönetmeliği)

 
 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.