13 MAYIS

24 NİSAN PERŞEMBE   


Çalışma Programı

10. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

02.08.2012

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

10. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

(2012-2014)

1994 yılında kurulmuş olan Peyzaj Mimarları Odası‘nın bu güne kadar gelişmekte olan kurumsallığına, 10. Çalışma Dönemi öncesinde var olan tüm Çalışma Dönemlerinin yönetimleri ve delegasyonunun emeklerine büyük saygıyla bir araya gelerek "MESLEK POLİTİKALARININ YENİDEN ÜRETİMİ" şiarına sahip çıkmak, Odamızın kuruluşunun 20.yılı olan 13 Mayıs 2014‘ün karşılayacak ön hazırlıkların yapılmasının sorumluluğunda görevi devir aldığımız 30 Mart 2012 tarihinden itibaren; ülke gerçeklerinin mesleki gerçeklerimizden ayrılmaz bir bütün olduğundan ayrılmadan, peyzaj mimarlığı disiplinin toplumun, halklarımızın ve yaşam alanlarımızın değerlerine sahip çıkan, canlı yaşamının güvencesi bir meslek olmasından kaynaklı uygar ve esenlikli bir gelecek için kimlikli, meslekte atılımı örecek, çalışma alanlarına ve üyelerinin sorunlarına sahip çıkacak, çalışmalarını Oda birimlerimizle ve üyelerimizle bütünlüklü, ilkeli olarak gerçekleştirmekle birlikte;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Çalışma Dönemi (2012-2014)‘nde de; 42. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi‘nin yol göstericiliğinde; dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve üyelerimizin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürmeyi amaçlayan bir 10.DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI öngörmekteyiz.

10. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu olarak, göreve başladığımız bu günde ülkemizde emekten ve insandan yana olan her şeyin üzerine bir karabasan gibi çöken olumsuzlukların giderek arttığı bir dönemde olduğumuzun bilinci ile, emperyalizmin her yanı kan ve barut kokan sömürü politikaları dünyamızı bir cehenneme çevirmeye devam ettiğini biliyoruz. Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu boyunca yaşanan isyan dalgalarını fırsata çevirip kendi lehine sonuçlar üretecek bir mecraya sokan emperyalizm, Türkiye‘yi de taşeronluk görevi ile bölgeye sürüyor. Libya işgalinde alınan rol, Suriye tartışmaları, füze kalkanı kurulumu gibi birçok konuya baktığımızda açık bir biçimde görülüyor ki, Yeni Türkiye"nin iktidar yapısı tüm hücreleri ile uluslararası sermayeye ve emperyalist politikalara büyük bir uyum sağladı. "Piyasacılıkla bütünleşmiş demokratik İslamcı" bir model olarak Ortadoğu‘ya sunulan "Yeni Türkiye", ülkemiz ve bölge halklarının geleceği açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. 10. Dönem Yönetim Kurulumuz; servet ve gelir dağılımındaki uçurumu giderek büyüten, yapısı gereği krizleri ve işsizlik sorununu sürekli üreten yeni liberal yönelimin duvara çarptığına ve sistemin merkezinde büyük bir çatlak oluşturduğuna tanıklık ediyoruz.

Krizi aşma çabaları olarak emekçi sınıflara ve kazanımlarına yönelen saldırının giderek yoğunluk kazanması, finans merkezleri de dahil olmak üzere dünya çapında kitlesel tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kapitalizmin sonunun tartışıldığı bir sürecin, tüm dünyayı etkisi altına alan bir değişim dalgasına gebe olduğu gerçeği, başka bir dünyanın mümkün olduğunu yeniden büyük kitlelere hatırlatıyor. Odamız, bu döneminde de kapitalizmin dünyasına karşı, başka bir dünyanın ve başka bir Türkiye‘nin mümkün olduğunu bilimsel bir gerçek olarak savunmak üzere çalışacaktır.

10. Dönem Yönetim Kurulumuz, Türkiye Devletinin kuruluş yıllarının anahtar sözcükleri olan tam bağımsızlık, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma, sanayileşme, gibi kavramları, eğitim üretim içindir şiarı içinde bir gençliğe olan inancını ve 1930‘lu yıllarda tam bağımsızlık için, çağdaş uygarlık düzeyi amaçları ile birçok kuruluş devletleştirilmiş, başta demir çelik, bakır, tekstil, şeker olmak üzere gıda, cam ve seramik, kâğıt, kimya sanayilerinde üretim yapan çok sayıda kurulmuş kamu işletmesinin yanında olduğunu her daim söyleyecektir. Çünkü 10. Dönem Yönetim Kurulu bilir ki; Devletin kurduğu bu işletmeler aracılığıyla özel girişime ucuz girdi sağlanmış, üretimin pazara ulaşabilmesi için yoğun biçimde demiryolu yatırımlarına girişilmiş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmış, halka ucuz yaşam seçenekleri sunularak hem eğitimli işgücü yetiştirilmiş, hem de sermaye üzerindeki ücret baskısı hafifletilmiştir. Uygulamalar, geniş toplum kesimlerine, ekonominin canlanması, refah düzeyinin yükselmesi, ücretsiz kamu hizmeti verilmesi ve aydınlanma olarak yansımış, bu nedenle de benimsenmiştir. Bugün artık, kapitalizm ile tam bağımsızlık kavramlarının hiçbir zaman uyuşmayacağı; emperyalizmin nesnesi olan ülkelerin sanayileşme beklentisinin bir düşten ibaret olduğu; her şeyin parayla satıldığı bir sistemde ücretsiz kamu hizmeti sunulmayacağı net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen aşamada sermaye sınıfı, bırakın kamu işletmelerini, halkın ormanlarını, göllerini, derelerini, tarihi ve kültürel varlıklarını bile sorgusuz ve pervasızca el koymaktadır. 10. Dönem Yönetim Kurulu, tarihsel bu geçmişimize sahip çıkacak çalışmalar yürütecek olup kamu varlıklarımızın halkımıza ait olduğunu söylemekten hiç vazgeçmeyecektir.

10. Dönem Yönetim Kurulumuz, TBMM genel Kurulunda görüşmeleri devam eden "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu", geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan, Van il merkezinin yanı sıra Erciş ilçesinde ve köylerde ağır yıkıma ve can kayıplarına neden olan deprem sonrasında merkezi otorite, kentlerde var olan tarihi, tescilli yapıların yıkılarak yenilenmesine ilişkin düşüncenin eyleme geçirilmesine yönelik ilk somut adım atmış bulunduğu tasarı ile karşı karşıyadır. Bu gün yürürlükte olan ve 12 kanunu ortadan kaldıran söz konusu tasarı, Afet riskini konu etmesine karşın afet riski taşıyan kişi ve kamuya ait yapı ve alanlarda  alınacak önlemleri içermek yerine, MÜLKİYET HAKKININ KALDIRILMASI ve bütün yapı ve alanlardaki mülk hakkının TOKİ‘nin kullanımına geçmesini sağlandığı, Orman Alanları, Zeytinlik Alanları, Turizm Alanları, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Alanları, Kültür Varlıklarımız, Kıyı Alanları, Meralar, Doğal Alanlarımız ile ilgili kanunların ve Boğaziçi Kanununun bu kanunun yürürlükten kaldırıldığı, Deprem riskinden korunmak için milli değerlerimiz ormanların, mera alanlarının, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasıyla ilgili mevzuatın ilgili hükümlerini geçersiz kılarak, ÜLKEMİZİN BÜTÜN DEĞERLERİNİ RİSK ALTINDA BIRAKTIĞI, kamunun elinde kalan son araziler de elden çıkarılacak, kamusal fakirleşme yeni bir boyut kazanacağı bir gündemle karşı karşıyadır.

Beraberinde 2B orman alanlarımızın satışı da geçtiğimiz hafta yasalaşmış ve emlak piyasası aktörü olmaya aday iktidarın, dönüşümün finansının sağlanmasına yönelik bir hamle olduğunu hep söylediğimiz senaryosu gerçekleşmiş, ormanlarımız rayiç bedel üzerinden konuşulmaya başlanmıştır.

Cumhuriyetin temel taşlarından olan ilerici, aydınlanmacı eğitim sistemi de toplumu cemaat ağları ile kuşatan dinsel gericilik, devlet eliyle yeni bir nesil yaratmaya yönelmiştir. 4+4+4 zorunlu kesintili eğitim sistemi ile sermayenin işgücü ihtiyacının karşılanması ve yeni sömürü düzenine rıza gösterecek olan dindar bir neslin yaratılması hedeflenmektedir. Eğitim sistemindeki değişim, 4+4+4 sistemi toplumu dinci gericilik ekseninde biçimlendirecek olan dindar nesil stratejisi ile bütünlüklü ilerlemektedir.

Neoliberal politikalar ile alt yapıda gerçekleştirilen dönüşüm sürecinin üst yapıda tamamlanması yeni Anayasa ile sağlanacak, böylece "ileri demokrasi" iktidar ideolojisi doğrultusunda tesis edilecektir. "İleri demokrasi" söylemi ile bu ülkede orman köylülerimizin elinden toprakları alınıyorsa, sularımız için "su kullanım hakkı" anlaşmaları imzalanıyorsa, afet var diyerek sözde afet yaratılarak tarihimiz yok ediliyorsa, bu ülkede gören göze, duyan kulağa daha da önemlisi konuşan ağızlara ihtiyaç var demektir. Dolayısı ile bu ülkede TMMOB‘ye, hem de daha güçlü ve daha örgütlü bir TMMOB‘ye ihtiyaç vardır. TMMOB‘nin de hepimize ihtiyacı var ve inanıyoruz ki TMMOB‘nin de Odamızın da bu ihtiyaçların yerine getirilmesinde inançlı kadroları var. Bizim de, kadrolarımıza olan inancımız tamdır.

