TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Ankara Çayyolu’Nda Yürütmeyi Durdurma Kararı

GENEL MERKEZ
06.08.2018 (Son Güncelleme: 06.08.2018 13:16:32)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tarafımızca, Ankara İli Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davamızda, Danıştay 6.Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, "Ankara İli Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7735 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 6.Dairesi`nin 2015/6428 E sayılı dosyası üzerinden görülmüş ve 10.07.2017 tarihinde mahallinde keşif incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda, dava konusu işlemde hiçbir teknik, nesnel ya da bilimsel dayanağın bulunmaması, yerseçim ve büyüklük kriterlerine ilişkin bir analitik değerlendirme yapılmamış olması, nüfusun gereksinimi olan donatı alanları dengesini bozması, Ankara kentinin planlı gelişme tarihine aykırı olarak bir gelişme yönü tarif etmesi, içinde bulunduğu doğal ve ekolojik koridorun Ankara kentsel bütününe olan etkisini dikkate almaması nedenleriyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, plan bütünlüğüne, kamu yararına ve Ankara kentinin yüzyıla yaklaşan planlama pratiğine aykırı olduğu sonucuna varıldığı ifade edilmiştir.


Danıştay 6.Dairesi`nin 2015/6428 E sayılı ve 21.05.2018 tarihli kararı ile, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarının, plansız gelişen, fiziki ve sosyal çevre koşulları sağlıksız ya da afet riski olan bölgeleri kapsaması gerektiği ya da bu alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla plansız ve boş alanların da bu proje kapsamına alınabileceği, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini yaparken imar planlarının hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak hususları dikkate almaları gerektiği, belediyelere verilen bu yetkinin sınırsız olmadığı, başta kamu yararının sağlanmasının yanı sıra, hizmet gerekleri, şehircilik ve planlama ilkeleri ve bu yetkiyi öngören yasal düzenlemelerdeki amacın gerçekleştirilmesi ile sınırlı olduğu anlaşılmakta olup bu manada davalı idarece hangi plansız gelişen ya da fiziki ve sosyal çevre koşulları sağlıksız veya afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje kapsamına alındığının gerekçe raporunda açıkça ortaya konulması gerektiği ancak dava konusu işlemde, bilirkişi raporunda tespit edilen hususların göz ardı edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılarak yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Karar için klayınız. 

Okunma Sayısı 97
Fotoğraf Galerisi