13 MAYIS

24 HAZİRAN PAZAR   


BİLİRKİŞİLİK 2014 YILI HUKUK VE CEZA MAHKEMELERİ KAYITLARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 05.10.2013
Güncellenme Zamanı: 22.10.2013 08:39:25
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 05.10.2013 12:05:55

 
İl Bölge Adliye Mahkemesi ve yargı çevresindeki Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, bulunduğunuz il Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Hukuk ve Ceza Bilirkişiliği Listeleri başvuruları başlamıştır.
 

2014 YILI HUKUK ve CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK KAYITLARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

İl Bölge Adliye Mahkemesi ve yargı çevresindeki Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, bulunduğunuz il Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Hukuk ve Ceza Bilirkişiliği Listeleri başvuruları başlamıştır.

 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca  "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1. ve 2.madde hükümleri gereğince HUKUK, "04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlan ve 1.6.2005 tarih, 25832 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik‘in 1, 4 ve 6. maddeleri gereği CEZA Mahkemeleri‘nde bilirkişi olarak görev yapılabilmesi bulunduğunuz il Bölge Adliye Mahkemesi ve yargı çevresindeki Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, bulunduğunuz il Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere,  2014 Yılı Bilirkişi Listesi başvuruları başlamıştır. 

 

Şahsi başvurularda sicil durum belgelerinizin ve şahsi ve tüzel kişi başvurularınızda da büro tescil belgelerinizin eklenmesinin zorunlu olduğunu ve varsa Odamızca düzenlenen kamulaştırma bilirkişiliği sertifikanızın da ek olarak sunulmasının listeye kayıt olmanızda kolaylık sağlayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Yönetim Kurulu

 

BAŞVURU ŞARTLARI      :

Gerçek kişilerin;

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet,  irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık,

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan

yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından

geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

f)  Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan  şartları haiz olmak,

ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

BAŞVURU USULÜ       :

Bilirkişilik başvuruları şahsen komisyona başvurarak ya da kayıtlı olunan oda (Peyzaj Mimarları Odası), çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi Nitelikli Elektronik İmza kullanılarak UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir.

 

UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Komisyon Başkanlığına gönderilir.

  

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

2. Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan, (ilan ekinde bulunan adres formu)

3. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.)

4. Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

7. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

 

BAŞVURU YERİ :

Bulunduğunuz il Bölge Adliye Mahkemesi  internet adresinde yayınlanan Komisyona ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan  başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı  bürosundan şahsen yapılabileceği gibi, başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

 

Örnek: ANKARA ili için : http://www.ankara.adalet.gov.tr/

           İSTANBUL ili için: http://www.istanbul.adalet.gov.tr/

 

Başvuru Tarihi :  Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları her ilin Adli Komisyonunca yönetmelik gereği ayrı ayrı duyurulduğundan bulunduğunuz ile ait adliye sitesinden bilgi alabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ :   Hukuk ve Ceza Mahkemeleri bilirkişilik listeleri ayrı ayrı tutulduğundan, her iki listeye ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Okunma Sayısı: 1447

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.