10. Dönem Yönetim Kurulumuz, şube, temsilcilik yönetim kadroları ile inanç ve kararlılıkla hem "birikmiş" hem de "döneme özgü" konu ve sorunlarla ilgili çalışmalar yapılması ve "gelecek öngörüsü"ne dayalı bir sürecin izlenmesi 10. Dönem Çalışma Programı‘nın özelliklerini ve öncelikli çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda döneme özgü olarak ağırlık vermeyi programladığımız konu başlıkları;

Toplumcu Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarları Odası, yaşam alanlarımızda " peyzaj mimarlığı ve toplumcu anlayış"ın savunulmasında önemli bir role sahiptir. Her geçen gün giderek derinleşen baskıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda ülkemiz; özel olarak meslek alanımız ve Meslek Odaları anti-demokratik süreçler ve dayatmalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Demokratik-mesleki haklar ve kentli hakları ile ilgili giderek artan oranda ihlaller yaşanmaktadır. Toplumun tüm nefes alma alanlarına, mesleklerin örgütlenmelerine ve kendilerini ifade etme biçimlerine yönelik tahammülsüzlük, müdahale ve yok etme boyutlarına ulaşmıştır. Bu koşullarda, her alanda peyzaj mimarlığı ve toplumcu anlayışın savunulmasının önemi daha da artmaktadır.

Peyzaj Mimarları Odasının bu süreçte yerini etkin bir şekilde alması tarihsel bir önem taşımaktadır.

Peyzaj Mimarlığı ve yerleşim/yapılaşma süreçlerindeki yeri

Kentsel ve kırsal yerleşim ve yapılaşma süreçlerinde bu güne kadar büyük ihmallerle karşı karşıya olan peyzaj mimarlığı disiplinin ve beraberinde özellikle kırsaldaki doğal alanlarımızdaki tahribatlar, kentlerimizin yapılaşma süreçlerindeki meslek alanımızın görmezden gelinme politikaları karşısında " peyzaj mimarlığı ve mekansal planlama -alan kullanım planları" alanlarındaki yerinin belirlenmesi için Peyzaj Mimarları Odası‘nın rehberliği, üyeleri ve toplumla dayanışmasının önemi artmıştır. Kentlerimizde bilime, peyzaj mimarlığı ve kentleşme ilkelerine aykırı uygulamalarda, tarihsel ve doğal çevrenin tahrip edilmesinde, "rant" odaklı yatırım kararlarında ve kamu varlıklarının pazarlanmasında ulaşılan düzey yaşanmakta olan kaosun katlanarak devam etmesine neden olmuştur. Toplumumuz tarafından "kent yağması" olarak nitelenen bu süreç karşısında; yaşamın, çağdaş ve bilimsel bir planlamanın, nitelikli bir kentleşmenin, kamu varlıklarının, tarih ve doğa değerlerinin savunulması için tüm duyarlı kesimlerle birlikte seferber olunması için çaba gösterilmesi gereksinimi vardır.

Meslek alanlarımızın savunulması ve meslektaşlarımızın hakları

Yaşanmakta olan ekonomik kriz, zaten yapısal sorunları olan ve her bakımdan krizler içerisinde çalkalanan ülkemizi derinden etkilemiştir. Bu nedenle var olan ekonomik kriz daha büyük boyutlarda yaşanmakta ve pek çok temel konularda da sorunların büyümesinin kaynağı olmaktadır. Peyzaj Mimarlığı ve meslek alanımız bu süreçlerden en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. Bu çerçevede peyzaj mimarlığı ve meslek alanımızın savunulması; meslektaşlarımızın desteklenmesi ve Oda yapımızın güçlendirilmesi önem kazanmaktadır.

Peyzaj Mimarları Odası‘nda bu tespitler sonunda, giderek artan bir baskı ile var olan yönetim anlayışının kentlerimize, mesleğimize, meslek kuruluşlarımıza ve toplumsal muhalefete yönelik anti-demokratik dayatmaları karşısında; mesleğimizle ve Odalarla ilgili düzenlemelerde tüm örgüt birimlerinin desteği sağlanarak "ben yaptım oldu" mantığının sona erdirilmesi hedeflenmektedir.

Kentlerimizde son zamanlarda yaygın bir uygulama haline gelen bilime, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykırı olan "Dönüşüm Projeleri, Yenileme Projeleri, Çevre yollarının çevresinin yapılaşmaya açılması, TOKİ‘nin yaptığı tip projeler, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, Çevre Düzeni ve Bölge Planları‘nın dar kadrolarca ve amacı dışında yapılması, kamu alanları ve varlıklarının pazarlanması" gibi uygulamalara karşı yapılan çalışmaların daha etkin ve yaygın bir şekilde devam etmesi ve birimlere destek verilmesi öncelikli çalışma konularındandır.

Hizmetlerin Serbest Dolaşımı, AB Uyum Yasaları adı altında direktifler kapsamında mesleğin uygulama koşullarını etkileyen bir dizi kararlar yaşama geçirilmektedir. Eşit olmayan koşullarda yaşanan süreçten ülke mimarlığı ve meslektaşlarımız olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Ülke mimarlığının ve mesleki haklarımızın korunması yönünde çalışma yapılması, bu çerçevede diğer ülke mimarlarının çalışma izinleri konusunda karşılıklılık ve eşitlik kuralının getirilmesi için çaba gösterilecektir.

Odamızın uluslararası bilgi ağına ulaşması ve eğitim ve pratik yaşamdaki değişim ve gelişim süreçlerini izlemek üzere uluslararası ilişkilerin önemini daha da arttırmaktadır. 9. çalışma döneminde yayımlanan bir yönerge ile çalışma prensipleri belirlenen Uluslararası İlişkiler Komisyonu çalışmaları ile mesleğimizin uluslararası ilişki üretmesi gereken IFLA, EFLA, ECLAS, LE:NOTRE, ICOMOS, UNESCO gibi uluslararası ortamda Peyzaj Mimarlığı örgütleri ile ilişkilerin yeni dönemde geliştirilerek sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Peyzaj Mimarlarının yapı üretim sürecinde yer alması, denetimi ve çeşitlenen hizmet alanlarında yer almalarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Bu alanlara ilişkin olarak var olan Oda çalışmalarının güncellenmesi, geliştirilmesi ve yeni öneriler geliştirilerek yaşama geçirilmesi için adımlar atılması söz konusudur. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve alt birimlerinin mevzuat ve yönetmeliklerindeki mesleki alan daraltmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hakkında Değişiklik Taslağı, Bilirkişilik, Gayrimenkul Değerleme, Çevre Görevlisi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği vb. hizmet alanlarına ilişkin düzenlemeler yapılması çalışma programı öncelikli hedeflerindendir.

Mesleki standartların geliştirilmesi kapsamında; mesleki denetim vb. kurallarının geliştirilmesi ve ortaklaştırılması, yönetmelikte belirlenen kuralların ödünsüz uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca, müelliflik, telif ve özlük haklarının korunması gibi somut konularda çalışma yapılması ve meslektaş haklarının korunması çalışmaları yapılacaktır.

Coğrafyamızın %99‘u depremsellik koşullarında bulunan ülkemizde depremsellik ve peyzaj mimarlığı konularında kamu yönetimi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve üyelerimizin bu afet yönetimi ile ilgili etkin çalışmalar yapmasının sağlanması konularında Odamıza düşen görev ve sorumlulukların farkında olarak arttırmaktadır. Yeni dönemde Afet Komitesi çalışmalarının merkezi düzeyde kurulması ve birimlerle koordineli ve etkin bir şekilde sürdürülmesine gereksinim bulunmaktadır.

"Örgütsel Yapının Geliştirilmesi" çalışmaları kapsamında, Oda-üye ilişkilerinin güçlendirilmesini temel alan; Üye Sicil Bilgi Sistemi‘nin güncelleştirilmesi, öncelikle Serbest Peyzaj Mimarları Kurultayı ve Kamuda Çalışan Peyzaj Mimarları Kurultayı yapılması, mesleki yaşamda yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin tespitinin yapılarak, mevzuat ve mesleki hizmet yönetmeliklerimizin mesleğimizin görünürlüğüne katkısı olacak şekilde bir niteliğe kavuşturulması hedeflenmektedir.

KPSS sınav ve atamaları ile belirlenen devlet memurluğu ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ile ilgili meslektaşlarımızın çalışma hak ve özgürlükleri konusu 10. Dönem Yönetim Kurulunun ana çalışma başlılarından biri olacak ve TBMM‘ne konunun taşınmasına öncelik verilecektir.

Peyzaj mimarlığı eğitimine ve meslek ortamına ilişkin gelişmelerin izlenmesi ve eş zamanlı olarak düzenlemeler yapılması bakımından önemi olan Peyzaj Mimarlığı ve Eğitim Kurultayı‘nın ilkini gerçekleştirebilmek ana hedeflerinden olup, Odamız üyelerinin gelişen ve değişen teknoloji ve terminolojiler karşısındaki mesleki gelişimlerini tamamlayabilmeleri için Devamlı Eğitim Merkezinin (DESM) kurulma hazırlıklarını sürdürülecektir.

Peyzaj Mimarları Odası‘nın ve mesleğimizin karşı karşıya bulunulduğu sorunlar, Oda örgütlenmesinin yaygınlaşması, Odanın potansiyelleri, Oda örgütlenme çalışmalarının yapısal bir süreç olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çalışmaların kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması, üye katılımı ve katkısının arttırılması için örgütsel yapının geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılması gerekir. Bu bağlamda, örgütlenme çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir.

Yönetim Kurulumuzun, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışmalarının daha organik bağ içerisinde olması, bu konuda tüm fiziki koşulların sağlanmasına, meslekler ve meslek odalarının ortak sorunların birlikte çözümlerinin üretilmesi, mesleklerin kesişen alanlarının birer koordinasyon ve dayanışma alanı olarak değerlendirilmesi için Oda Yönetim Kurulu, TMMOB‘ye bağlı diğer Odalarla ilişkilerin geliştirilmesini önemsemektedir.

