TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Istanbul Bilirkişilik Temel Eğitimi Başlıyor!

GENEL MERKEZ
16.10.2018 (Son Güncelleme: 09.11.2018 15:41:10)

Odamız tarafından düzenlenmekte olan Bilirkişilik Temel Eğitimi 3-4-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir. İstanbul Şubemizde yapılacak eğitim için kayıtlar devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.08.2017 tarih, 87844950-010.06.02/29-E.126 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları konulu Genelge ve 03.08.2017 tarih, 30143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile TMMOB ve bağlı odalarına da Bakanlığa müracaat ve Bakanlık onayı koşuluyla Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenleme yetkisi tanınmıştır.Odamız tarafından düzenlenmekte olan Bilirkişilik Temel Eğitimi 3-4-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul`da gerçekleşecektir. İstanbul Şubemizde yapılacak eğitim için kayıtlar devam etmektedir.

 
EĞİTİM TAKVİMİ


Tarih: 3-4-10-11 Kasım  2018  (Cumartesi-Pazar-Cumartesi-Pazar)


Saat: 10.00-16.00


Yer: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi /Bahariye Caddesi Site 64 Apartmanı No:25 B Blok Kat: 3 Daire: 6 Kadıköy/ İstanbul


 


 


EĞİTİM ÜCRETLERİ
TMMOB ve bağlı odalara üye olan kişiler için; 600 TL


Üye olmayanlar için; 750 TL


Maximum ve Garanti Bonus kartlarına 3 taksit imkanı bulunmaktadır.


 


Kayıt için : +90 (533) 486 85 00 No`lu telefonla iletişime geçiniz.


 
BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI


 
(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:


a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.


b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.


c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.


ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.


d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.


e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.


f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.


g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.


ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.


(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.


(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.


(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.


(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.


 

Okunma Sayısı: 198
Fotoğraf Galerisi