TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Atatürk Orman Çiftliği’Nde Iptal Ve Onama Kararı

GENEL MERKEZ
02.08.2018 (Son Güncelleme: 02.08.2018 10:57:50)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tarafımızca, Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde bulunan alanın Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davamızda, Danıştay 14.Dairesi tarafından iptal kararı verilmiş ve söz konusu karar onanmıştır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, "Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde bulunan alanın, Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 30.07.2012 tarih ve 2012/3547 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 14.Dairesi`nin 2012/10367 E sayılı dosyası üzerinden görülmüş ve Dairenin 23.06.2015 tarihli kararı ile "dava konusu kararla yenileme alanı olarak ilan edilen mevcut hayvanat bahçesi arazisi dışındaki arazilerin üzerinde yapı bulunmaması karşısında, söz konusu arazilerin 5366 sayılı Yasa kapsamında, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş, yeniden inşa ve restore edilmesi gereken yerler olarak kabul edilmesi hukuken olanaklı olmadığı gibi, bu araziler üzerinde 5659 sayılı Yasa`nın Ek 1.maddesinde yapılmasına izin verilen inşai faaliyetler ile fiziki müdahaleleri aşacak biçimde faaliyet ve müdahalelere olanak tanıyan dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır" şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 


Anılan karara karşı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temyiz kanun yoluna başvurulması neticesinde ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 2015/3686 E, 2018/1200 K sayılı ilamı ile 26.03.2018 tarihinde temyiz başvurusunun reddi ile Danıştay 14.Daire ilamının usul ve hukuka uygun olduğu ve bozulmasını gerektirir bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle onanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Gerekçeli karar için tıklayınız.

 

Onama kararı için tıklayınız. 

 

Okunma Sayısı 87
Fotoğraf Galerisi