Bununla birlikte, meslek alanımızın ihlaline ve daraltılmasına yönelik her türlü girişime karşı mesleki haklar ödünsüz bir şekilde savunulacak ve 10. Dönem Yönetim Kurulu temel çalışmalarını 4 ana başlıkta toplayarak;

•·         Oda uygulamalarının ve hizmetlerinin standart hale getirilmesi, her birimde aynı iş için aynı uygulamaların yapılmasının sağlanması,

•·         Yeniden üretilen meslek politikaları ile peyzaj mimarlığı hizmetlerinin tanımlanması, bunlara ilişkin gerekli düzenleme ve şartnamelerin hazırlanarak yürürlüğe sokulması,

•·         Mesleki gelişim kapsamında Devamlı Eğitim Merkezinin kurulması

•·         Gelişim ve yenilenmeye ilişkin örgütsel düzenleme kararlarının alınması ve hazırlık çalışmaları sonucunda gündeme gelecek konularla ilgili olarak kararların alınması ve düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda;

ÖRGÜTSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

10. Dönemde Peyzaj Mimarları Odası olarak 20. yıl kutlamalarına örgütsel katılımın ülke genelinde yatay örgütlenme ile arttırılması hedeflenmektedir. Odamız birimlerinin, yurt sathındaki tüm eylem ve çalışmalarının mesleğimizin birer kazanımı olduğu kabulünden hareketle; merkezî koordinasyon sağlanarak bu çalışmalara yeterli destek ve katkı verilmesi için gerekli koşullar oluşturulacaktır. Tek üyeden TMMOB‘ye kadar tüm süreçlerde birlikte üretme ve paylaşma ilkesiyle hareket edilmesi anlayışının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda seçilmiş organlar olarak Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu‘nun etkin kılınabilmesi, verimliliğinin ve çalışma hızının artırılması için ihtiyaç duydukları desteğin sunulması konusunda çabalarımız artırılacaktır.

•A.   ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Odamız, örgütlülüğün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, üyelerimizin tüm çalışmalara müdahil olabilmesi ve dolayısı ile işlevselliğimizin artacağına inanmaktadır.

•1.   Mesleki Alanda

Peyzaj mimarlığı eğitimi veren akademilerimizle bağlantılı çalışarak eğitimden kaynaklı gelişmeleri takip etmek, üyelerimizin bilgi düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yaparak mesleki hizmet kalitesini arttırmak için sistemli çalışmalar sürdürülecektir. Bu çalışmaların belli bir disiplinde üretilebilesi için;

•·         DESM(Devamlı Eğitim Sistem Merkezi) Merkezinin,

•·         Ulusal Mevzuat Yasa-Yönetmelik İzleme-Geliştirme Çalışma Merkezinin,

•·         Mesleki Denetim Merkezinin kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

 

•2.   Oda Yönetim Kurulu ve Şubeler

Şubelerimizle uyumlu ve dayanışma içerisinde, mesleki ve teknik konulara da tüm çalışmalarımızın ortaklaştırıldığı kolektif bir çalışma anlayışı içinde olunacaktır. Şube ve Temsilciliklerimizle; düzenli koordinasyon toplantıları yapılarak yerellerdeki sorunların ve gelişmelerin takibini düzenli olarak yapılacaktır. Tüm Oda birimlerimizin sempozyum, panel, söyleşi vb. mesleki ve teknik etkinlikler yapması konusunda her türlü destek verilecek, birimlerimizin TMMOB İKK içindeki etkinliklerinin artması konusunda gerekli tüm önlemlerin alınması hedeflenecektir.

•3.   İl ve İlçe Temsilcilikleri

Ülke genelinde örgütlü bileşen sayımızı arttırabilmek için üye potansiyeli ve çalışma alanları yüksek olan yerlerde temsilcilik sayılarımızın artması sağlanacaktır. Temsilciliklerimizin yerellerinde, mesleki etkin ve yetkin birimler haline gelmesi sağlanacak, mesleki denetim alanındaki tüm çalışmaları desteklenecektir. Hem meslek içi eğitim hem kültürel ve sosyal etkinlikler hem de üye ile ilişkiler konusunda daha etkin, daha yaygın ve sonuç almaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.

•4.   İşyeri Temsilcilikleri

İşyerleri, peyzaj mimarlarının mesleki çalışmalarını gerçekleştirerek ülkemiz kalkınmasına sonsuz katkılar sağladıkları yerlerdir. Buna rağmen meslektaşlarımız işyerlerinde çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Hem meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara sahip çıkmak hem de yasal-yönetsel edinimlerimizin çalışma alanlarında yaygınlaşmasını sağlamak amaçlı bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağı en önemli örgütlenme birimleri olduğu gerçeğinden hareketle örgütlenmemiz geliştirilecektir. Hem özel sektör hem kamuda çalışan meslektaşlarımızla periyodik toplantılar düzenlenerek sorunların tespiti ve çözümü için hiyerarşik bir örgütsel yapı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

•a.        Kamu işyeri temsilcilikleri

•·         Bakanlıklar ve alt birimleri

•·         Yerel yönetimler

•·         Üniversiteler

•b.       Özel sektör işyeri temsilcilikleri kurulacak ve işlevselliği sağlanarak meslek örgütü ve çalışma alanları arasındaki koordinasyonun verimi arttırılacaktır.

•5.   Öğrenci Üye Temsilciliği

PMO-Genç için bir önceki dönem çalışmaları için çizilen hedefin üzerinde yakalanan başarı çıtasının daha da yukarılara çıkmasını sağlayacak etkin programlar geliştirip, öğrenci üye sayısı ve örgütlülük bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, öğrenci üyelerin etkinliklerine düzenleyici, izleyici, dinleyici, konuşmacı vb. nitelikte katılım gösterilecek ve destek verilecektir. Ayrıca tüm üniversitelerimizdeki son sınıf öğrencilerimizin Mesleki Uygulama derslerine katılarak Oda örgütlülüğü, meslek örgütlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam edilecektir.

•6.   TMMOB ve Diğer Meslek Odaları

TMMOB bileşeni olan tüm odalarla birlikte mesleki ve teknik konularda ortak çalışma yapmaya açık olacağız. TMMOB ile birlikte İl Koordinasyon çalışmalarına mutlak katılım sağlayacak, meslek alanımız ve bilgi birikimimiz çerçevesinde her türlü katkıyı sunmaya hazır olacağız. Meslek alanımız ve ülkemizin genel sorunlarının ulusal bazda savunulduğu kurumumuzun misyonuna sahip çıkacağız. TMMOB içerisindeki temsiliyetteki saygınlığımıza özen gösterilecek, TMMOB adına sekretaryasını üstlenilecek etkinliklere imza atılacaktır.

•·         Komisyon çalışmalarına ve düzenleme kurulu çalışmalarına katılım gösterilecek,

•·         TMMOB ve Odalarla toplumcu dayanışma içerisinde olunacak,

•·         TMMOB ve bağlı Odalarla ortak etkinlikler düzenlenecek,

•·         Kamusal ortak faaliyetler düzenlenecek.

ODAMIZ TMMOB 42. DÖNEMDE OLUŞTURULMUŞ OLAN;

Çalışma Grupları:

Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu: Meslek alanlarımız ile ilgili, özelleştirme süreçlerinin ve özelleştirmelerin yaptığı tahribatların ortaya konulmasına yönelik her türlü çalışmanın yapılması, hukuksal süreçlerin izlenmesi, hakkında yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilen özelleştirmeler için kararların uygulanmasının sağlanmasına yönelik etkinlik önerilerinin geliştirilmesi,

Bilirkişilik Çalışma Grubu: Üyelerimizce yapılan bilirkişiliklerin geliştirilmesi ve 5 Mayıs 2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği‘nin gerekleri üzerine çalışma yapılması,

Enerji Çalışma Grubu: Enerji kaynakları, enerjinin temini, kullanımı, özelleştirme süreçleri, yasal süreçleri ve mevzuatı konularında her türlü çalışmanın yapılması, belge ve bilgilerin toplanması ve yayımlanması, "TMMOB Enerji Raporu"nun geliştirilmesi, konu ile ilgili merkezi ve bölgesel toplantıların, panel/seminer/açık oturum/konferans vb. etkinliklerinin düzenlenmesi,

Kadın Çalışma Grubu: Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerinin tanımlanması ve görüş oluşturulması,

Yapı Denetimi Çalışma Grubu: Yapı denetimi ile yasa ve yönetmelikler ile ilgili çalışma yapılması, konu ile ilgili TMMOB görüşlerinin oluşturulması,

Mesleki Denetim Uygulamaları Çalışma Grubu: Mesleki denetim uygulamalarına yönelik ortak çalışma yapılması, Birliğimize bağlı odalarda uygulamaların tekleştirilmesi için "Ortak Mesleki Denetim Uygulamaları Çalışma ve Esaslarının" belirlenmesi ve hayata geçirilmesi,

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Çalışma Grubu: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, ülkemizde yaşanmakta olan mekânsal değişim ve dönüşümün çok yönlü bir biçimde değerlendirilmesi, konu ile ilgili TMMOB Raporu hazırlanması çalışmaları ile birlikte;

TMMOB 42. Dönem Çalışma Programında yer alan "Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülecektir. Her etkinliğin sonucunda ortaya konulacak sonuç bildirisi kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda başkaca etkinliklerin yapılması da gündeme alınabilecektir.

