TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Etkinlikler

SEMPOZYUM KONULARI

PEYZAJ FELSEFESİ

• Peyzaj ve Sen

• Felsefi kategorileri ve kavramları

• Aydınlanma çağındaki felsefi düşünceler

• Gerçekliğin (doğanın) işleyiş süreçleri

• Düşünceyi maddenin, bilgiyi gerçekliğin bir yansıması olarak alması dolayısıyla Yansıma Teorisi

• Yaşamsal alanların var oluş-öz, biçim-töz, gerçeklik-yanılsama, nesnellik-hakikat, nedenselik-olasılık, zorunluluk-özgürlük kavramları ve kuramları

• Felsefe ile yaşam alanları ilişkisi

• Felsefenin dil ve kültür ilişkisi

• Felsefe ve şehirler ilişkisi

• Peyzaj mimarlığına felsefi bakıştan ne gibi katkılar gelebilir?

• Yerleşme ve yapılaşmalarda politik yaşam nasıl ele alınabilir?

• Bir kentin politikasından söz edilebilir mi?

• Kent/kır ve sanat ilişkisi nasıl olacak?

• Kent üyelerinin birbirleriyle ilişkileri üzerine ne söylenebilir?

• Şehrin tarihinden ne anlamamız gerekir?

YENİ KURAMLAR, YENİ KAVRAMLAR

• Nesne ve varlıklara ait özellikler bütünü olan "kavram"

• Kavramların sözle ifadesine verilen ad olan "terim"

• Kuram veya teorilerin tartışılacağı, bir "açıklama" aracı olan, kapsamlı ve köklü açıklayıcı şemalar olan kuramların geliştirileceği, kavramlarla örülmüş bir bütün üzerine kurulmuş "kuram"

• Kavram, kuram, teori ilişkileri

• Peyzaj kavram ve kuramları

• Peyzajın var oluş, değişim ve gelişim süreçlerinin incelenmesi-irdelenmesi ve peyzaj mimarlığı için fiziki ve toplumsal dünyanın açıklanması

• Kişi-yaşam alanları (çevre) ilişkisi

• Yeşil alt yapı sistemleri

• Karbon-azot döngüsü

• İklim değişikliği ve küresel ısınmada peyzaj mimarlarının rolü

• Peyzaj şehirciliği

• Leed ve Breeam

ÜLKE KALKINMA PLANLARI, POLİTİKALARI ve PEYZAJ MİMARLIĞI

• Planlama ve kalkınma kavramları

• Kalkınma politikalarının karşılaştırılması

• DPT‘nin dünü-bugünü

• Kalkınma ve yatırım politikaları ve peyzaj alanları

• Enerji-sanayi-kentleşme-sektörel planlama ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kaynakları verimlilik ölçütüne göre yaratma ve kullandırma ve peyzaj mimarlığı

• Son yıllardaki yatırım politikaları ve peyzaj alanları

PEYZAJ ve HUKUK

• İmar kanunu ve uygulamaları

• İmar planlar, koruma amaçlı nazım imar planları ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• İmar mevzuatının değerlendirilmesi

• Kamu yönetimi ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kamusal alan planlaması nedir?

• Normlar hiyerarşisi ve mevzuat (Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelikler ve yönergeler) ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Kamu kime yarar/kime zarar?

• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi/Uluslar arası Peyzaj Sözleşmesi

KENT, KENTLİ HAKLARI, KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

• Kent, kentli hakları, kentleşme

• Yerleşme ve yapılaşma süreçleri ve peyzaj mimarlığı

• 2008-2009 Kentleşme Şurası ve Sonuç Bildirgesi

• Kentli hakları bildirgesi

• Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme

• Afet yönetimi ve depremsellik ve peyzaj mimarlığı ilişkisi

• Van depremi ve göç

• Kentsel dönüşümlerin varlık değerlerimiz üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri

• Ülkemizin kentleşme politikalarının dünü-bugünü ve geleceği

• T.O.K.İ.

• Ulaşılabilir/erişilebilir kentler

• İmar yönetmelikleri ve peyzaj mimarlığı

• Alışveriş merkezlerine karşı kent merkezleri

• Fiziki çevre-ışık, ses ilişkisi ve tasarım teknikleri

GELİŞİM, DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE EĞİTİM

• Peyzaj mimarlığı eğitiminde gelişim (örneklemelerle)

• Peyzaj mimarlığı eğitiminde değişim (örneklemelerle)

• Bologna Süreci ve peyzaj mimarlığı eğitimi

• Akreditasyon-peyzaj mimarlığında akreditasyon

• Eğitim kurultayı ve tartışma başlıkları

• Öğrenci değişim programları ve ulusal eğitime katkısı

• CBS ve uzaktan algılamanın planlamadaki ve tasarımdaki yeri