•-      Teoman Öztürk‘ü Anma Etkinlikleri

•-      Kent Sempozyumları (Her ilde ayrı olmak üzere İKK‘lar tarafından)

•-      Enerji Sempozyumu (Elektrik Mühendisleri Odası)

•-      Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

•-      Depreme Duyarlılık Yürüyüşü

•-      19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü

•-      Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu

•-      Kadın Kurultayı

Bu etkinliklerin dışında, hem ülke gerçeklerini ifade etmek, hem de üyelerimizin, halkımızın sorunlarına sahip çıkmak için, alanda sözümüzü tüm üyelerimizle birlikte bir kez daha söylemek için dönem içerisinde düzenlenecek olan TMMOB mitinglerine Odamız tüm üyeleri ile birlikte katılım gösterilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, TMMOB‘nin büyük projelerinden bir olan ve "GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR" diyen, Odamızın da içinde bulunmaktan büyük onur duyduğu, TMMOB ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİNİN yapımının gerçekleşmesi için maddi-manevi tüm olanaklarımız seferber edilecektir.

•B.   ÜYE SORUNLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

Güncel ve toplumsal sorunların, toplumun bir parçası olan üyelerimize yansımalarını gerçekçi bir belirleme yaparak en kısa süreçte çözüm getirilmesine yönelik etkili çalışma yöntemleri geliştirilecektir. Çabuk çözüm getirebilen çalışma grupları ile 10. Dönemde çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Meslektaşlarımızın yeni istihdam ve çalışma alanlarının geliştirilmesine çalışılacaktır. Kamu ve özel sektör çalışanı üyelerimizin sorunları ile ilgili olarak işyeri temsilcilikleri vasıtasıyla birlikte üretim gözetilerek çalışmalar yapılacaktır. Ücretli çalışan ve işsiz üyelerimizin sorunlarını çalışmalarımızın merkezinden ayrılmasına izin vermeyeceğiz.

Bu anlamda ilk çalışmanın ÜYELERİMİZE HUKUK DESTEĞİ olarak programlanmış olan ve Oda Hukuk Müşavirimizle ortak bir çalışma düzlemi üzerinden gerçekleştirilen web sistemi ile birlikte, serbest peyzaj mimarlığı ve ücretli olarak hizmet yürüten üyelerimizin en çok Kamu İhale dosya ve yönetmelikleri ile ilgili alan sorunları yaşadığını bildiğimiz konuda ihaleler ve içerikleri hususunda karşılaştığı sorunlara yanıt üretebilmek üzere yine web sayfamız üzerinden yürütülmekte olan İHALE DANIŞMA HİZMETİ çalışmalarımızın üye tabanında yaygınlaştırılması sağlanarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın korunumu konularında ağırlıklı hizmet üretilmesinin devamlılığı sağlanacaktır.

•C.   MESLEK ALANIMIZDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

•1.   Ulusal Yasa ve Yönetmelikler

•·         10. Kalkınma Programında Odamız, mesleğimizin tanımlanması, meslek alanlarımızın ülke kalkınmadaki önemi ve stratejilerinin belirlenmesinde yer almasının sağlanması,

•·         Yapı Denetim Kanunu üzerindeki değişikliklerin takibi ile ilgili yönetmeliklerinde, Yapı Denetim Genelgesi; değişiklik önerilerimizin takibi,

•·         İmar Kanunu‘nda değişiklik taslağının takibi,

•·         2008 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hukuk süreci,

•·         Ulusal Plan Kademelerinde peyzaj plan ve projelerinin yeri, peyzaj planlarının yasalarla istenen ve yapılması zorunlu biçimlere getirilmesinin ve bu bağlamda "ekolojik eşikleri" belirleyici ve planlamaya ekolojik boyutu kazandırıcı meslek olan peyzaj mimarlığının görev ve yetkileri yasalarla güvence altına alınması ile ilgili önerilerimizin takibi,

•·         02.11.1985 tarih ve 18916 sayı ile yayımlanan "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ile ilgili olarak, söz konusu yönetmeliğin ulusal plan kademelerinin plan yapım esaslarının düzenlendiği gerçeğinden hareketle değişiklik önerimizin takip edilmesi,

•·         Mimarlık-Mühendislik Şartnamesi Değişikliğinde Odamızın hazırlamış ve sunuş olduğu görüşlerinin,

•·         Kamu İhale Yasası ve ilgili yönetmelikleri,

•·         Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

•·         Avrupa Peyzaj Sözleşmesi‘nin uygulanması çalışmalarında hazırlanabilecek tüm kamu çalışmalarının hazırlığı aşamasında yer almak,

•·         Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Taslağı.

 

•2.   Uluslararası Düzenlemeler

Dünyadaki ekonomik, politik ve ticari gelişmeler ülkeler arası ilişkilerin yeniden tanımlanması ve yapılanması yönünden hızla değişim göstermektedir. Bu değişimler doğrultusunda ülkemizde uluslararası sözleşmelere imza atmış bulunduğundan ülke içi mühendislik/mimarlık uygulamalarına yönelik düzenlemeler çok kısa bir sürede gündeme gelecektir.

AB üyelik çalışmalarının sürdürüldüğü ve birçok konuda uyum yasaları ve mesleki tanınırlık açısından kararların alındığı bu günlerde mühendislik/mimarlık alanında yapılan ve yapılacak tüm düzenlemeler bizleri ve geleceğimizi doğrudan etkileyecektir. AB ülkelerinde de peyzaj mimarlarının mesleki ve akademik yeterliliklerinin karşılıklı tanınması konusunda yürütülen çalışmaların incelenerek hak ve yetkilerinin ve çıkarlarının korunması konusunda görüş ve önerilerin üretilmesi ele alınacaktır. Takip etmek zorunda olduğumuz uluslararası düzenleme ve yapılar:

•·         Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS)

•·         AB Uyum Yasaları

•·         Uluslararası standartların izlenmesi

•·         IFLA ve EFLA örgütsel çalışmalarının izlenmesi

 •D.  YAYIN ÇALIŞMALARI

Yayın Komitemiz bu dönemde de Oda‘nın ve mesleğimizin gündemindeki konuları ele almayı ve değerlendirmeyi sürdürecektir. Odamızın değişik alanlarda sürdürdüğü etkinliklerin yayına dönüştürülerek kalıcılaştırılmasını kurumsal çalışmanın hafızasına katkı anlamında önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Bu dönem içerisinde derginin sürekli yayınının, içeriğinin zenginleştirilmesiyle birlikte devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Yayın Komitemiz gerek dosya kapsamında gerekse derginin yeni bölümlerine pek çok meslektaşımızın katkısının derlenmesinde önemli bir birikim sağlamıştır. Bu dönem içerisinde Yayın Komitesi çalışmalarına katkı amacıyla tematik toplantılar düzenleyerek meslektaşlarımızın önerilerinin alınması platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Örgütlü yapının en önemli girdilerinden biri olan iletişimin sağlanması ve mesleki alan doldurmanın en etkili yöntemi olan; Yayın politikasında atılım yapmak temel hedefimizdir. Bu sebeple yayınlarımızı iki kategoride tanımlayıp,

•1.   Süreli Yayınlar

•·         Periyodik çıkan "Peyzaj Mimarlığı" dergimizin yayınımızın daha düzenli olması konusunda daha etkin programlar yürütmek,

•·         2006 yılından itibaren başlayan e-bülten yayınımızın üyelerimiz, ülkemiz ve mesleğimiz ile ilişkin sorunların, gelişmelerin, politikaların tartışılmasına ve bilgi aktarımına yönelik bir araç olmaya devam edecektir.

•2.   Süresiz Yayınlar

Meslek alanımız ile ilgili konularda bilim insanı ve uzmanlarca hazırlanan eserlerin yayın olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Peyzaj mimarlığı alanındaki çalışmaları içeren teknik rapor, makale, broşür vb. eserler de üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.

•·         ÇED Çalıştayı Yayını

•·         Yaz Okulları Yayını

•·         Öğrenci Sempozyumu Yayını

•·         2012 Sektör Portal/Kataloğu Yayını

•·         5. Kongre Yayını

•·         2. Koruma Sempozyumu Yayını

•·         Tabiat ve Biyoçeşitlilik Yasası ve Peyzaj Boyutu Paneli Yayını

•·         Mesleki broşürün güncellenerek basımı veya son olarak ajandanın arkasında bastığımız tanıtım şeklini broşür/kitapçık haline getirerek özellikle yargı makamlarına ve üyelerimize öğrencilerimize ve diğer meslek örgütlerine dağıtımının sağlanması

•·         Dönem içerisinde Odamız Görüşleri olarak hazırlanan raporların kitapçık serisinde yayının gerçekleştirilmesi

Web Yayıncılığı

Geçtiğimiz dönemde de gündemimizde olan, web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezimizin, kurumlaşmamızın gelişmesine paralel olarak güncellenmesi ve sistemleştirilmesi; Oda politikasının üyelerimize ve ülke kamuoyuna aktarılması konusunda etkin bir çalışma yürütülmesi bu dönemde de hedeflerimiz arasındadır.

Basınla İlişkiler

Basınla ilişkilerimize kurumsal bir nitelik kazandırmak için, sistemli olarak çalışma yürütecek, 9. Dönemde başlatılan medya takip çalışmasının boyutlanmasını ve tanıtım kampanyalarını yürütecek bir Basın Merkezi oluşturmayı, bağlantılı olarak web ortamında değişik haberleşme (radyo-TV-gazete) araçlarının geliştirilmesi ve giderek sistemleştirilmesini hedeflemekteyiz. Odamızın görüş ve değerlendirmelerini toplumla paylaşabilmesi ve toplum tarafından meslek dili dışında ve farklı yayın kanalları aracılığıyla daha etkin biçimde toplumla ilişki kurulabilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

•E.   BİLİRKİŞİLİK, HAKEMLİK, EKSPERTİZLİK HİZMETLERİ

Üç dönemdir sürdürülen bilirkişilik, hakemlik, ekspertizlik alanında yapılan çalışmalar, bu dönemde de çeşitlendirilerek sürdürülecektir. Özellikle kamulaştırma bilirkişiliğinin etkin olarak yaygınlaştırılması için, Şube Yönetim Kurulları ile birlikte Adliyelerde etkin bir çalışma hedeflenmektedir. Yargı cephesinde peyzaj mimarının ve peyzaj mimarlığının yeterince tanıtılabilmesi için kitap-broşür-afiş çalışması yapılarak, peyzaj mimarlığı dışındaki dergilerde yazılar yazılması hedeflenmiştir. Bilirkişiliğin çeşitlendirilerek kamulaştırma dışında yer alan bilirkişi konularının eğitimlerinin çoğaltılması ve mimarların bilirkişilik alanına ilgisinin artırılması sağlanmaya çalışılacaktır.

Bilirkişilik alanının disipline edilmesi ve odaların etkinliğinin artırılması için diğer meslek odaları ile ortak toplantılar ve paneller yapılacak; konunun önemini kavratmak için ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile ortak çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Emlak-sermaye piyasasıyla bütünleşmesini amaçlayan "mortgage" sistemine ilişkin yasal düzenlemeler, yetkilendirilmiş değerleme uzmanlığını gündemimize getirmiştir. Özellikle Değerleme Uzmanları Birliğinin kurularak kurucu genel kurulunun yapılmasının ardından kurumsallaşan ve önemi hızla artan bu alanda peyzaj mimarlarının yeterince temsil edilmesi için, ciddi bir iş alanı haline gelen bu alandan meslektaşlarımızın yararlanması için etkin çalışma yapılması hedeflenmiştir.

Adalet Bakanlığı, SPK ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapılarak; bu hizmetlerin Oda tarafından verilen eğitimlerle izlenir hale getirilmesi; konuyla ilgili yürürlükteki ve olası yasal düzenlemelere müdahale edilmesi ya da yeni düzenlemeler önerilmesi hedeflenmektedir.

Bilirkişilik hizmetlerinin doğru, güvenilir ve adil olabilmesi, mesleki bilgi birikiminin doğru kullanılmasının yanı sıra, etik değerler çerçevesinde kamusal bilinç ve sorumlulukla yapılabilmesine bağlıdır. Bu alanda yaşadığımız sorunların giderilememesinde temel etkenin Oda olarak görevlendirme ve sicil tutma konusunda yeterince müdahil olamayışımız olduğundan hareketle 10. dönemde, TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği çerçevesinde alan düzenleme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

•-      Bilirkişilik meslek içi eğitim kursları düzenlenmesi, eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara "Bilirkişi Yetki Belgesi" verilmesi, sicillerinin tutulması, yürürlükteki mevzuata uymayan, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmeyen, bu bağlamda; davranış ve meslek etik ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranış sergileyen bilirkişilerin görevden alınması vb. hususları düzenlemek amacıyla "TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları" ile düzenlenmesi,

•-      Tüm bilirkişilik konularında gelişmiş eğitim programlarının oluşturulması ve bilirkişilerin sertifikalandırılması,

•-      Yargıtay Başkanlığı ile ilişkileri geliştirerek, bilirkişilerin eğitimine yönelik etkinliklerimizde teknik desteğinin alınması

•F.   PEMOP-BİS

Pemop yazılımı ulusal internet omurgası üzerinde yer alan sunucular üzerinde koşmakta, Web Tabanlı bir uygulamadır ve bundan dolayı kullanıcı tarafında işletim sistemi ve internet gezgini (Browser) bağımsızdır. Tüm yazılım modülleri bütünleşik ve birbirleriyle etkileşimlidir. Aynı zamanda 7. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu‘nun Oda‘nın kurumsallaşma atağının önemli projelerinden biridir. Sistemin kullanılmaya başlanması ile beraber eski çalışma tarzı yerini, daha disiplinli, dinamik ve sistematik bir biçimle bu proje üzerinden yeniden üretecektir.

Üyelerimiz kendilerine gönderilen kullanıcı bilgileri ile sisteme eriştiğinde Oda‘da kayıtlı ve kendilerine ait olan bütün bilgileri görebiliyor olması, eksiklikleri giderebilecek ve değişiklikleri güncelleyebiliyor olması, bunun yanında yalnızca üyemizin kendisine ait ara sayfa üzerinden adına düzenlemiş evrakları sayı-tarih ve numaraları ile birlikte görebilme ve kontrol imkanına sahip olması, üyemizin kendisi tarafından yapılan bütün ödeme bilgilerini de bu sayfadan takip edebiliyor olması önemlidir.

Proje üyelerimize, sistem üzerinden aylık oda aidat ödentilerini kredi kartı ile rahatça ödeyebilme imkanı sağlamaktadır. Üyelerimiz istediklerinde ödeme yapacağı yılın toplam ödenti miktarını ay ay, isterse kendisinin belirlediği aylık periyotlarda tamamen kendi planlayacağı biçimde yapabilmektedir.

10. Dönem Yönetim Kurulumuz Genel Kurulda sunmuş olduğu Ana Yönetmelik Değişikliğinde "Üye Aidat Ödentisi ve Cezalar" başlığı altında yapmış olduğu yeni düzenlemenin TMMOB ve Resmi Gazete‘de yayınını takiben üyelerimizin geçmiş yıllara ait olan adat ödentileri ile ilgili yapılandırmayı hayata geçirecektir.

•G.  ARŞİV DÖKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI

Örgütlülüğümüzün güçlenmesi ve gelişmesinin diğer bir önemli girdisi olarak gördüğümüz unsurlar ise mekansal olanaklarımızdır. Meslek kuruluşlarının kendi alanlarındaki bilgiye en kısa ve en kolay yoldan ulaşabilecekleri kurumlar olması gerektiği bilinciyle bir arşiv ve dokümantasyon birimi geliştirilecektir. Mesleki Kütüphanenin Kurularak, mesleki bilgilerin bilimsel içerikli ve uygulamaya yönelik özellikte ve üyelerimize kolaylıkla erişerek sık kullanılır bir yapıya sokularak oluşturulan mesleki kütüphanenin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak hedeflerinin içerisinde yer almaktadır.

•H.  MEKANSAL OLANAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Öncelikle genel merkeze bir mülk alımını gerçekleştirmiş bir Oda Yönetimi devir almış olan 10. Dönem Yönetim Kurulumuzun hedefi şube ve temsilciliklerimizin fiziksel koşullarını iyileştirmesi yönünde tüm olanakları devreye sokmak olacaktır.

•İ.     MESLEK VE UYGULAMA ALANINDAKİ HEDEFLERİMİZ

•·         Meslek içi eğitim programlarının yaygınlaştırılması

•·         Mesleki denetimi ile ilgili kurullar/komisyonlar kurmak ve çalıştırmak,

•·         Yerel ve Genel Yönetimlerle, İl Özel İdareler ile işbirliği oluşturarak çalışma alanlarımıza ilişkin Oda etkinliğini arttırmak,

•·         Yargıdaki mesleki tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırmak,

•·         Uluslararası mesleki örgütler ile ilişkilerin sürdürülmesi uluslararası boyutta peyzaj mimarlığı alanlarının irdelemesini yapmak,

•·         Mesleğimizin yetkilerinin tanımlanması, çeşitli mesleklerle var olan mesleki çatışmanın giderilmesi amacıyla yasa, yönetmelik, genelge vb. belgelerle ilgili çalışmalarımız TMMOB ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Öte yandan kendi meslek alanlarımızda var olan durumun iyileştirilmesi için örgüt içi yönetmelik düzenlemeleri yapmak,

•·         Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında peyzaj mimarlığı disiplinin yer almasını sağlamak,

•·         Mekansal Planlama, Uzun Devreli Gelişim Planları, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve peyzaj mimarlığı ilişkisi ve kamu kurum ve kuruluşlarında temsiliyet,

•·         Proje müellifliği, telif hakları ve tescil işlemleri konularında bilgi ve bilinçlenmeyi sağlamak,

•·         İş güvenliği ve peyzaj mimarlığı çalışma alanlarının ilişkilendirilmesi ve istihdamı,

•·         Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin ülke gerçekleriyle örtüşmesini sağlayacak yasal çalışmalarda bulunmak, ulusal peyzaj politikası ve peyzaj envanterinin çıkarılmasında söz sahibi olunacaktır.

•·         Peyzaj Mimarlığı ve Eğitim Kurultayı

Peyzaj Mimarlığı ve eğitim sorunlarını ortak bir platformda tartışmak, üniversitelerle beraber hem peyzaj mimarlığı eğitimini, hem meslek pratiğini ve meslek pratiğinin eğitimden kaynaklanan sorunlarını irdelemek, Kurultaylar ortamında mümkün olabilmiş ve bu konuda olumlu sonuçlar oluşturulabilmiştir.

Eğitim Kurultayında; lisans ve lisansüstü eğitim, eğitimde akreditasyon, eğitimde staj, meslek pratiği ve mesleğe kabul, sürekli mesleki gelişim, AB ve GATS sürecinde meslek pratiği gibi devamlı çalışma gruplarının yanı sıra, bu dönem içerisinde ele alınmasını önereceğimiz toplum ve peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarlığı hizmetlerinde kalite, planlama ve tasarım disiplin gruplarıyla ilişkiler, yeniden üretilen meslek politikaları içerisindeki peyzaj mimarlığı hizmetleri, kamuda peyzaj mimarlığı gibi temalar da olacaktır. Kurultayda ayrıca öğrenci forumu da düzenlenecek ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin mesleğimizin önemli konularında bilgilenmelerinin sağlanması ve katkılarının, eleştirilerinin alınması sağlanacaktır.

•·         Peyzaj Mimarlığında Çevresel Etki Değerlendirme; Ekolojik Etki Değerlendirme Raporlama Teknikleri Hazırlığı Çalışması

10. Olağan Genel kurulda kararı alınmış olan Peyzaj Mimarları Odası ÇED (Peyzaj Mimarlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği hazırlanacak olup, verilen raporların denetiminin sağlanacağı Oda MD/ÇED Danışma Kurulu‘nun doğal üyelerinin oluşturulması ve sürekli görev yapacak temsilcilerin şubelerden istenmesi; Kurul‘un, yönetmelik doğrultusunda tüm şubelerde ÇED uygulamasının yaşama geçirilmesi konusunda gereken çalışmaları yapması programlanmaktadır.

Odamızın yıllardır karşı olduğu "rant" politikalarının benzeri görülmemiş derecede artış göstermesi kaygı vericidir. Ülke kaynaklarının doğa, tarih ve kentsel değerleri yok ederek hukuk tanımaz bir şekilde tahrip edilmesi devam etmektedir. Bu eğilime karşı hukuksal mücadele ve mesleğimizi ilgilendiren konulardaki yasa çalışmalarına etkin katılım bu dönemin temel önceliğidir.

ÇED uygulamaları sürecinde önemli deneyimler ve kazanımlar elde edilmiştir. Bu deneyimler ışığında ÇED uygulama ve yönetmeliğinin geliştirilmesi gereksinimi vardır. Bu amaçla ÇED uygulamalarının ülke sathında yaygınlaştırılması ve ÇED denetiminin karşılaşılan sorunlara da açıklık getirecek bir şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması ile birlikte ülke genelinde verilen ÇED raporları ve onaylamaları ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.

Ülke gündeminde bu güne kadar yer almayan ancak Odamızın yıllardır süren mücadelesi ile ilk kez kamu yönetimlerinde mevzuatlara yerleştirilen EKOLOJİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (EED) ile ilgili olarak yönetmelik hazırlanması ve meslek içi eğitimler yapılarak üyelerimizin bilgi ve bilinçlenmesinin sağlanması ile kamu alanındaki boşluğun kapatılması çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.

•·         Odamız Genç Danışma Kurulu

PMOGenç içerisinde birçok çalışmaya katılarak meslek yaşamına atılan genç peyzaj mimarları önemli işler yapmıştır. Tüm Genç Peyzaj Mimarları öğrencilikleri boyunca büyük bir heyecanla çok önemli çalışmalara imza attılar. Bir yandan yaratılan kültür, dayanışma ile birbirlerine sahip çıkarken diğer yandan ise Odamız çalışmalarına önemli bir ivme katmıştır. Yaz okulları, paneller, sempozyumlar, kurultaylar ve sayamayacağımız pek çok etkinlik. Kimi gençlerimiz Odamız da çalışmalara devam etti kimileri ise hayat şartlarından uzak kaldı. PMOGenç‘le yaratılan bu kültürü bir yandan yaşatmak, diğer yandan ise hepimizin yaşadığı sorunlarını oda örgütlülüğü içerisinde çözmeye çalışmak ana hedeflerimizdendir. Öğrenci üyelerimiz ile PMOGenç düzleminde kurulan ilişkiyi arkadaşlarımızla genç meslektaşlarımızla kurmak, Odamız "Danışma Kurulunun" bir benzerini PMOGenç kültüründen gelen genç meslektaşlarımızın katılımıyla oluşturacağımız "GENÇ DANIŞMA KURULU" 10. Dönem Yönetim Kurulunun hedef çalışması olacaktır.

•J.   MESLEK ALANIMIZ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Meslek alanlarımız ile bilgiyi oluşturma, biriktirme ve bunu kamuoyu ile paylaşma ana çalışma konularımızdan biridir. Bu anlamda, bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek ve bunların sonuç bildirileri oluşturulacaktır. Peyzaj mimarlığı konularında doğal ve kültürel çevreye yönelik toplum bilincini arttırılması için Oda görüşleri ve raporları yazıların hazırlanması, açıklamalar yapılması ve toplantıların düzenlenmesi gibi etkinlikler yapılacaktır.

"Toplumun hizmetinde" ilkesi ile var olan Peyzaj Mimarları Odası‘nın "Toplum ve Peyzaj Mimarlığı" çalışması programında önemli bir yere sahiptir.

10. Dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ÜLKE PEYZAJ POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ FORUMU etkinlikleri çerçevesinde Yerleşim ve Yapılaşma Süreçlerinde Kent, Kültür ve Doğal Yaşam Forumları ile ülkemiz önemli eksikliklerinden olan peyzaj mimarlığı disiplinin planlama ve ülke kalkınma politikalarındaki yerinin vurgusunu yapabilmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla tüm kesimlerle birlikte bir tartışma-değerlendirme-diyalog zemini yaratılması hedeflenmektedir.

Buna paralel olarak toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik gündemlerin "ÜLKE PEYZAJ POLİTİKALARI" oluşum süreci ile bağını kurmayı amaçlayan çalışmalar yürütmeyi, bu içeriğe uygun temaların işlenmesini gündemimize alıyoruz. Toplumla birlikte peyzaj mimarlığını nasıl tartışabiliriz, topluma yönelik ne gibi yayınları üretebiliriz; bunları ele almayı ve üretmeyi planlıyoruz.

"Ülke Peyzaj Politikaları ve Peyzaj mimarlığı" kapsamında gündemimizde bulunan belli başlı temalar şunlardır:

•·         Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüşümü ve peyzaj mimarlığı,

•·         Depremsellik ve peyzaj mimarlığı, risk yönetimi,

•·         Kültürel Peyzajlar yönetmeliğinin hazırlanması ve kamu kurumlarına öngörülerimizin sunulması,

•·         Enerji yatırım politikaları ve peyzaj alanları üzerinde yaşanalar, HES; Termik ve Nükleer Enerji santralleri,

•·         Korunan Alanlar planları ve nitelikleri,

•·         Kentsel Dönüşüm, Kentsel yenileme alanları, Göç ve Kent yoksulluğunun artışı ve peyzaj mimarlarının çözüm üretebilmeleri ve sorumluluklarımızın kamuoyu bilgilendirilmesi,

•·         Doğamızın hızla tüketilerek yozlaştırılması ve tahrip edilmesi karşısında, "Doğal Varlıklar-Korunan Alanlar ve Peyzaj Mimarlığı" temasının işlenmesini, yaşamın sürdürülmesi bağlamında politikalar belirlemeyi amaçlayan çalışmalar yürütülmesi,

•·         Hızla kimliksizleşen kentsel çevrenin irdelenmesi bağlamında "Kültür Varlıklar ve Peyzaj Mimarlığı" temasının ele alınması,

•·         Kamu İnşaat ve Konut Yatırımları (TOKİ) ve peyzaj mimarlığının yeri,

•·         Ulaşım planları ve etkileşim alanları ve peyzaj mimarlığı,

•·         Özel Projeler ve Kentsel Dönüşüm Projeleri; Taksim Yayalaştırma Projesi, Beyoğlu KANİP, Haydarpaşa, Ankara Tarihi Dokusu, Ulus Meydanı, Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve daha birçok ilimiz kentsel dokuları üzerinde gerçekleştirilecek proje alan ve uygulamaları,

•·         2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti için yapılan uygulamalar,

•·         2B alanları ve yapılaşma kararları, emlak-sermaye yönetiminde peyzaj alanları tahribatı.

Bu kapsamda sürdürülecek çalışmaların, basınla ilişkilerin güçlendirilmesi, tanıtım toplantıları, topluma yönelik yayınlar, web ortamında forum ve seçimlerde gündem oluşturma gibi çalışmalarla kamuoyuna daha etkin bir biçimde sunulması düşünülmektedir.

Mesleki Değişim Sürecinin İzlenmesi ve Meslektaşlarımızın Geleceği

Uluslararası hizmet ticaretinin yaygınlaştığı günümüzde bu söylemle meşrulaşan "uluslararası peyzaj mimarlığı pazarı"nın, nüfus ve sermaye bağlantılı yapılaşma dinamiklerinin bizim gibi ülkelere olan ilgisini hızla artırmakta, yabancı mühendis ve mimarların pazarlamacıları, arazi geliştiriciler, yerel-merkezi iktidarlar ve sermaye, artık yeni mühendislik ve mimarlık düzeninin profilini oluşturmaktadır.

Kentsel ve kırsal mekânların tamamen serbest piyasa koşullarında yeniden üretilmeye başladığı bu süreç, hem planlamayı kamusal işlevinden, hem de mimarlığı, insanın iyi yaşama hakkının bir ifadesi olan felsefi kökeninden koparmakta, yalnızca bir iş alanına dönüştürmekte ve böylece; mesleğimizin, "kamusal" niteliği yara almakta, "tasarım" ve "karar" sürecindeki etkinliği azalmaktadır.

Bu süreçte hukukumuz, "Küreselleşme ve Avrupa Birliği" hukukunun etkisi altında dönüşüme zorlanmaktadır. Anayasadan başlayarak tüm mevzuatın değiştirilmeye çalışıldığı bu dönüşüm içinde mesleki mevzuat da değiştirilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekseninde; hizmet ticaretinin serbestleşmesi için başlatılan dayatmalarla, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), Fikri Mülkiyet Sözleşmesi (TRIPS), Ulusal Düzenlemeler ve Yabancıların Çalışma İzinleri ile ilgili yapılan düzenlemelerle ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılan müzakerelerde karşımıza çıkan Mesleki Yeterliliklerle ilgili yasa çalışmalarıyla bir yandan eşitsizlik zemini yaratılmakta; diğer yandan mevzuat karmaşıklaştırılmaktadır.

Bununla birlikte 2012 Nisan ayından itibaren mühendislik ve mimarlık alanını düzenlemeye yönelik olarak ülke gündemine yerleştirilen YAPI DENETİM KANUNU DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ile;

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin ifa koşullarını tümden değiştiren, bir mühendis ve mimarın bir sermaye şirketi dışında serbest olarak çalışma olanağını tümden ortadan kaldıran, yapı sürecindeki mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparan bir niteliğe sahip Taslakta yer verilen gerekçelerle, yapı üretim ve denetim sürecinde görev alan müteahhitler dışında; yerel yönetimlerin, kamu görevlilerinin, mühendis ve mimarların başarılı olmadığı; yatırımcıya gereksiz zaman kaybettiren "bürokrasinin parçaları" oldukları gibi bir genellemeden yola çıkılarak kanun taslağı oluşturulması; Bakanlığın "kamu" görevini bir kenara bırakmış olduğu ve sadece yatırımcıyı bir başka deyişle sermayeyi gözetecek uygulamaların önünün açılması amacı ile yetki ve kaynakların denetimsiz bir biçimde belli kesimlere aktarılmasının araçlarının oluşturulduğu gözlemlenmektedir.

Yasa taslağında Bakanlık görevi olarak doğrudan meslek alanlarının düzenlenmesinden bahsedilmekte, meslek kuruluşlarının adı bile anılmamakta, bu şekilde olağan dönemlerin ürünü  olmayan KHK‘lerin yarattığı hukuksal tahribat üzerine yetki alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu kanun taslağının, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un bir uzantısı ve tamamlayıcısı olduğunu anlamak güç değildir. Dönüşüm Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından yoğun bir şekilde başlayacak olan yıkım ve inşaat faaliyetinin, izinlerini Bakanlığın vereceği "özel" kuruluşlar eliyle yürütülmesini sağlama amacı açıkça okunmaktadır.

Taslak ile ülke genelinde yapılaşma sürecinde jeolojik araştırmalardan başlayarak kent planlaması, yapıların plan ve projelerinin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi konularındaki bütün iş ve işlemler "Teknik Müşavirlik Kuruluşları"nın eline bırakılmaktadır.

İş alanının bu denli geniş belirlendiği bu kuruluşların örgütlenmesi çok kolay olmayacaktır. Büyük sermaye, çok sayıda ve çeşitli alanlarda uzman istihdamı gerektiren bu kuruluşların izinlerinin de Bakanlıkça verileceği gözetildiğinde devlet eliyle gerçekleştirilecek tekelleşmenin söz konusu olacağını söylemek mümkündür.

Dolayısı ile basit bir değişiklik algısı yaratılması doğru bir yaklaşım değildir. Peyzaj mimarlığı ve meslektaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkileyen bu sürece karşı mesleğimizin ve mesleki haklarımızın korunması yönünde çalışmalar yapılarak bu süreçlere aktif müdahale edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda küresel gelişmelere karşı mesleki güvenceyi sağlamak için mesleki uygulamalara ilişkin yasal düzenleme yetersizliklerine yanıt oluşturacak girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz.

Fiziksel çevre üretiminin asli unsuru olan peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulama biçimlerinin, günümüz dünyasında çeşitlenerek zenginleştiği ve farklı çalışma alanlarıyla da ilişkilendiği göz önüne alındığında; mesleğin uygulanmasına ilişkin tanımların geliştirilmesi ve hukuki bir çerçeveye oturtulması gereği ortaya çıkmaktadır. Bağlantılı olarak inşaat sektörünün rasyonelleşmesi ve verimliliğin artırılması açısından yeni meslek düzenimizin sorgulamasının yapılarak sonuçlara varılması gerekmektedir. Bu anlamda yürütülecek çalışmaların geleceğe ilişkin tartışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.

Mesleki Uygulama Politikaları ve Standartları

Peyzaj Mimarlığı meslek uygulamalarının dönüşüm sürecine ilişkin olarak, Genel Kurul‘da yapılan değerlendirmeler bağlamında, mesleki uygulama standartları ve denetim sistemimize ilişkin politikamızın ve yönetmeliklerin, üye hizmetlerinin bütününü kapsayan biçimde geliştirilmesini geleceğimiz için önemsiyor, çeşitlenen peyzaj mimarlığı hizmet biçimlerini içeren üye mesleki sicil sistemi konusundaki çalışmaları 10. Dönemde uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz.

Mesleki uygulama standartları ve denetimin üye referanslarına bağlı olarak geliştirilmesi sürecinde, peyzaj mimarlığı hizmetlerinin kamu-toplum yararını ve kullanıcı haklarını gözeten biçimde yeniden tanımlanması ve bu açılımı geliştirecek değerlendirme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir.

Mesleki Denetim Sisteminin Geliştirilmesi

"Üye Sicil Denetimi" esasını güçlendirecek bir denetim sistemi için çalışmaların yapılması gerekiyor. "Proje Denetimi" işleyişinin de bu bağlamda yeni bir çerçeveye oturtulması söz konusudur. "Üye Sicil Denetimi", Oda‘nın asıl işlevi olan "mesleki unvanın garantisi ve güvencesi" olma niteliğini güçlendirecek şekilde ele alınmak durumundadır. Bu nedenle, denetim sistemimizin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu açıktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

•·         "Üye Mesleki Sicil Bilgi Sistemi" konusunda ortak bir program oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi,

•·         Mevcut Serbest Peyzaj Mimarlık Hizmetleri Uygulama, Asgari Ücret Yönetmeliğinin örgüt bütününde uygulanması konusunda yaşanan sorunların analizi, gereken değişikliklere ilişkin hazırlıkların tamamlanması,

•·         Mesleki standartların geliştirilmesi kapsamında, mesleki denetim vb. uygulamaların kurallarının geliştirilmesi ve ortaklaştırılması, farklı uygulamaların ortadan kaldırılması, gerekli değişikliklerin yapılarak standartlaştırılması,

•·         Peyzaj Mimarlık hizmetleri şartnamemizin ivedilikle güncel terminolojiyi yakalayacak şekilde revize edilmesi,

•·         Bu alana ilişkin Oda içi eğitiminin nitelikli olarak gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin giderek üyelerimize yönelik sürekli mesleki gelişim programı olarak değerlendirilmesi gereksinimi vardır.

Mesleki Yarışmalar ve Ödüller

Son yıllarda değişik ölçek ve niteliklerde açılan yarışmaların açılış biçimleri ve sonuçlarının eleştirildiği izlenmekte; nitelik, jüri değerlendirme ve ödüllendirme mantığı açısından yapılan bu tartışmalar, Peyzaj Mimarları Odası‘nın yarışmalarla ilgili politikasının netleştirilmesini ve yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yarışma jüri üyeleri belirlenme kriterlerinin geliştirilerek Oda görüşünün oluşturulması, kamu ve özel sektör için üretilecek projelerin yarışma ile elde edilmesi konusunda çalışma yapılması, proje elde yöntemi olarak yarışmaların yaygınlaştırılması, yarışmalarda uygulama kararı alınan projelerin uygulanmasının sağlanması, yarışmaların ulusal düzeyde ve bölgesel ölçeklerde desteklenmesi ve yaygınlaşması için görüş ve öneriler üretilmesi başlıca konulardır.

Bu çerçevede, yarışmaların peyzaj mimarlığı gündemi ve öncelikleri arasında yer alması için özendirici çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Örgütsel, akademik ve yarışma katılımcısı olan mimarlardan oluşacak "Proje Yarışmaları Çalışma Komisyonu" kurulması bu dönem hayata geçirilerek "Proje Yarışmaları Sempozyumu"nu ilk kez örgütleyebilmek ve kurumsallaştırmak hedeflenmektedir.

  

  

  

Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri

Türkiye Peyzaj Mimarlığı ortamının en önemli buluşma noktasını oluşturan 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Kutlamaları, Ödülleri ve Sergisi her geçen dönem niteliksel ve niceliksel olarak daha da gelişerek sürdürülmektedir. Dönem içinde yapacağımız kampanyalarla tanıtım ve değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir.

•K.  DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ İLE ORTAK ETKİNLİK ALANLARI YARATILMASI

Mesleki politikalar bağlamında ortaklıklar yakalayabildiğimiz demokratik kitle örgütleri ve kentle ilgili yapılanmalar olan platform ve konseylerle ortak çalışmalar yapılacak ve etkinlikler düzenlenecektir. Yanı sıra, toplumsal duyarlılıkla oluşturulmuş çeşitli platformların etkinliklerine de katılım gösterilecektir. Savaş karşıtı platformlarda, özelleştirmelere karşı platformlarda, barış yanlısı platformlarda Birliğimizin geleneksel tavrına paralel bir duruş sergilenecektir.

•L.   10. DÖNEM YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ ETKİNLİKLER

•·         5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi ve Kongre Öncesi tüm şube ve temsilciliklerimizde Paneller

•·         Koruma Sempozyumu "2" KÜLTÜREL PEYZAJLAR/KENTLER

•·         Planlama / Tasarım meslek gruplarıyla ortak çalışma platformu için programlar hazırlamak,

•·         Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik ve Peyzaj Boyutu Paneli

•·         Ülke Peyzaj Politikaları ve Yönetimi Forumu

•·         Peyzaj Mimarlığı ve Eğitim Kurultayı

•·         Serbest peyzaj Mimarlığı Ön Çalıştayları ve KURULTAYI

•·         Kamuda çalışan Peyzaj Mimarları KURULTAYI

•·         Eğitim KURULTAYI

•·         Proje Yarışmaları Sempozyumu

•·         İlköğretim çocuklarına yönelik etkinlikler (mesleki tanıtım günleri, proje yarışmaları vb.)

•·         Öğrenci Proje Yarışması

•·         2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

•·         5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

•·         13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü‘nün ülke genelinde etkin kutlanmasının sağlanması üzerine etkinlikler

•·         13 Mayıs Ulusal Peyzaj Ödülleri

•·         Ulusal Öğrenci Sempozyumu

•·         PMOGenç Öğrenci Kurultayı

•·         Uluslararası öğrenci Çalıştayı

•·         Öğrenci Yaz Okulları

•·         Peyzaj Planı ve Yönetimi Çalıştayı

•·         Plan Lejantları Çalıştayı

•·         Teknik Geziler

 

 

 

 

 

 

 

•M.  ÇALIŞMA KOMİSYONLARIMIZ

•·         Meslek İçi Eğitim Komisyonu

•·         Mesleki ÇED-EED-SÇD Komisyonu

•·         Koruma (Doğal-Kültürel) Komisyonu

•·         Bitki Materyali ve Üretim Sektörü Komisyonu

•·         Yapı Sektörü Komisyonu

•·        Türk Kamu Yönetiminde Avrupa Peyzaj Sözleşmesi‘nin Uygulama Olanaklarının Araştırılması Komisyonu

•·         Yasa ve Mevzuat Komisyonu

•·         Mesleki Örgütlenme Komisyonu

•·         Yayın Komisyonu

•·         Uluslararası İlişkiler Komisyonu

•·         Mesleki Denklik (Akreditasyon) Komisyonu

•·         Öğrenci Üye Komisyonu

 

•N.   HUKUK SÜRECİ

Anayasa‘dan başlayarak tüm hukuk sistemimizin dönüştürüldüğü bugünlerde, yalnızca meslek hukukumuzu değil sistem değişikliğinin de değerlendirilmesi gerekir. Peyzaj Mimarlığı üretiminin, doğrudan ya da dolaylı olarak, canlı yaşamı-yaşam alanlarımız, insan, kentli ve kullanıcı haklarıyla bağı olduğu için, dayatılmaya çalışılan neo-liberal hukukun "kamu yararı" kavramını zedeleyerek oluşturduğu toplumsal sorunlar ve örgütlenmeyi niteliksizleştirme gayretleriyle de değişen "kamu yönetimi anlayışı" bir sistem tartışmasını beraberinde getirmektedir.

Ulusal mevzuatta mesleğimizin tanımlanmasında yaşanılan zorluklar ve yansıma biçimleri bütünlüklü olarak ele alınmadan yapılacak değerlendirmeler, geleceğe ilişkin önemli açılımlar içermeyecektir. Bu anlamda konuyu bütünsel olarak değerlendirecek "Çalışma komisyonları oluşturmalıdır.

Bir yandan günümüz ihtiyaçları karşısında yetersiz kalan hukukumuz, diğer yandan uluslararası taahhütler gereği "Küreselleşme ve Avrupa Birliği" hukukuna uyum sürecimiz; giderek artan biçimde ülkemiz hukuk alanının yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle hukuk konuları, giderek Odamızın gündeminde çok daha ağırlıklı olarak yer almaya başlamış ve bu konuya ilişkin yapılarımızın kurumsallaşması gerekliliğini gündeme getirmiştir.

Odamız Hukuk Müşavirliği ve Kurumsallaşma

Bu bağlamda Oda gündemindeki konularla ilgili uzman hukukçuların danışmanlığında, uzmanlaşmış avukatlardan oluşan Hukuk Müşavirliğimizin;

•·         Merkezi düzeyde ve şubelerimizce yürütülen davalarımızın (kentsel, mesleki, örgütsel...) koordineli bir biçimde izlenmesinin sağlanması,

•·         Uluslararası hukuki düzenlemelerin gerektirmesinin yanı sıra, ülkemiz gereksinmelerinin çağdaş düzenlemelerle karşılanması için, giderek artan yoğunlukta gündemimize gelen, değiştirilen ve yenilenen mevzuatın, hazırlık aşamasında, yasama sürecinde ve sonrasında, önem derecesi belirlenerek izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa müdahale edilmesinin sağlanması,

•·         Mevcut gündemi izlemenin yanı sıra yeni gündemlerin oluşturulması için, başta Kamu İhale Kanunu olmak üzere mesleki mevzuatımızla ilgili gerekli hukuksal düzenleme önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, hukuksal araştırmaları da içeren ayrı bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

•·         Odamız "Yasa-Yönetmelik İzleme-Geliştirme Çalışma Komisyonu kurularak Oda Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışması sağlanacaktır.

Özellikle ulusal, bölgesel, kentsel sorunlar ve imar uygulamaları bağlamında gerek TMMOB ve İKK‘lar düzeyinde gerçekleşen ortak hukuk süreçlerinin, gerekse değişik demokratik kitle örgütleri ve kentlilerle ortak olarak yapılan hukuk davalarının merkezî bir koordinasyonunun sağlanması, hem dava süreçlerinde örgütsel potansiyellerin paylaşımını, hem de biriken konuların sitemleştirilmesini sağlayacak bu koordinasyon için öncelikle bu gibi konularda iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. Giderek Ortak Hukuk Servisi‘nin oluşumuna yönelmesi olası olan bu konuda değişik kurumlar ile yapılan ön görüşmelerle ortak çalışma süreci başlatılmıştır.

Oda İç Mevzuatına İlişkin Düzenlemelerle ilgili olarak, Genel Kurulda ele alınması kararlaştırılan konularla ilgili çalışma yapılması; Ana Yönetmelik değişikliği, SMM Yönetmelik ve eki değişikliği, Kentsel Tasarım Asgari Ücret Yönetmeliği, Mesleki ÇED, Yönetmeliği, DESM Yönetmeliği, Öğrenci Komisyonu Yönetmeliği‘ne ilişkin çalışmalar yapılması ile birlikte Peyzaj Mimarlığı şartnamesinde güncellemelerin yapılması gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında tanımlanan "Fikri Mülkiyet Hakları"na ilişkin sorunların değerlendirilmesi, bu konudaki uygulama ve yaptırımların yoruma en az yer verecek bir anlatıma kavuşturulması, konsept projelerdeki müelliflik hakkı vb. uygulama sorunlarının giderilmesi gibi konularda öneriler geliştirilecektir.

Bu bağlamda fikri hakların korunmasına yönelik güvence oluşturacak mekanizmaların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması için çabalarımızı artırmaya ve kamu idarelerince yürütülen hizmet alımı ihalelerinde yaşanan çarpıklıkların üzerine gidilmesi, telif haklarının gasp edilmesine varan uygulamaların sonlandırılması konusunda mesleki ve hukuksal yaptırımlarımızı artırmaya çalışacağız.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın özlük haklarının ve Odamız Yönetmeliklerinin uygulanmasında karşılaşılacak her türlü yasal süreç hukuk düzleminde takip etmek, üyelerimizin çalışma hayatlarında karşılaşacakları her türlü İş Yasası ve İş Hukuku düzlemindeki özlük haklarının korunmasında danışmanlık hizmeti sunmak, toplumsal ve kamusal düzen ile ilgili mesleğimizin uzmanlık alanları çerçevesinde, ülke kaynaklarının kullanımında ve üretilen politikalar karşısında hizmet üretmek ve hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmamak.

•O.  MALİ YAPILANMA

Son yıllarda yaşanmakta olan ve giderek daha da artan ölçüde etkisi hissedilen sürekli bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ekonomisi devamlı bir şekilde mali kriz içersinde büyük düşüşler ve zorluklar yaşayan ülkemizde durum ise endişe verici bir tablo oluşturmaktadır. Üretimin durma noktasına gelmesi, yapı sektöründeki yaşanan daralma, işsizlik, gelirlerin azalması vb. sorunlar tüm kesimleri derinden etkilemektedir. İşsizlik dağ gibi büyümekte ve er katılmakta, kurum ve kuruluşlar bu şartlarda varlıklarını sürdürmekte zorlanmakta veya sürdürememektedirler.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden Odamız üyelerimiz de doğrudan etkilenmektedirler. Oda‘nın gelirlerinde ciddi bir azalma gözlenirken, giderlerinde sürekli bir artış bulunmaktadır. Oda‘nın etkinliği ve eylemliliğinden ödün vermeden sürdürülebilmesi ve kaynakların doğru kullanımı için kimi mali yapısal düzenlemelerin yapılması zorunluluğu vardır.

Odamız Mali İşler Yönetmeliği esasları ve usulü gereğince işlerliğin sağlanması, üye aidat ödemelerinin düzenli bir akış haline gelebilmesi için üyelerimizle bu anlamda ilişki üretilmesi ve geriye dönük aidatlar ile ilgili idari takip yapılması sağlanmalıdır. Odamız bütçe yönetim esaslarına uygun olarak taşınmazımızın ödeneklerinin düzenli olarak ödenmesi, SSK ve vergi ödemelerinin düzenli takip edilerek bütçe yönetiminde kurumsallığın ön planda tutulması ana çalışma programı olarak alınmaktadır.

Çağdaş Peyzaj Mimarları anlayışının yeniden güvenoyu alarak göreve devam yetkisinin aldığımız 10. Olağan Genel Kurul‘un yetki verdiği Yönetim Kurulu;

TMMOB ve bağlı Odaları ile birlikte; mesleki demokratik kitle örgütü olduğumuz, demokrat ve yurtsever karakterde, emekten ve halktan yana, tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısında, siyasetin dar anlamını aşan, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili gören, barıştan yana, insan hakları ihlallerine karşı, insanlık onurunun korunmasından yana, örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruyan, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alan, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eden çalışma ilke ve esaslarında görevlerini yerine getirecektir. Geçmişten gelen birikimlerin üzerine yeni çalışma programı ve hedefleri eklenerek ileri dönemlere aktarılması için üzerimize önemli görevler düşmektedir. Ancak bu görevleri yerine getirirken üyelerimizin desteğine ihtiyacımız vardır. Çağdaş peyzaj mimarlarının çalışma prensibi olan katılımcı-kolektif anlayışımızın hayata yansıması temel hedef olacaktır. Bu güne kadar katkılarını meslek odasından esirgemeyen ve bundan sonraki süreçte katkı sunacak olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

10. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.